loader image

Alege arhitectura!

Facultatea de Arhitectură din cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași formează specialiști în domeniile arhitectură, urbanism, restaurări, arhitectură de interior şi design, peisagistică, fiind preponderent orientată spre arhitectura clădirilor.

PROGRAME DE STUDIU

Conceput în vederea pregătirii absolvenţilor pentru o arie foarte largă de solicitări, programul de studii în sistem integrat licenţă/master se desfășoară pe durata de 6 ani și are ca obiectiv major formarea studentului astfel încât acesta să dobândească cunoştinţele şi abilităţile necesare competenţei în:

 • elaborarea proiectelor de specialitate şi participarea în colective interdisciplinare cu specialişti din domenii tehnice, umaniste, artistice;
 • urmărirea/conducerea execuţiei proiectelor;
 • desfăşurarea activităţii de cercetare în vederea elaborării de studii cu caracter tehnic aplicativ şi ştiinţific;
 • luarea deciziilor în organismele tehnice de specialitate din administraţia centrală şi locală.

ADMITERE

Metoda de selectie CONCURS (desen tehnic și liber)

La Facultatea de Arhitectură “G.M.Cantacuzino”, media generală de admitere se calculează ca medie ponderată a notei obţinute la proba de concurs Desen tehnic şi desen liber şi  a mediei de la bacalaureat, după formula :

MA = DESEN x 0,8 + BACALAUREAT x 0,2

Media generală minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).

Număr de locuri:

Pentru sesiunea de admitere din 2019 au fost solicitate 87 de locuri la buget, 2 locuri cu taxă, 10 locuri pentru cetățeni ai Republicii Moldova, 1 loc pentru cetățeni străini

Criteriile de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: Media la proba de concurs (Desen tehnic şi desen liber).

Condiții speciale de admitere:

Candidaţii care au obţinut în timpul studiilor liceale distincţii (premiul 1,2,3) la olimpiade naționale sau concursuri internaţionale de profil Arhitectură, agreate de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru domeniul Arhitectură, sunt admişi fără concurs şi fără plata taxei de înscriere.

Calendarul admiterii:

–      înscrierea candidatilor15-18 iulie 2019
–      proba de concurs – desen tehnic si libervineri, 19  iulie 2019
–      afişarea rezultatelorjoi, 25 iulie 2019
–      termen limită acte în original6  septembrie 2019

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 300 RON

Taxa de scolarizare pentru candidații admiși pe locurile cu taxă este de 4000 RON.

Granturi

Tinerii absolvenți de liceu care, pe parcursul celor patru ani, au avut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, vor putea beneficia de „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”, care se acordă din fonduri ale Ministerului Cercetării și lnovării, prin intermediul universitiății sau facutății la care studiază. Pentru informații suplimentare vă invităm să accesați site-ul Ministerului Cercetării și lnovării http://www.research.gov.ro.

Actele necesare inscrierii:

 • cerere de înscriere – completată online aici și tipărită la comisia de admitere a facultății;
 • copie după actul de identitate;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conformă cu originalul;
 • certificatul de naştere, în copie conformă cu originalul;
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/ diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • 4 fotografii color, 3 x 4 cm;
 • alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat).
 • dosar plic

Pe perioada desfaşurării admiterii organizatorii asigură cazarea contra cost, în măsura locurilor disponibile, în campusul universitar Tudor Vladimirescu, în regim de cămin în căminele T7-T8.

Metodologia admiterii in invatamantul superior

Proba de DESEN TEHNIC şi DESEN LIBER  se va susţine în ziua de 19 iulie 2019, în sălile din corpul de Arhitectură  (corp A), repartizate concursului.

Candidaţii se vor prezenta  în săli la ora 900, având asupra lor următoarele:

 • buletinul de identitate
 • legitimaţia de concurs
 • instrumente pentru desen:
  • creioane  normale sau mecanice cu mine HB….6B, adecvate probelor de desen tehnic şi desen liber
  • radiere albe normale
  • gumă plastică
  • echere de 45o şi 60o
  • teu şi rigle
  • compas
  • raportor, florar

Durata probei este de 5 ore de la anunţarea subiectelor.

BENEFICII

Ca student la Arhitectură beneficiezi de:

 • burse de studiu, de merit, de performanță
 • laborator de informatică echipat cu calculatoare performante și licențe software studențești gratuite la majoritatea programelor necesare pentru proiectare și vizualizare.
 • stagii de practică (Internship) la companii din Romania și din străinătate, prin programul Erasmus

ACTIVITĂȚI ORGANIZATE

Ca student la Arhitectură poți participa la:

 • activități organizate de Asociația Studenților Arhitecți din Iași (ASAI);
 • concursuri studențești (concursul CASA, IVA Velux, ISOVER, etc.);
 • practica de releveu organizată la Sibiu, Suceava, practica de șantier, vizite la producătorii de materiale de construcții;
 • simpozioane științifice organizate de Facultatea de Arhitectură în colaborare cu Asociația culturală ARHIAS și Asociația Studenților Arhitecți din Iași (ASAI);
 • mobilități de studiu în universități de prestigiu din Europa prin programul Erasmus+ (Franța, Belgia, Italia, Spania Portugalia,Polonia, Slovenia, Turcia).
 • cursuri de pregatire pedagogică – inscrieri aici.