loader image

Planuri și rapoarte

PLAN STRATEGIC 2016 – 2020

1. MISIUNEA FACULTĂŢII

 1.1  Argument

 Arhitectura este o profesie complexă, în continuă evoluţie, care solicită din partea celor ce o practică imaginaţie, sensibilitate , o pregătire temeinică atât in domeniul artelor spaţiului cât şi al ştiinţelor tehnice conexe, având in acelaşi timp o înţelegere atotcuprinzătoare a „funcţionării” lumii in integralitatea sa. În acelaşi timp viitorul arhitect trebuie sa fie in serviciul semenilor săi, nu întâmplător procesul de învăţământ se dezvoltă la fel ca şi medicina,  pe durata a şase  ani de studii.

Facultatea de Arhitectură are sarcini didactice şi de cercetare- proiectare, necesare formării competenţelor necesare în domeniile: arhitectură, urbanism, restaurări şi arhitectură de interior – design. Activitatea complexă de concepere si realizare a spaţiilor, clădirilor şi ansamblurilor constituind cadrul de viaţă al comunităţilor umane, solicită arhitectului ca, prin formaţia sa profesională şi culturala să-şi însuşească cunoştinţe atât din disciplinele specifice ale teoriei, istoriei şi proiectării de arhitectură-urbanism, cât şi din cele umaniste, tehnice şi economice.

1.2 Context

Facultatea de Arhitectură, parte integrantă a universităţii noastre, se constituie intr-o unitate de referinţa a formării, cercetării şi a proiectării, în domeniul creativităţii constructiv-tehnice şi artistice a cadrului construit. De la înfiinţare, de peste 45 de ani, secţia şi apoi  Facultatea de Arhitectură a cunoscut o dezvoltare continuă, crescând până la locul de excepţie pe care-l ocupă acum în cadrul învăţământului de arhitectură românesc.

În contextul actual, oferta noastră educaţionala trebuie să se adapteze unor permanente schimbări printr-o mai mare flexibilitate, diversificare, realism, explorarea de noi oportunităţi şi păstrarea unei strânse legături cu piaţa muncii.

1.3 Misiune

Misiunea Facultăţii de Arhitectură este să formeze resursa umană pentru domeniul de specialitate, să păstreze, să transmită şi să aplice cunoaşterea, stimulând performanţa didactică, artistică şi ştiinţifică. Aceasta trebuie realizată prin: valorificarea tradiţiei şi deschiderea către nou, atragerea valorilor, stil de muncă creativ, gândire critică şi profesionalism. Valorile promovate de şcoala de arhitectură ieşeană sunt legate de apartenenţa, pe de o parte la valorile perene ale arhitecturii universale şi pe de altă parte sunt integrate valorilor reprezentate de arhitectura românească tradiţională şi de cea contemporană.

În deplin acord cu misiunea Universităţii noastre, Facultatea de Arhitectură îşi propune să  îşi păstreze locul câştigat în topul poziţiilor de evaluare instituţională, contribuind în mod notabil la recunoaşterea învăţământului de arhitectură  ieşean, o permanentă racordare la circuitul naţional şi european al valorilor, cu reflectare la nivelul activităţilor facultăţii, concentrate atât pe profesor, cât şi pe student.

În 2011 s-a realizat ierarhizarea programelor de studii organizate de universităţile acreditate din sistemul naţional de învăţământ, conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. Domeniul „Arhitectură şi Urbanism” din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi s-a clasat în categoria „A”, pe locul al II lea pe ţară. Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino” are ca misiune didactică specifică formarea de specialişti capabili de a răspunde comenzii sociale în domeniul arhitecturii şi urbanismului, conform exigenţelor calitative contemporane.

Misiunea ştiinţifică are drept scop dezvoltarea cunoaşterii în domeniul arhitecturii şi urbanismului şi presupune promovarea cercetărilor fundamentale şi aplicative în domeniu, precum şi a studiilor şi proiectelor de specialitate, interdisciplinare, asimilate cercetării ştiinţifice. Programul de studii pentru specializarea Arhitectură ia în considerare experienţele naţionale şi internaţionale, înscriindu-şi misiunea specifică ca parte a misiunii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi în conformitate cu Strategia Naţională pentru Învăţământul Superior din Romania. Procesul de învăţământ, desfăşurat pe durata a 6 ani, urmăreşte, prin structura şi metodologia pedagogică, formarea competenţelor în domeniile arhitectură, urbanism, restaurări, arhitectură de interior şi design, peisagistică, fiind preponderent orientat spre arhitectura clădirilor. Conceput în vederea pregătirii absolvenţilor pentru o arie foarte largă de solicitări, programul de studii în sistem integrat licenţă/master are ca obiectiv major formarea deplina profesionala a viitorului arhitect.

Atingerea acestor obiective implică:

 • formarea profesională continuă la nivel universitar şi postuniversitar, în acord cu centrele de dezvoltare a arhitecturii şi urbanismului, în prezent şi în perspectivă;
 • dezvoltarea cercetării ştiinţifice pentru a putea aduce contribuţii originale în domeniile prioritare;
 • dezvoltarea unei politici instituţionale de recrutare a personalului didactic tânăr, cu mari disponibilităţi în formarea profesională.

2. MANAGEMENT

Activitatea de management se va desfăşura pe următoarele direcţii principale:

 • echilibru, responsabilitate şi transparenţă în luarea deciziilor pentru asigurarea calităţii programelor de studii şi menţinerii direcţiilor prioritare de dezvoltare ale facultăţii;
 • implicare în rezolvarea problemelor didactice, administrative şi sociale, respect şi solicitudine faţă de cerinţele cadrelor didactice şi ale studenţilor; asigurarea coeziunii colectivului de cadre didactice în menţinerea şi dezvoltarea domeniilor de excelenţă din facultate;
 • dialogul cu comunitatea universitară şi cu partenerii din exteriorul Facultăţii de Arhitectură; îmbunătăţirea performanţelor facultăţii şi creşterea vizibilităţii acesteia pe plan naţional şi internaţional.

3. STRATEGIE

Obiectivele strategice îmbină activitatea educaţională, de cercetare şi administrativă la un nivel de eficienţă funcţională şi organizatorică similară facultăţilor din spaţiul european, la o transparenţă a comunicării şi rapiditate în luarea deciziilor în timp real, premisele asigurării unor competenţe educaţionale în plan naţional şi internaţional.

Obiectivele strategice se înscriu în patru direcţii diferite: educaţie, cercetare, resursa umană şi administraţie eficace.

3.1 Obiective strategice manageriale

Obiectivele strategice manageriale urmăresc dezvoltarea la un standard calitativ ridicat a învăţământului de arhitectură la Iaşi, corelat cu exigenţele europene în domeniul educaţiei, cu imperativele dezvoltării durabile a mediului construit şi cu evoluţia profesiei şi cererea de arhitecţi pe piaţa muncii.

Principiile strategice,  fundamentul obiectivelor strategice asumate, pot deveni reale numai prin respectarea unor principii manageriale specifice naturii academice a tuturor activităţilor desfăşurate în universitatea noastră.

Acestea vizează:

 • promovarea managementului calităţii în toate domenile de activitate;
 • asigurarea unei cariere academice a cadrelor didactice în concordanţă cu performanţele didactice şi de cercetare;
 • urmărirea continuă a îmbunătăţirii indicatorilor de calitate CNCFIS şi ARACIS;
 • susţinerea activităţii de proiectare, de creaţie şi cercetare ştiinţifică;
 • gestionarea eficientă a resurselor financiare ale facultăţii;
 • echilibru şi responsabilitate;
 • transparenţă în luarea deciziilor pentru asigurarea calităţii programelor de studii şi menţinerii direcţiilor prioritare de dezvoltare a Facultăţii;
 • implicare în rezolvarea problemelor didactice, administrative şi sociale studenţeşti;
 • respect şi solicitudine faţă de cerinţele cadrelor didactice şi ale studenţilor;
 • asigurarea coeziunii colectivului de cadre didactice în menţinerea şi dezvoltarea domeniilor de excelenţă din facultate;
 • dialogul cu comunitatea universitară şi cu partenerii din exteriorul Facultăţii de Arhitectură;
 • îmbunătăţirea performanţelor facultăţii şi creşterea vizibilităţii acesteia pe plan naţional şi internaţional.
3.2 Obiective privind strategia financiară şi dezvoltarea instituţională

Echilibrarea cheltuielilor cu veniturile bugetare şi creşterea fondurilor din surse proprii prin:

 • păstrarea actuală a numărului de studenţi, echilibrarea justă a modalităţilor de finanţare, diversificare ofertei educaţionale, justificată nu doar de considerente economice de funcţionare a facultăţii, ci şi de solicitările de la concursul de admitere şi cerinţele pieţei muncii, chiar şi în actualele condiţii de post-criză economică;
 • şi mai ales prin organizarea pe noi principii manageriale a unei activităţi susţinute de proiectare şi cercetare în domeniul arhitecturii şi urbanismului, integrată în funcţionarea managerială a universităţii.

4. OBIECTIVE PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ

–  Corelarea programelor de studii existente şi a celor noi cu tendinţele societăţii globale, cu piaţa locurilor de muncă, respectând reglementările ARACIS; în acest sens, un rol important îl au întâlnirile cu angajatorii, propunerile acestora putând constitui un argument real în adaptarea acestor programe;

 • Creşterea importanţei studiului individual al studenţilor, simultan cu dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de lucru în echipă, de susţinere argumentată a unei opinii;
 • Diversificarea programelor de studiu de licenţă şi master universitare şi postuniversitare în limba română şi pe cât posibil, într-o limbă de circulaţie internaţională, în colaborare cu facultatea de construcţii;
 • Dezvoltarea programelor interdisciplinare, în principal de masterat, prin concretizarea colaborărilor dintre facultăţile domeniului;

Scopul fundamental al Facultăţii de Arhitectură este de a oferi  excelenţă în educaţie, realizabil prin ofertă de:

 • programe profesioniste, inovatoare, coordonare de înaltă calitate a cercetării studenţilor şi gestionare centrată pe student; îmbunătăţirea cadrului educaţional, prin creşterea calităţii şi actualizarea curriculei, precum şi a competenţelor de predare ale cadrelor didactice;
 • modernizarea metodelor de predare utilizate, prin folosirea intensivă a mijloacelor tehnologice de ultima oră; lărgirea utilizării formelor de învăţământ interactiv; abordarea integrativă transdisciplinară a cunoştinţelor oferite de direcţiile de studiu;
 • flexibilitatea cadrelor didactice de a răspunde la curiozităţile şi aşteptările de cunoaştere şi educaţie ale studenţilor, urmărind totodată atingerea obiectivelor curriculare;
 • monitorizarea şi îmbunătăţirea permanentă a curriculei de la diversele programe de studiu derulate în cadrul  facultăţii noastre, curriculă care să îndeplinească aşteptările atât ale studenţilor cât şi ale eventualilor angajatori din mediul academic sau din domeniile relevante de pe piaţa muncii;
 • programele de studiu din cadrul Facultătii de Arhitectură să devină atractive prin calitatea formării atât pentru studenţii români cât şi pentru cei din străinătate;
 • promovarea ofertei academice a facultăţii în mediile locale, zonale, naţionale şi internaţionale, ca o premisă a realizării unei identităţi specifice în spaţiul universitar naţional şi european; creşterea competitivităţii absolvenţilor pe piaţa muncii, indiferent de ţara în care vor lucra.

În tabelul T1 şi tabelul T2 sunt prezentate cifrele de şcolarizare în perioada 2012 – 2016 , la formele de învăţământ: Arhitectură (sistem integrat – 6ani – din anul universitar 2011/2012 s-a aplicat sistemul Bologna – master integrat); Curs de perfecţionare „Urbanism şi administrarea teritoriului” (1an) –  reacreditat în anul universitar 2011-2012.

Tabelul  T1 – Prezentarea cifrelor de şcolarizare în perioada 2012-2016

Forma de învăţământ Anul univ.
2012/2013
Anul univ.
2013/2014
Anul univ.
2014/2015
Anul univ.
2015/2016
Arhitectură
(sistem integrat)
6 ani
An I Total
I-VI
An I Total
I-VI
An I Total
I-VI
An I Total
I-VI
98 535 107 567 91 550 99 558

Tabelul T2 – Prezentarea evoluţiei numărului de studenţi în perioada 2012-2016, inclusiv master şi cursuri postuniversitare

Forma
de învăţă
mânt
Anul univ.
2012/2013
Anul univ.
2013/2014
Anul univ.
2014/2015
Anul univ.
2015/2016
Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă
Univ. zi 409 126 445 122 453 97 470 88
Masterat
Cursuri postuni
versitare
31 19 18
Total studenţi fizici 535 567 550 558
Total studenţi echiv.buget 409 445 453 470

Din tabele rezultă creşterea an de an a cifrei de şcolarizare la specializarea „Arhitectură”(6 ani), de la un număr de 535 studenţi în anul universitar 2012-2013, ajungându-se la  558 studenţi în prezent.

Această creştere a fost justificată de solicitările pieţei muncii în domeniul arhitecturii şi urbanismului şi de considerentele economico-financiare de funcţionare a facultăţii.

In perioada 2016-2020, cifra de şcolarizare pentru admiterea în anul I, specializarea Arhitectură (6 ani), se va situa la 100 studenţi (respectiv 3-4 grupe), cu finanţare atât de la buget cât şi din taxe; solicitarea facultăţii către M.E.N.C.S. va fi de 95 locuri bugetate.

Interesul absolvenţilor de liceu pentru învăţămîntul de arhitectură este important, fapt dovedit şi de concurenţa la examenul de admitere în anul I (Desen tehnic şi Desen liber), situaţie ilustrată în tabelul T3 :

Tabelul T3

An universitar2012-20132013-20142014-20152015-2016
Nr.loc.(buget)75909097
Nr.candidaţi196192169155
Nr cand./loc.2,612,131,881,60
4.1  Programa de studii

Elaborarea de noi curricule cu un conţinut comun la nivel naţional, raportate permanent la reperele internaţionale, contribuie în mod semnificativ la o pregătire competentă a viitorilor noştri absolvenţi.

Asigurarea calităţii programelor de studii de la Facultatea de Arhitectură e centrată pe creşterea eficienţei competitivităţii procesului didactic, adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii, integrarea europeană a învăţământului de arhitectură şi recunoaşterea europeană a calificării Arhitectură şi a diplomei de arhitect.

Obiectivele de esenţă asociate diferitelor aspecte implicate în desfăşurarea programelor de studii urmăresc:

 • prezentarea ofertei educaţionale a facultăţii în vederea sesiunii de admitere, prin popularizarea programelor de studii, a activităţilor curriculare şi extracurriculare ale studenţilor şi intensificarea acţiunilor de prezentare a imaginii facultăţii inclusiv prin mijloace mass-media; reluarea în cadrul facultăţii a cursurilor de pregătire la desen tehnic şi desen liber a candidaţilor, destinate celor care doresc să-şi îmbunătăţească aptitudinile în vederea admiterii;
 • analiza programelor analitice în cadrul departamentelor şi al Consiliului facultăţii, în vederea adaptării conţinutului la nivelul exigenţelor actuale ale învăţământului european de arhitectură şi eliminarea unor suprapuneri tematice şi de conţinut între diverse discipline; stimularea editării de cursuri şi îndrumare pentru disciplinele teoretice şi cele aplicative; îmbunătăţirea actului didactic prin dezvoltarea metodelor de predare şi a suportului didactic (cursuri, îndrumare, fişe documentare), precum şi folosirea noilor resurse tehnologice pentru diversificarea comunicării cu studenţii;
 • îmbunătăţirea pedagogiei proprii disciplinei proiectare de arhitectură, în conexiune cu alte discipline de specialitate şi cu cele tehnice, pentru dezvoltarea resurselor de creativitate ale studenţilor, care să se reflecte în final în capacitatea reală de răspuns a studentului; dezvoltarea ofertei de cursuri opţionale, în scopul afirmării unor noi direcţii de specializare şi a diversificării conţinutului teoretic cu tematici din domenii conexe arhitecturii; integrarea excursiilor de studii-documentare în activităţile curriculare şi extracurriculare;
 • evaluarea finală a studenţilor luând în calcul şi activităţile din timpul semestrului: aplicarea evaluării cumulative a studenţilor pe baza testării, efectuarea de analize ale disciplinelor privind programele analitice şi modul de desfăşurare efectivă (plan calendaristic, corespondenţă curs-aplicaţii, sistem de evaluare al studenţilor);

Facultatea noastră este racordată la schimbările produse în domeniile de competenţă şi este receptivă la solicitările privind modernizarea conţinutului programelor de studiu. Rezultatele foarte bune obţinute de studenţii facultăţii pe parcursul burselor la universităţi europene cu care facultatea este parteneră, solicitările pe piaţa muncii a absolvenţilor arhitecţi şi aprecierile referitoare la performanţele acestora în arhitectură, urbanism, dar şi în domeniile conexe, constituie elemente de bază care susţin relevanţa programelor de studiu ale facultăţii noastre.

4.2  Corpul profesoral

Facultatea de Arhitectură are posibilitatea de a construi un profil al viitorului arhitect adecvat cerinţelor în schimbare ale învăţământului superior prin:

 • selectarea, dezvoltarea şi păstrarea personalului didactic şi de cercetare având capacităţile esenţiale şi expertiza necesare pentru a realiza obiectivele de cercetare şi educaţie ale facultăţii şi ale universităţii;
 • funcţionarea unui sistem coerent de pregătire a cadrelor didactice, bazat pe forme organizate la nivelul facultăţii, cât şi pe studiu individual şi confruntare de idei;
 • motivarea personalului didactic din cadrul facultăţii;
 • o analiza periodică a valorilor profesionale şi didactice prin fişe de autoevaluare;
 • o evaluarea prestaţiei didactice în baza aprecierilor formulate de studenţi;
 • diferenţierea salariilor şi recompenselor suplimentare (salarii de merit, premii, gradaţii) în funcţie de participarea la organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni (manifestări ştiinţifice organizate, admitere, licenţă, activitate, didactică suplimentară faţă de norma de bază, organizarea şi participarea la susţinerea unor cursuri de masterat, cursuri postuniversitare;
 • actualizarea criteriilor de evaluare a performanţelor în conformitate cu evoluţiile standardelor la nivel naţional şi internaţional; stimularea finalizării şi susţinerii tezelor de doctorat de către cadrele didactice care şi-au încheiat stagiul de pregătire;
 • echilibrarea structurii pe grade didactice, prin angajarea de tineri arhitecţi cu experienţă în proiectare şi noi absolvenţi, cu aptitudini pentru activitatea didactică, care optează pentru activitatea în învăţământ; asigurarea raportului optim între gradele didactice ale posturilor din statele de funcţiuni, în limitele resurselor bugetare;
 • susţinerea promovărilor cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile stabilite de MENCS şi Senatul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi; sprijin substanţial pentru realizarea profesională şi avansul în carieră al fiecărui membru al facultăţii. Recunoaşterea şi recompensarea performanţelor individuale şi ale echipelor din facultate.

De asemenea, în acelaşi context, se înscriu:

 • susţinerea cadrelor didactice (asistenţi şi şefi de lucrări) în vederea absolvirii modulelor de pregătire psihopedagogică;
 • asigurarea spaţiilor, echipamentelor şi resurselor informaţionale atât pentru realizarea activităţilor planificate, cât şi pentru iniţiative şi explorări diverse.
 • evaluarea performanţelor individuale ale personalului didactic, în vederea îndeplinirii de către facultate a criteriilor de calitate CNFIS şi ARACIS.
 • organizarea de schimburi de experienţă cu cadre didactice ale şcolilor de arhitectură din ţară şi din străinătate, pentru cunoaşterea şi analizarea problemelor legate de tendinţele actuale în arhitectură prin participarea unor cadre didactice invitate din ţară şi din străinătate în comisiile de finalizare a studiilor.
4.3  Studenţii

Creşterea gradului de comunicare, dinamizarea şi dezvoltarea relaţiei studenţi – cadre didactice; rezolvarea împreună a problemelor sociale, de cazare, de desfăşurare a activităţilor curriculare şi extracurriculare:

 • îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi de documentare pentru studenţi; sprijinirea iniţiativelor studenţeşti, individuale sau de grup;(Asociaţia studenţilor arhitecţi ASAI)
 • implicarea mai activă a studenţilor Facultăţii de Arhitectură în viaţa organizaţiilor studenţeşti şi dezvoltarea relaţiilor acestora cu studenţi ai altor şcoli de arhitectură din ţară;
 • continuarea desfăşurării unui program consistent de concursuri, dezbateri, mese rotunde şi workshop-uri cu participare locală, naţională şi internaţională; dezvoltarea unor parteneriate cu investitori publici şi privaţi pentru organizarea de concursuri studenţeşti dotate cu premii;
 • organizarea împreună cu filialele locale/regionale ale ARHIAS, OAR, UAR şi RUR a unor evenimente care să faciliteze comunicarea între studenţi şi arhitecţi, întărind legătura între şcoală, factor formator în educaţia de specialitate a viitorului arhitect şi asociaţiile profesionale în cadrul cărora se va integra ulterior;
 • diversificarea activităţii îndrumătorilor de an şi implicarea lor activă în rezolvarea problemelor studenţilor (sistem tutorial);
 • organizarea de excursii de studii, tabere de creaţie şi workshop-uri în vederea construirii unei tradiţii; deocamdată am reuşit sistematic o practică în ţară pentru anul II şi o excursie de studiu la începutul studiilor, după un model încetăţenit în şcolile europene de arhitectură.
 • organizarea de evenimente cu participarea comună a cadrelor didactice şi a studenţilor şi dezvoltarea ulterioară a unor reţele de „alumni” în cadrul Arhias, îmbunătăţirea activităţii de consiliere profesională a studenţilor, în vederea integrării mai facile pe piaţa muncii.
 • sprijinirea studenţilor pentru obţinerea de locuri de muncă, respectiv burse internaţionale şi atragerea de fonduri de la organizaţii din exteriorul facultăţii, pentru sprijinul studenţilor cu rezultate meritorii;
4.4  Patrimoniu

În prezent, Facultatea de Arhitectură are deficit de spaţii, atât în ceea ce priveşte necesarul pentru activităţi cu studenţii, cât şi în ce priveşte necesarul pentru personalul didactic;

 • realizarea unor proiecte privind extinderea clădirii Facultăţii de Arhitectură într-un corp nou, amenajarea acceselor şi a incintei, promovarea acestor proiecte şi identificarea resurselor de finanţare integrate în planurile de dezvoltare ale universităţii
 • asigurarea spaţiilor şi condiţiilor de lucru necesare cadrelor didactice şi studenţilor facultăţii prin recuperarea, reorganizarea şi dotarea spaţiilor aferente facultăţii;
 • gestionarea eficientă a patrimoniului existent, continuarea modernizării bazei materiale, utilizarea fondurilor proprii pentru dotarea facultăţii, atragerea de fonduri exterioare;
 • punerea în siguranţă a clădirii facultăţii prin reparaţii capitale parţiale;
 • achiziţionarea unor publicaţii noi şi reînnoirea abonamentelor la reviste de specialitate; asigurarea accesibilităţii mijloacelor de informare din mediul virtual; dotarea cu cărţi de specialitate, reviste precum şi cu noi apariţii din domeniile conexe;

5. OBIECTIVE PRIVIND PROMOVAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-PROIECTARE

Domeniile de cercetare în care colectivul facultăţii deţine un avantaj competitiv sunt: arhitectura clădirilor, reabilitare arhitecturală şi urbană, calitatea locuirii, dezvoltare durabilă în construcţii (expertizare, auditare, certificare energetică), arhitectura ecologică, protecţia termică a clădirilor şi ventilarea naturală a acestora.

Facultatea are interesul să susţină convergenţa eforturilor de cercetare şi a celor didactice şi să dezvolte învăţarea prin cercetare în programele sale de studiu. Astfel pot fi mobilizate în procesul educaţional rezultatele activităţilor de cercetare, precum şi reciproc: cei mai performanţi studenţi, în special cei din anii terminali şi din programele de masterat, pot fi antrenaţi în proiecte competitive de cercetare-dezvoltare cu relevanţă ştiinţifică şi aplicativă.

Obiectivele urmărite sunt:

 • înfiinţarea în cadrul universităţii a unei unităţi de cercetare – proiectare în domeniul construcţiilor, arhitectură şi urbanism, titulară de contracte de cercetare şi proiectare singură sau în parteneriat cu alte facultăţi sau instituţii de profil (URBAN-INCERC, etc.);
 • creşterea numărului de studenţi implicaţi în activitatea de cercetare; dezvoltarea abilităţilor şi calităţilor acestora într-un mediu de cercetare care promovează gândirea critică; creşterea nivelului de sprijin, informare şi instruire oferite studenţilor implicaţi în cercetare, pentru a maximiza păstrarea studenţilor şi dezvoltarea acestora;
 • atragerea studenţilor în zona de cercetare fundamentală efectivă, în proiecte de tip lucrare de licenţă, integrate în temele majore de cercetare ale facultăţii;
 • studii, proiecte şi grant-uri în domeniul construcţiilor, arhitecturii şi urbanismului, actualizarea ofertei de servicii de proiectare, consultanţă şi perfecţionare profesională continuă de specialitate, în conformitate cu resursele existente şi priorităţile naţionale şi internaţionale; realizarea de colaborări ştiinţifice cu institute de cercetare-proiectare din ţară; participarea la concursuri de arhitectură–urbanism naţionale şi internaţionale.
 • publicarea de articole în reviste de largă circulaţie şi participarea la simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • participarea la alte manifestări ştiinţifice în domeniul Arhitectură-Urbanism organizate de instituţii de învăţământ/cultură/cercetare;
 • publicarea de articole în Buletinul ştiinţific al Institutului Politehnic secţia “Construcţii şi Arhitectură”; organizarea de manifestări ştiinţifice în cadrul Facultăţii de Arhitectură din Iaşi, cu invitarea cadrelor didactice din şcolile de arhitectură din ţară; publicarea de studii pe teme de specialitate arhitectură-design-urbanism în edituri recunoscute;
 • organizarea de expoziţii anuale de proiecte ale Facultăţii de Arhitectură în cadrul manifestărilor prilejuite de SĂPTÂMANA ARHITECTURII IEŞENE, urmând a fi organizată împreună cu ARHIAS, OAR, UAR, RUR şi organizaţia studenţilor arhitecţi, ASAI;
 • încurajarea cadrelor didactice în elaborarea propunerilor de proiecte şi contracte de cercetare ştiinţifică şi sprijinirea în implementarea acestora;
 • participarea în organismele tehnice de specialitate ( de tip CTATU) din administraţia centrală şi locală;

6. RELAŢII ŞI IMAGINE

Întărirea colaborării şi a legăturilor cu mediul economico-social şi obţinerea de finanţări din sectorul extrabugetar;

 • dezvoltarea în continuare a cercetării ştiinţifice (studii, proiecte) prin contracte şi granturi de cercetare finanţate atât de la bugetul de stat, cât şi din sectorul privat; valorificarea rezultatelor obţinute în cadrul pregătirii doctorale prin publicarea de articole în reviste cotate ISI, în alte reviste de specialitate („Arhitectura”, ”Igloo” „Arhitext”) şi prin publicarea de cărţi în edituri recunoscute CNCSIS;
 • promovarea şi menţinerea relaţiilor de colaborare cu facultăţile de profil din ţară şi străinătate, pe probleme didactice şi de cercetare; participarea la programe în parteneriat cu universităţi şi organizaţii profesionale, cu finanţare naţională şi internaţională;
 • colaborarea cu firme care desfăşoară activităţi de proiectare/ expertizare, inclusiv prin prezentarea unor oferte de perfecţionare continuă şi a pregătirii personalului acestora;
 • intensificarea participării la programele Uniunii Europene (Socrates/ Erasmus/ Leonardo), în acest mod oferind studenţilor posibilitatea de a trăi experienţa învăţământului european de arhitectură;
 • promovarea/menţinerea unor relaţii de colaborare, pe probleme didactice şi de cercetare, între Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino” şi universităţi din străinătate;
 • integrarea Facultăţii de Arhitectură “G.M.Cantacuzino” în sistemul organizaţional al şcolilor europene (EAAE), afilierea fiind condiţionată de plata cotizaţiilor anuale;
 • iniţierea unor parteneriate cu instituţiile publice locale şi cu principalele organizaţii şi asociaţii profesionale ale breslei pentru rezolvarea problemelor de arhitectură şi urbanism ale oraşului şi regiunii;
 • participarea studenţilor la concursuri profesionale naţionale, la workshop-uri, expoziţii şi simpozioane alături de studenţii celorlalte facultăţi de arhitectură din ţară.

7. ANALIZA SWOT

Analiza SWOT a stării actuale a Facultăţii de Arhitectură  se prezintă astfel:

A. Puncte tari
 1. Structura planurilor de învăţământ, conţinutul disciplinelor şi metodele pedagogice sunt în conformitate cu exigenţele europene contemporane în ceea ce priveşte formarea arhitectului.
 2. Oferta educaţională, caracterizată prin cele menţionate la pct.1, permite orientarea spre direcţii diverse – arhitectură, urbanism, amenajări interioare, restaurare-reabilitare, precum şi abordarea unor domenii conexe – amenajări interioare, restaurare-reabilitare, design, publicitate, în concordanţă şi cu cerinţele pieţei muncii şi posibilităţile educaţionale ale Facultăţii de Arhitectură.
 3. Promovarea/continuarea unor relaţii de colaborare pe probleme didactice şi de cercetare ştiinţifică între facultate şi universităţi din ţară şi din străinătate. În cadrul programelor SOCRATES-ERASMUS (în anul universitar 2014/2015 s-au finalizat un număr de 8 mobilităţi cadre didactice şi 52 mobilităţi pentru studenţi la universităţi din Europa, respectiv Grecia, Italia, Portugalia, Spania, Franţa, Belgia, Turcia, inclusiv stagii de plasament în semestrul I şi pe timpul verii.
 4. În anul 2015 au fost alocate fonduri pentru procurarea de periodice şi de cărţi (monografii, manuale universitare ale cadrelor didactice din facultate şi din alte centre universitare) pentru dotarea bibliotecii.
 5. Laboratorul pentru proiectare asistată, laboratorul “Dezvoltare durabilă în arhitectură şi urbanism” şi  sala de proiecţii sunt corespunzător echipate şi anual s-au  alocat  fonduri pentru dotarea cu aparatură şi echipamente. Au fost echipate încă trei săli de curs/proiectare cu echipament de videoproiecţie.
 6. Managementul administrativ este activ, eficient şi susţine activităţile didactice şi de cercetare.
 7. Facultatea promovează o politică permanentă şi susţinută în selectarea, perfecţionarea şi promovarea personalului didactic (funcţie şi de posibilităţile financiare); În anul 2015 au fost organizate consursuri de promovare pentru un conferenţiar şi patru asistenţi.
 8. Activitatea de cercetare a urmat un curs ascendent, care a avut drept consecinţă implicarea tinerilor (cadre didactice, arhitecţi masteranzi şi doctoranzi) în această activitate, creşterea numărului de lucrări prezentate şi participarea la manifestări naţionale şi internaţionale.
 9. Studenţii şi organismele studenţeşti sunt stimulaţi şi solicitaţi în activităţi sociale specifice şi de management universitar. Structura organizatorică şi sistemul informaţional crează posibilitatea fiecărui student de a fi informat şi de a-şi exprima opiniile. Se constată un nivel mai ridicat de organizare şi de angajare a studenţilor în viaţa universitară sub multiple aspecte.
 10. Absolvenţii Facultăţii de Arhitectură se integrează fără dificultate în profesie, pe de o parte datorită debutului în activitatea de proiectare încă din timpul facultăţii, pe de altă parte datorită cererii de pe piaţa muncii.
 11. Spaţiile pentru activităţi didactice deşi insuficiente, sunt utilizate intensiv, pe baza unui orar echilibrat organizat, datorită numărului de studenţi în creştere în ultimii ani. Calitatea spaţiilor în care se desfăşoară activităţile didactice a fost optimizată prin lucrările de reabilitare a clădirii facultăţii (imobil A) şi dotarea cu mobilier nou a tuturor spaţiilor didactice şi a secretariatului facultăţii. În anul 2015 au fost dotate cu materiale pentru videoproiecţie încă trei săli pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a cursurilor.
 12. Personalul auxiliar al facultăţii manifestă o permanentă solicitudine în relaţiile cu studenţii pentru o bună informare şi colaborare.
B. Puncte slabe
 1. Deficit de personal didactic, structura pe cadre didactice fiind încă insuficient echilibrată, dat fiind numărul foarte redus de grade didactice superioare (conferenţiar, profesor).
 2. Desfăşurarea diferitelor activităţi didactice în spaţiile deţinute în prezent de facultate prezintă unele dificultăţi, din cauza  folosirii sălilor de proiectare şi ca săli pentru seminarii, cursuri, proiecte de specialitate, lucrări; această dificultate este în  creştere odată cu sporirea numărului de studenţi ai facultăţii, în condiţiile folosirii  aproximativ a aceleiaşi suprafeţe din imobilul A, de la data funcţionării ca facultate.

Insuficienţa spaţiilor creează dificultăţi şi în activităţile administrative şi ale departamentelor.

 1. Numărul de cursuri proprii editate ale cadrelor didactice din facultate este
 2. Oferta de cursuri opţionale, care poate deveni baza unor orientări viitoare profesionale, a rămas relativ restrânsă.
 3. Disciplina Proiectare de arhitectură necesită o continuă îmbunătăţire a pedagogiei proprii, pentru consolidarea  relaţiei didactice student-profesor, în strânsă conexiune cu alte discipline de specialitate şi cu cele tehnice, pentru  dezvoltarea  potenţialului creativ al studenţilor arhitecţi şi diminuarea problemelor de promovabilitate la această disciplină, apărute în special în anii III,IV, V.
 4. La nivel de personal didactic se constată încă o reticenţă în asumarea unor responsabilităţi în domeniul cercetării şi proiectării în cadrul organizat al Universităţii Tehnice.

8. OBIECTIVE PRIVIND ADMINISTRAŢIA EFICIENTĂ

Crearea unui mediu care susţine:

 • promovarea profesională, sprijinul pentru iniţiativă şi performanţă în activităţile de cercetare şi didactice; proiecte de cercetare şi didactice cu echipe inter-departamentale;
 • colegialitatea, autonomia şi transparenţa decizională

Priorităţi manageriale:

 • structurarea şi optimizarea permanentă a atribuţiilor personalului administrativ, cu scopul de a evita încărcarea administrativă a cadrelor didactice;
 • îmbunătăţirea sistemului de administrare şi gestionare a bazei materiale şi fondurilor;
 • dotarea disciplinelor cu aparatura necesară asimilării de tehnici moderne de cercetare şi didactice (ca suport logistic pentru dobândirea de abilităţi practice);
 • reprezentarea intereselor facultăţii noastre în relaţiile cu alte facultăţi şi cu conducerea Universităţii;
 • promovarea susţinută a programelor de studii şi a identităţii facultăţii noastre în rândul potenţialilor candidaţi;
 • comunicarea publică şi consolidarea reputaţiei facultăţii noastre; întărirea comunităţilor profesionale şi a relaţiilor noastre internaţionale.

9. STRATEGIA PRIVIND BAZA MATERIALĂ

Pentru perioada 2016-2020 se prevăd:

 • realizarea studiului de fezabilitate şi a documentaţiei de execuţie în vederea obţinerii fondurilor necesare şi începerii lucrărilor de extindere a clădirii (corp A), pentru realizarea unui amfiteatru , a unor spaţii de învăţământ dotate cu mijloace multimedia, a unui atelier pentru studiul formei şi machete, a unui laborator de proiectare asistată de calculator, a unor spaţii anexe – estimare 350000 Euro);
 • realizarea unor lucrări de reabilitare/refuncţionalizare în imobil A (din fonduri buget);
 • realizarea unor lucrări de reparaţii curente în exteriorul imobilului A (din venituri proprii facultate);
 • dotări laboratoare (aparatură, echipamente);
 • dotarea cu mobilier adecvat a tuturor spaţiilor;
 • asigurarea bibliotecii cu cărţi de specialitate şi cu abonamente la periodice din ţară şi străinătate.

În anul 2016

 • lucrări de reparaţii curente din venituri proprii facultate (scări, terase, trotuare) – estimare 25000 Euro;
 • dotări pentru Laborator „Dezvoltare Durabilă” (aparatură şi echipamente) din alocaţie bugetară – estimare 15000 Euro;
 • dotări pentru „Amenajare Sala de Proiecţii şi Hol Expoziţional” din venituri proprii facultate – estimare 5000 Euro;
 • dotări pentru „Atelier machete” din alocaţie bugetară – estimare 5000 Euro;

În anul 2017

 • lucrări reabilitare din alocaţie bugetară – estimare 25000 Euro, cu următoarele propuneri:
 • reabilitare/refuncţionalizare spaţii studenţi, cadre didactice; mobilier;
 • lucrări de reabilitare termică a clădirii;
 • dotări pentru Laborator „Proiectare asistată de calculator” din alocaţie bugetară – estimare 5000 Euro;
 • dotări (mobilier) pentru „Amenajare Decanat-Secretariat” din venituri proprii facultate – estimare 2000 Euro;

În anul 2018

 • continuare lucrări reabilitare imobil A din alocaţie bugetară – estimare 25000 Euro;

În anul 2019

 • continuare lucrări reabilitare imobil A din alocaţie bugetară – estimare 25000

DECAN,
Prof.univ.dr.arh. Mihai Corneliu DRIŞCU