loader image

Planuri și rapoarte1. MISIUNEA FACULTĂŢII

 1.1  Argument

 Arhitectura este o profesie complexă, în continuă evoluţie, care solicită din partea celor ce o practică imaginaţie, sensibilitate , o pregătire temeinică atât in domeniul artelor spaţiului cât şi al ştiinţelor tehnice conexe, având in acelaşi timp o înţelegere atotcuprinzătoare a „funcţionării” lumii in integralitatea sa. În acelaşi timp viitorul arhitect trebuie sa fie in serviciul semenilor săi, nu întâmplător procesul de învăţământ se dezvoltă la fel ca şi medicina,  pe durata a şase  ani de studii.

Facultatea de Arhitectură are sarcini didactice şi de cercetare- proiectare, necesare formării competenţelor necesare în domeniile: arhitectură, urbanism, restaurări şi arhitectură de interior – design. Activitatea complexă de concepere si realizare a spaţiilor, clădirilor şi ansamblurilor constituind cadrul de viaţă al comunităţilor umane, solicită arhitectului ca, prin formaţia sa profesională şi culturala să-şi însuşească cunoştinţe atât din disciplinele specifice ale teoriei, istoriei şi proiectării de arhitectură-urbanism, cât şi din cele umaniste, tehnice şi economice.

1.2 Context

Facultatea de Arhitectură, parte integrantă a universităţii noastre, se constituie intr-o unitate de referinţa a formării, cercetării şi a proiectării, în domeniul creativităţii constructiv-tehnice şi artistice a cadrului construit. De la înfiinţare, de peste 45 de ani, secţia şi apoi  Facultatea de Arhitectură a cunoscut o dezvoltare continuă, crescând până la locul de excepţie pe care-l ocupă acum în cadrul învăţământului de arhitectură românesc.

În contextul actual, oferta noastră educaţionala trebuie să se adapteze unor permanente schimbări printr-o mai mare flexibilitate, diversificare, realism, explorarea de noi oportunităţi şi păstrarea unei strânse legături cu piaţa muncii.

1.3 Misiune

Misiunea Facultăţii de Arhitectură este să formeze resursa umană pentru domeniul de specialitate, să păstreze, să transmită şi să aplice cunoaşterea, stimulând performanţa didactică, artistică şi ştiinţifică. Aceasta trebuie realizată prin: valorificarea tradiţiei şi deschiderea către nou, atragerea valorilor, stil de muncă creativ, gândire critică şi profesionalism. Valorile promovate de şcoala de arhitectură ieşeană sunt legate de apartenenţa, pe de o parte la valorile perene ale arhitecturii universale şi pe de altă parte sunt integrate valorilor reprezentate de arhitectura românească tradiţională şi de cea contemporană.

În deplin acord cu misiunea Universităţii noastre, Facultatea de Arhitectură îşi propune să  îşi păstreze locul câştigat în topul poziţiilor de evaluare instituţională, contribuind în mod notabil la recunoaşterea învăţământului de arhitectură  ieşean, o permanentă racordare la circuitul naţional şi european al valorilor, cu reflectare la nivelul activităţilor facultăţii, concentrate atât pe profesor, cât şi pe student.

În 2011 s-a realizat ierarhizarea programelor de studii organizate de universităţile acreditate din sistemul naţional de învăţământ, conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. Domeniul „Arhitectură şi Urbanism” din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi s-a clasat în categoria „A”, pe locul al II lea pe ţară. Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino” are ca misiune didactică specifică formarea de specialişti capabili de a răspunde comenzii sociale în domeniul arhitecturii şi urbanismului, conform exigenţelor calitative contemporane.

Misiunea ştiinţifică are drept scop dezvoltarea cunoaşterii în domeniul arhitecturii şi urbanismului şi presupune promovarea cercetărilor fundamentale şi aplicative în domeniu, precum şi a studiilor şi proiectelor de specialitate, interdisciplinare, asimilate cercetării ştiinţifice. Programul de studii pentru specializarea Arhitectură ia în considerare experienţele naţionale şi internaţionale, înscriindu-şi misiunea specifică ca parte a misiunii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi în conformitate cu Strategia Naţională pentru Învăţământul Superior din Romania. Procesul de învăţământ, desfăşurat pe durata a 6 ani, urmăreşte, prin structura şi metodologia pedagogică, formarea competenţelor în domeniile arhitectură, urbanism, restaurări, arhitectură de interior şi design, peisagistică, fiind preponderent orientat spre arhitectura clădirilor. Conceput în vederea pregătirii absolvenţilor pentru o arie foarte largă de solicitări, programul de studii în sistem integrat licenţă/master are ca obiectiv major formarea deplina profesionala a viitorului arhitect.

Atingerea acestor obiective implică:

 • formarea profesională continuă la nivel universitar şi postuniversitar, în acord cu centrele de dezvoltare a arhitecturii şi urbanismului, în prezent şi în perspectivă;
 • dezvoltarea cercetării ştiinţifice pentru a putea aduce contribuţii originale în domeniile prioritare;
 • dezvoltarea unei politici instituţionale de recrutare a personalului didactic tânăr, cu mari disponibilităţi în formarea profesională.

2. MANAGEMENT

Activitatea de management se va desfăşura pe următoarele direcţii principale:

 • echilibru, responsabilitate şi transparenţă în luarea deciziilor pentru asigurarea calităţii programelor de studii şi menţinerii direcţiilor prioritare de dezvoltare ale facultăţii;
 • implicare în rezolvarea problemelor didactice, administrative şi sociale, respect şi solicitudine faţă de cerinţele cadrelor didactice şi ale studenţilor; asigurarea coeziunii colectivului de cadre didactice în menţinerea şi dezvoltarea domeniilor de excelenţă din facultate;
 • dialogul cu comunitatea universitară şi cu partenerii din exteriorul Facultăţii de Arhitectură; îmbunătăţirea performanţelor facultăţii şi creşterea vizibilităţii acesteia pe plan naţional şi internaţional.

3. STRATEGIE

Obiectivele strategice îmbină activitatea educaţională, de cercetare şi administrativă la un nivel de eficienţă funcţională şi organizatorică similară facultăţilor din spaţiul european, la o transparenţă a comunicării şi rapiditate în luarea deciziilor în timp real, premisele asigurării unor competenţe educaţionale în plan naţional şi internaţional.

Obiectivele strategice se înscriu în patru direcţii diferite: educaţie, cercetare, resursa umană şi administraţie eficace.

3.1 Obiective strategice manageriale

Obiectivele strategice manageriale urmăresc dezvoltarea la un standard calitativ ridicat a învăţământului de arhitectură la Iaşi, corelat cu exigenţele europene în domeniul educaţiei, cu imperativele dezvoltării durabile a mediului construit şi cu evoluţia profesiei şi cererea de arhitecţi pe piaţa muncii.

Principiile strategice,  fundamentul obiectivelor strategice asumate, pot deveni reale numai prin respectarea unor principii manageriale specifice naturii academice a tuturor activităţilor desfăşurate în universitatea noastră.

Acestea vizează:

 • promovarea managementului calităţii în toate domenile de activitate;
 • asigurarea unei cariere academice a cadrelor didactice în concordanţă cu performanţele didactice şi de cercetare;
 • urmărirea continuă a îmbunătăţirii indicatorilor de calitate CNCFIS şi ARACIS;
 • susţinerea activităţii de proiectare, de creaţie şi cercetare ştiinţifică;
 • gestionarea eficientă a resurselor financiare ale facultăţii;
 • echilibru şi responsabilitate;
 • transparenţă în luarea deciziilor pentru asigurarea calităţii programelor de studii şi menţinerii direcţiilor prioritare de dezvoltare a Facultăţii;
 • implicare în rezolvarea problemelor didactice, administrative şi sociale studenţeşti;
 • respect şi solicitudine faţă de cerinţele cadrelor didactice şi ale studenţilor;
 • asigurarea coeziunii colectivului de cadre didactice în menţinerea şi dezvoltarea domeniilor de excelenţă din facultate;
 • dialogul cu comunitatea universitară şi cu partenerii din exteriorul Facultăţii de Arhitectură;
 • îmbunătăţirea performanţelor facultăţii şi creşterea vizibilităţii acesteia pe plan naţional şi internaţional.
3.2 Obiective privind strategia financiară şi dezvoltarea instituţională

Echilibrarea cheltuielilor cu veniturile bugetare şi creşterea fondurilor din surse proprii prin:

 • păstrarea actuală a numărului de studenţi, echilibrarea justă a modalităţilor de finanţare, diversificare ofertei educaţionale, justificată nu doar de considerente economice de funcţionare a facultăţii, ci şi de solicitările de la concursul de admitere şi cerinţele pieţei muncii, chiar şi în actualele condiţii de post-criză economică;
 • şi mai ales prin organizarea pe noi principii manageriale a unei activităţi susţinute de proiectare şi cercetare în domeniul arhitecturii şi urbanismului, integrată în funcţionarea managerială a universităţii.

4. OBIECTIVE PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ

–  Corelarea programelor de studii existente şi a celor noi cu tendinţele societăţii globale, cu piaţa locurilor de muncă, respectând reglementările ARACIS; în acest sens, un rol important îl au întâlnirile cu angajatorii, propunerile acestora putând constitui un argument real în adaptarea acestor programe;

 • Creşterea importanţei studiului individual al studenţilor, simultan cu dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de lucru în echipă, de susţinere argumentată a unei opinii;
 • Diversificarea programelor de studiu de licenţă şi master universitare şi postuniversitare în limba română şi pe cât posibil, într-o limbă de circulaţie internaţională, în colaborare cu facultatea de construcţii;
 • Dezvoltarea programelor interdisciplinare, în principal de masterat, prin concretizarea colaborărilor dintre facultăţile domeniului;

Scopul fundamental al Facultăţii de Arhitectură este de a oferi  excelenţă în educaţie, realizabil prin ofertă de:

 • programe profesioniste, inovatoare, coordonare de înaltă calitate a cercetării studenţilor şi gestionare centrată pe student; îmbunătăţirea cadrului educaţional, prin creşterea calităţii şi actualizarea curriculei, precum şi a competenţelor de predare ale cadrelor didactice;
 • modernizarea metodelor de predare utilizate, prin folosirea intensivă a mijloacelor tehnologice de ultima oră; lărgirea utilizării formelor de învăţământ interactiv; abordarea integrativă transdisciplinară a cunoştinţelor oferite de direcţiile de studiu;
 • flexibilitatea cadrelor didactice de a răspunde la curiozităţile şi aşteptările de cunoaştere şi educaţie ale studenţilor, urmărind totodată atingerea obiectivelor curriculare;
 • monitorizarea şi îmbunătăţirea permanentă a curriculei de la diversele programe de studiu derulate în cadrul  facultăţii noastre, curriculă care să îndeplinească aşteptările atât ale studenţilor cât şi ale eventualilor angajatori din mediul academic sau din domeniile relevante de pe piaţa muncii;
 • programele de studiu din cadrul Facultătii de Arhitectură să devină atractive prin calitatea formării atât pentru studenţii români cât şi pentru cei din străinătate;
 • promovarea ofertei academice a facultăţii în mediile locale, zonale, naţionale şi internaţionale, ca o premisă a realizării unei identităţi specifice în spaţiul universitar naţional şi european; creşterea competitivităţii absolvenţilor pe piaţa muncii, indiferent de ţara în care vor lucra.

În tabelul T1 şi tabelul T2 sunt prezentate cifrele de şcolarizare în perioada 2012 – 2016 , la formele de învăţământ: Arhitectură (sistem integrat – 6ani – din anul universitar 2011/2012 s-a aplicat sistemul Bologna – master integrat); Curs de perfecţionare „Urbanism şi administrarea teritoriului” (1an) –  reacreditat în anul universitar 2011-2012.

Tabelul  T1 – Prezentarea cifrelor de şcolarizare în perioada 2012-2016

Forma de învăţământ Anul univ.
2012/2013
Anul univ.
2013/2014
Anul univ.
2014/2015
Anul univ.
2015/2016
Arhitectură
(sistem integrat)
6 ani
An I Total
I-VI
An I Total
I-VI
An I Total
I-VI
An I Total
I-VI
98 535 107 567 91 550 99 558

Tabelul T2 – Prezentarea evoluţiei numărului de studenţi în perioada 2012-2016, inclusiv master şi cursuri postuniversitare

Forma
de învăţă
mânt
Anul univ.
2012/2013
Anul univ.
2013/2014
Anul univ.
2014/2015
Anul univ.
2015/2016
Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă
Univ. zi 409 126 445 122 453 97 470 88
Masterat
Cursuri postuni
versitare
31 19 18
Total studenţi fizici 535 567 550 558
Total studenţi echiv.buget 409 445 453 470

Din tabele rezultă creşterea an de an a cifrei de şcolarizare la specializarea „Arhitectură”(6 ani), de la un număr de 535 studenţi în anul universitar 2012-2013, ajungându-se la  558 studenţi în prezent.

Această creştere a fost justificată de solicitările pieţei muncii în domeniul arhitecturii şi urbanismului şi de considerentele economico-financiare de funcţionare a facultăţii.

In perioada 2016-2020, cifra de şcolarizare pentru admiterea în anul I, specializarea Arhitectură (6 ani), se va situa la 100 studenţi (respectiv 3-4 grupe), cu finanţare atât de la buget cât şi din taxe; solicitarea facultăţii către M.E.N.C.S. va fi de 95 locuri bugetate.

Interesul absolvenţilor de liceu pentru învăţămîntul de arhitectură este important, fapt dovedit şi de concurenţa la examenul de admitere în anul I (Desen tehnic şi Desen liber), situaţie ilustrată în tabelul T3 :

Tabelul T3

An universitar2012-20132013-20142014-20152015-2016
Nr.loc.(buget)75909097
Nr.candidaţi196192169155
Nr cand./loc.2,612,131,881,60
4.1  Programa de studii

Elaborarea de noi curricule cu un conţinut comun la nivel naţional, raportate permanent la reperele internaţionale, contribuie în mod semnificativ la o pregătire competentă a viitorilor noştri absolvenţi.

Asigurarea calităţii programelor de studii de la Facultatea de Arhitectură e centrată pe creşterea eficienţei competitivităţii procesului didactic, adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii, integrarea europeană a învăţământului de arhitectură şi recunoaşterea europeană a calificării Arhitectură şi a diplomei de arhitect.

Obiectivele de esenţă asociate diferitelor aspecte implicate în desfăşurarea programelor de studii urmăresc:

 • prezentarea ofertei educaţionale a facultăţii în vederea sesiunii de admitere, prin popularizarea programelor de studii, a activităţilor curriculare şi extracurriculare ale studenţilor şi intensificarea acţiunilor de prezentare a imaginii facultăţii inclusiv prin mijloace mass-media; reluarea în cadrul facultăţii a cursurilor de pregătire la desen tehnic şi desen liber a candidaţilor, destinate celor care doresc să-şi îmbunătăţească aptitudinile în vederea admiterii;
 • analiza programelor analitice în cadrul departamentelor şi al Consiliului facultăţii, în vederea adaptării conţinutului la nivelul exigenţelor actuale ale învăţământului european de arhitectură şi eliminarea unor suprapuneri tematice şi de conţinut între diverse discipline; stimularea editării de cursuri şi îndrumare pentru disciplinele teoretice şi cele aplicative; îmbunătăţirea actului didactic prin dezvoltarea metodelor de predare şi a suportului didactic (cursuri, îndrumare, fişe documentare), precum şi folosirea noilor resurse tehnologice pentru diversificarea comunicării cu studenţii;
 • îmbunătăţirea pedagogiei proprii disciplinei proiectare de arhitectură, în conexiune cu alte discipline de specialitate şi cu cele tehnice, pentru dezvoltarea resurselor de creativitate ale studenţilor, care să se reflecte în final în capacitatea reală de răspuns a studentului; dezvoltarea ofertei de cursuri opţionale, în scopul afirmării unor noi direcţii de specializare şi a diversificării conţinutului teoretic cu tematici din domenii conexe arhitecturii; integrarea excursiilor de studii-documentare în activităţile curriculare şi extracurriculare;
 • evaluarea finală a studenţilor luând în calcul şi activităţile din timpul semestrului: aplicarea evaluării cumulative a studenţilor pe baza testării, efectuarea de analize ale disciplinelor privind programele analitice şi modul de desfăşurare efectivă (plan calendaristic, corespondenţă curs-aplicaţii, sistem de evaluare al studenţilor);

Facultatea noastră este racordată la schimbările produse în domeniile de competenţă şi este receptivă la solicitările privind modernizarea conţinutului programelor de studiu. Rezultatele foarte bune obţinute de studenţii facultăţii pe parcursul burselor la universităţi europene cu care facultatea este parteneră, solicitările pe piaţa muncii a absolvenţilor arhitecţi şi aprecierile referitoare la performanţele acestora în arhitectură, urbanism, dar şi în domeniile conexe, constituie elemente de bază care susţin relevanţa programelor de studiu ale facultăţii noastre.

4.2  Corpul profesoral

Facultatea de Arhitectură are posibilitatea de a construi un profil al viitorului arhitect adecvat cerinţelor în schimbare ale învăţământului superior prin:

 • selectarea, dezvoltarea şi păstrarea personalului didactic şi de cercetare având capacităţile esenţiale şi expertiza necesare pentru a realiza obiectivele de cercetare şi educaţie ale facultăţii şi ale universităţii;
 • funcţionarea unui sistem coerent de pregătire a cadrelor didactice, bazat pe forme organizate la nivelul facultăţii, cât şi pe studiu individual şi confruntare de idei;
 • motivarea personalului didactic din cadrul facultăţii;
 • o analiza periodică a valorilor profesionale şi didactice prin fişe de autoevaluare;
 • o evaluarea prestaţiei didactice în baza aprecierilor formulate de studenţi;
 • diferenţierea salariilor şi recompenselor suplimentare (salarii de merit, premii, gradaţii) în funcţie de participarea la organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni (manifestări ştiinţifice organizate, admitere, licenţă, activitate, didactică suplimentară faţă de norma de bază, organizarea şi participarea la susţinerea unor cursuri de masterat, cursuri postuniversitare;
 • actualizarea criteriilor de evaluare a performanţelor în conformitate cu evoluţiile standardelor la nivel naţional şi internaţional; stimularea finalizării şi susţinerii tezelor de doctorat de către cadrele didactice care şi-au încheiat stagiul de pregătire;
 • echilibrarea structurii pe grade didactice, prin angajarea de tineri arhitecţi cu experienţă în proiectare şi noi absolvenţi, cu aptitudini pentru activitatea didactică, care optează pentru activitatea în învăţământ; asigurarea raportului optim între gradele didactice ale posturilor din statele de funcţiuni, în limitele resurselor bugetare;
 • susţinerea promovărilor cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile stabilite de MENCS şi Senatul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi; sprijin substanţial pentru realizarea profesională şi avansul în carieră al fiecărui membru al facultăţii. Recunoaşterea şi recompensarea performanţelor individuale şi ale echipelor din facultate.

De asemenea, în acelaşi context, se înscriu:

 • susţinerea cadrelor didactice (asistenţi şi şefi de lucrări) în vederea absolvirii modulelor de pregătire psihopedagogică;
 • asigurarea spaţiilor, echipamentelor şi resurselor informaţionale atât pentru realizarea activităţilor planificate, cât şi pentru iniţiative şi explorări diverse.
 • evaluarea performanţelor individuale ale personalului didactic, în vederea îndeplinirii de către facultate a criteriilor de calitate CNFIS şi ARACIS.
 • organizarea de schimburi de experienţă cu cadre didactice ale şcolilor de arhitectură din ţară şi din străinătate, pentru cunoaşterea şi analizarea problemelor legate de tendinţele actuale în arhitectură prin participarea unor cadre didactice invitate din ţară şi din străinătate în comisiile de finalizare a studiilor.
4.3  Studenţii

Creşterea gradului de comunicare, dinamizarea şi dezvoltarea relaţiei studenţi – cadre didactice; rezolvarea împreună a problemelor sociale, de cazare, de desfăşurare a activităţilor curriculare şi extracurriculare:

 • îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi de documentare pentru studenţi; sprijinirea iniţiativelor studenţeşti, individuale sau de grup;(Asociaţia studenţilor arhitecţi ASAI)
 • implicarea mai activă a studenţilor Facultăţii de Arhitectură în viaţa organizaţiilor studenţeşti şi dezvoltarea relaţiilor acestora cu studenţi ai altor şcoli de arhitectură din ţară;
 • continuarea desfăşurării unui program consistent de concursuri, dezbateri, mese rotunde şi workshop-uri cu participare locală, naţională şi internaţională; dezvoltarea unor parteneriate cu investitori publici şi privaţi pentru organizarea de concursuri studenţeşti dotate cu premii;
 • organizarea împreună cu filialele locale/regionale ale ARHIAS, OAR, UAR şi RUR a unor evenimente care să faciliteze comunicarea între studenţi şi arhitecţi, întărind legătura între şcoală, factor formator în educaţia de specialitate a viitorului arhitect şi asociaţiile profesionale în cadrul cărora se va integra ulterior;
 • diversificarea activităţii îndrumătorilor de an şi implicarea lor activă în rezolvarea problemelor studenţilor (sistem tutorial);
 • organizarea de excursii de studii, tabere de creaţie şi workshop-uri în vederea construirii unei tradiţii; deocamdată am reuşit sistematic o practică în ţară pentru anul II şi o excursie de studiu la începutul studiilor, după un model încetăţenit în şcolile europene de arhitectură.
 • organizarea de evenimente cu participarea comună a cadrelor didactice şi a studenţilor şi dezvoltarea ulterioară a unor reţele de „alumni” în cadrul Arhias, îmbunătăţirea activităţii de consiliere profesională a studenţilor, în vederea integrării mai facile pe piaţa muncii.
 • sprijinirea studenţilor pentru obţinerea de locuri de muncă, respectiv burse internaţionale şi atragerea de fonduri de la organizaţii din exteriorul facultăţii, pentru sprijinul studenţilor cu rezultate meritorii;
4.4  Patrimoniu

În prezent, Facultatea de Arhitectură are deficit de spaţii, atât în ceea ce priveşte necesarul pentru activităţi cu studenţii, cât şi în ce priveşte necesarul pentru personalul didactic;

 • realizarea unor proiecte privind extinderea clădirii Facultăţii de Arhitectură într-un corp nou, amenajarea acceselor şi a incintei, promovarea acestor proiecte şi identificarea resurselor de finanţare integrate în planurile de dezvoltare ale universităţii
 • asigurarea spaţiilor şi condiţiilor de lucru necesare cadrelor didactice şi studenţilor facultăţii prin recuperarea, reorganizarea şi dotarea spaţiilor aferente facultăţii;
 • gestionarea eficientă a patrimoniului existent, continuarea modernizării bazei materiale, utilizarea fondurilor proprii pentru dotarea facultăţii, atragerea de fonduri exterioare;
 • punerea în siguranţă a clădirii facultăţii prin reparaţii capitale parţiale;
 • achiziţionarea unor publicaţii noi şi reînnoirea abonamentelor la reviste de specialitate; asigurarea accesibilităţii mijloacelor de informare din mediul virtual; dotarea cu cărţi de specialitate, reviste precum şi cu noi apariţii din domeniile conexe;

5. OBIECTIVE PRIVIND PROMOVAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-PROIECTARE

Domeniile de cercetare în care colectivul facultăţii deţine un avantaj competitiv sunt: arhitectura clădirilor, reabilitare arhitecturală şi urbană, calitatea locuirii, dezvoltare durabilă în construcţii (expertizare, auditare, certificare energetică), arhitectura ecologică, protecţia termică a clădirilor şi ventilarea naturală a acestora.

Facultatea are interesul să susţină convergenţa eforturilor de cercetare şi a celor didactice şi să dezvolte învăţarea prin cercetare în programele sale de studiu. Astfel pot fi mobilizate în procesul educaţional rezultatele activităţilor de cercetare, precum şi reciproc: cei mai performanţi studenţi, în special cei din anii terminali şi din programele de masterat, pot fi antrenaţi în proiecte competitive de cercetare-dezvoltare cu relevanţă ştiinţifică şi aplicativă.

Obiectivele urmărite sunt:

 • înfiinţarea în cadrul universităţii a unei unităţi de cercetare – proiectare în domeniul construcţiilor, arhitectură şi urbanism, titulară de contracte de cercetare şi proiectare singură sau în parteneriat cu alte facultăţi sau instituţii de profil (URBAN-INCERC, etc.);
 • creşterea numărului de studenţi implicaţi în activitatea de cercetare; dezvoltarea abilităţilor şi calităţilor acestora într-un mediu de cercetare care promovează gândirea critică; creşterea nivelului de sprijin, informare şi instruire oferite studenţilor implicaţi în cercetare, pentru a maximiza păstrarea studenţilor şi dezvoltarea acestora;
 • atragerea studenţilor în zona de cercetare fundamentală efectivă, în proiecte de tip lucrare de licenţă, integrate în temele majore de cercetare ale facultăţii;
 • studii, proiecte şi grant-uri în domeniul construcţiilor, arhitecturii şi urbanismului, actualizarea ofertei de servicii de proiectare, consultanţă şi perfecţionare profesională continuă de specialitate, în conformitate cu resursele existente şi priorităţile naţionale şi internaţionale; realizarea de colaborări ştiinţifice cu institute de cercetare-proiectare din ţară; participarea la concursuri de arhitectură–urbanism naţionale şi internaţionale.
 • publicarea de articole în reviste de largă circulaţie şi participarea la simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • participarea la alte manifestări ştiinţifice în domeniul Arhitectură-Urbanism organizate de instituţii de învăţământ/cultură/cercetare;
 • publicarea de articole în Buletinul ştiinţific al Institutului Politehnic secţia “Construcţii şi Arhitectură”; organizarea de manifestări ştiinţifice în cadrul Facultăţii de Arhitectură din Iaşi, cu invitarea cadrelor didactice din şcolile de arhitectură din ţară; publicarea de studii pe teme de specialitate arhitectură-design-urbanism în edituri recunoscute;
 • organizarea de expoziţii anuale de proiecte ale Facultăţii de Arhitectură în cadrul manifestărilor prilejuite de SĂPTÂMANA ARHITECTURII IEŞENE, urmând a fi organizată împreună cu ARHIAS, OAR, UAR, RUR şi organizaţia studenţilor arhitecţi, ASAI;
 • încurajarea cadrelor didactice în elaborarea propunerilor de proiecte şi contracte de cercetare ştiinţifică şi sprijinirea în implementarea acestora;
 • participarea în organismele tehnice de specialitate ( de tip CTATU) din administraţia centrală şi locală;

6. RELAŢII ŞI IMAGINE

Întărirea colaborării şi a legăturilor cu mediul economico-social şi obţinerea de finanţări din sectorul extrabugetar;

 • dezvoltarea în continuare a cercetării ştiinţifice (studii, proiecte) prin contracte şi granturi de cercetare finanţate atât de la bugetul de stat, cât şi din sectorul privat; valorificarea rezultatelor obţinute în cadrul pregătirii doctorale prin publicarea de articole în reviste cotate ISI, în alte reviste de specialitate („Arhitectura”, ”Igloo” „Arhitext”) şi prin publicarea de cărţi în edituri recunoscute CNCSIS;
 • promovarea şi menţinerea relaţiilor de colaborare cu facultăţile de profil din ţară şi străinătate, pe probleme didactice şi de cercetare; participarea la programe în parteneriat cu universităţi şi organizaţii profesionale, cu finanţare naţională şi internaţională;
 • colaborarea cu firme care desfăşoară activităţi de proiectare/ expertizare, inclusiv prin prezentarea unor oferte de perfecţionare continuă şi a pregătirii personalului acestora;
 • intensificarea participării la programele Uniunii Europene (Socrates/ Erasmus/ Leonardo), în acest mod oferind studenţilor posibilitatea de a trăi experienţa învăţământului european de arhitectură;
 • promovarea/menţinerea unor relaţii de colaborare, pe probleme didactice şi de cercetare, între Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino” şi universităţi din străinătate;
 • integrarea Facultăţii de Arhitectură “G.M.Cantacuzino” în sistemul organizaţional al şcolilor europene (EAAE), afilierea fiind condiţionată de plata cotizaţiilor anuale;
 • iniţierea unor parteneriate cu instituţiile publice locale şi cu principalele organizaţii şi asociaţii profesionale ale breslei pentru rezolvarea problemelor de arhitectură şi urbanism ale oraşului şi regiunii;
 • participarea studenţilor la concursuri profesionale naţionale, la workshop-uri, expoziţii şi simpozioane alături de studenţii celorlalte facultăţi de arhitectură din ţară.

7. ANALIZA SWOT

Analiza SWOT a stării actuale a Facultăţii de Arhitectură  se prezintă astfel:

A. Puncte tari
 1. Structura planurilor de învăţământ, conţinutul disciplinelor şi metodele pedagogice sunt în conformitate cu exigenţele europene contemporane în ceea ce priveşte formarea arhitectului.
 2. Oferta educaţională, caracterizată prin cele menţionate la pct.1, permite orientarea spre direcţii diverse – arhitectură, urbanism, amenajări interioare, restaurare-reabilitare, precum şi abordarea unor domenii conexe – amenajări interioare, restaurare-reabilitare, design, publicitate, în concordanţă şi cu cerinţele pieţei muncii şi posibilităţile educaţionale ale Facultăţii de Arhitectură.
 3. Promovarea/continuarea unor relaţii de colaborare pe probleme didactice şi de cercetare ştiinţifică între facultate şi universităţi din ţară şi din străinătate. În cadrul programelor SOCRATES-ERASMUS (în anul universitar 2014/2015 s-au finalizat un număr de 8 mobilităţi cadre didactice şi 52 mobilităţi pentru studenţi la universităţi din Europa, respectiv Grecia, Italia, Portugalia, Spania, Franţa, Belgia, Turcia, inclusiv stagii de plasament în semestrul I şi pe timpul verii.
 4. În anul 2015 au fost alocate fonduri pentru procurarea de periodice şi de cărţi (monografii, manuale universitare ale cadrelor didactice din facultate şi din alte centre universitare) pentru dotarea bibliotecii.
 5. Laboratorul pentru proiectare asistată, laboratorul “Dezvoltare durabilă în arhitectură şi urbanism” şi  sala de proiecţii sunt corespunzător echipate şi anual s-au  alocat  fonduri pentru dotarea cu aparatură şi echipamente. Au fost echipate încă trei săli de curs/proiectare cu echipament de videoproiecţie.
 6. Managementul administrativ este activ, eficient şi susţine activităţile didactice şi de cercetare.
 7. Facultatea promovează o politică permanentă şi susţinută în selectarea, perfecţionarea şi promovarea personalului didactic (funcţie şi de posibilităţile financiare); În anul 2015 au fost organizate consursuri de promovare pentru un conferenţiar şi patru asistenţi.
 8. Activitatea de cercetare a urmat un curs ascendent, care a avut drept consecinţă implicarea tinerilor (cadre didactice, arhitecţi masteranzi şi doctoranzi) în această activitate, creşterea numărului de lucrări prezentate şi participarea la manifestări naţionale şi internaţionale.
 9. Studenţii şi organismele studenţeşti sunt stimulaţi şi solicitaţi în activităţi sociale specifice şi de management universitar. Structura organizatorică şi sistemul informaţional crează posibilitatea fiecărui student de a fi informat şi de a-şi exprima opiniile. Se constată un nivel mai ridicat de organizare şi de angajare a studenţilor în viaţa universitară sub multiple aspecte.
 10. Absolvenţii Facultăţii de Arhitectură se integrează fără dificultate în profesie, pe de o parte datorită debutului în activitatea de proiectare încă din timpul facultăţii, pe de altă parte datorită cererii de pe piaţa muncii.
 11. Spaţiile pentru activităţi didactice deşi insuficiente, sunt utilizate intensiv, pe baza unui orar echilibrat organizat, datorită numărului de studenţi în creştere în ultimii ani. Calitatea spaţiilor în care se desfăşoară activităţile didactice a fost optimizată prin lucrările de reabilitare a clădirii facultăţii (imobil A) şi dotarea cu mobilier nou a tuturor spaţiilor didactice şi a secretariatului facultăţii. În anul 2015 au fost dotate cu materiale pentru videoproiecţie încă trei săli pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a cursurilor.
 12. Personalul auxiliar al facultăţii manifestă o permanentă solicitudine în relaţiile cu studenţii pentru o bună informare şi colaborare.
B. Puncte slabe
 1. Deficit de personal didactic, structura pe cadre didactice fiind încă insuficient echilibrată, dat fiind numărul foarte redus de grade didactice superioare (conferenţiar, profesor).
 2. Desfăşurarea diferitelor activităţi didactice în spaţiile deţinute în prezent de facultate prezintă unele dificultăţi, din cauza  folosirii sălilor de proiectare şi ca săli pentru seminarii, cursuri, proiecte de specialitate, lucrări; această dificultate este în  creştere odată cu sporirea numărului de studenţi ai facultăţii, în condiţiile folosirii  aproximativ a aceleiaşi suprafeţe din imobilul A, de la data funcţionării ca facultate.

Insuficienţa spaţiilor creează dificultăţi şi în activităţile administrative şi ale departamentelor.

 1. Numărul de cursuri proprii editate ale cadrelor didactice din facultate este
 2. Oferta de cursuri opţionale, care poate deveni baza unor orientări viitoare profesionale, a rămas relativ restrânsă.
 3. Disciplina Proiectare de arhitectură necesită o continuă îmbunătăţire a pedagogiei proprii, pentru consolidarea  relaţiei didactice student-profesor, în strânsă conexiune cu alte discipline de specialitate şi cu cele tehnice, pentru  dezvoltarea  potenţialului creativ al studenţilor arhitecţi şi diminuarea problemelor de promovabilitate la această disciplină, apărute în special în anii III,IV, V.
 4. La nivel de personal didactic se constată încă o reticenţă în asumarea unor responsabilităţi în domeniul cercetării şi proiectării în cadrul organizat al Universităţii Tehnice.

8. OBIECTIVE PRIVIND ADMINISTRAŢIA EFICIENTĂ

Crearea unui mediu care susţine:

 • promovarea profesională, sprijinul pentru iniţiativă şi performanţă în activităţile de cercetare şi didactice; proiecte de cercetare şi didactice cu echipe inter-departamentale;
 • colegialitatea, autonomia şi transparenţa decizională

Priorităţi manageriale:

 • structurarea şi optimizarea permanentă a atribuţiilor personalului administrativ, cu scopul de a evita încărcarea administrativă a cadrelor didactice;
 • îmbunătăţirea sistemului de administrare şi gestionare a bazei materiale şi fondurilor;
 • dotarea disciplinelor cu aparatura necesară asimilării de tehnici moderne de cercetare şi didactice (ca suport logistic pentru dobândirea de abilităţi practice);
 • reprezentarea intereselor facultăţii noastre în relaţiile cu alte facultăţi şi cu conducerea Universităţii;
 • promovarea susţinută a programelor de studii şi a identităţii facultăţii noastre în rândul potenţialilor candidaţi;
 • comunicarea publică şi consolidarea reputaţiei facultăţii noastre; întărirea comunităţilor profesionale şi a relaţiilor noastre internaţionale.

9. STRATEGIA PRIVIND BAZA MATERIALĂ

Pentru perioada 2016-2020 se prevăd:

 • realizarea studiului de fezabilitate şi a documentaţiei de execuţie în vederea obţinerii fondurilor necesare şi începerii lucrărilor de extindere a clădirii (corp A), pentru realizarea unui amfiteatru , a unor spaţii de învăţământ dotate cu mijloace multimedia, a unui atelier pentru studiul formei şi machete, a unui laborator de proiectare asistată de calculator, a unor spaţii anexe – estimare 350000 Euro);
 • realizarea unor lucrări de reabilitare/refuncţionalizare în imobil A (din fonduri buget);
 • realizarea unor lucrări de reparaţii curente în exteriorul imobilului A (din venituri proprii facultate);
 • dotări laboratoare (aparatură, echipamente);
 • dotarea cu mobilier adecvat a tuturor spaţiilor;
 • asigurarea bibliotecii cu cărţi de specialitate şi cu abonamente la periodice din ţară şi străinătate.

În anul 2016

 • lucrări de reparaţii curente din venituri proprii facultate (scări, terase, trotuare) – estimare 25000 Euro;
 • dotări pentru Laborator „Dezvoltare Durabilă” (aparatură şi echipamente) din alocaţie bugetară – estimare 15000 Euro;
 • dotări pentru „Amenajare Sala de Proiecţii şi Hol Expoziţional” din venituri proprii facultate – estimare 5000 Euro;
 • dotări pentru „Atelier machete” din alocaţie bugetară – estimare 5000 Euro;

În anul 2017

 • lucrări reabilitare din alocaţie bugetară – estimare 25000 Euro, cu următoarele propuneri:
 • reabilitare/refuncţionalizare spaţii studenţi, cadre didactice; mobilier;
 • lucrări de reabilitare termică a clădirii;
 • dotări pentru Laborator „Proiectare asistată de calculator” din alocaţie bugetară – estimare 5000 Euro;
 • dotări (mobilier) pentru „Amenajare Decanat-Secretariat” din venituri proprii facultate – estimare 2000 Euro;

În anul 2018

 • continuare lucrări reabilitare imobil A din alocaţie bugetară – estimare 25000 Euro;

În anul 2019

 • continuare lucrări reabilitare imobil A din alocaţie bugetară – estimare 25000

DECAN,
Prof.univ.dr.arh. Mihai Corneliu DRIŞCUÎn anul 2019  la Facultatea de Arhitectură “G.M.Cantacuzino” s-a urmărit realizarea principalelor repere ale misiunii asumate, în planul didactic şi al cercetării ştiinţifice/creaţiei artistice, prin:

 • asigurarea unei profesionalizări competitive la nivel naţional şi internaţional;
 • îmbunătăţirea indicatorilor de calitate; implementarea programelor de realizare a calităţii  în învăţământ;
 • formarea profesională continuă la nivel universitar şi postuniversitar, în acord cu centrele de dezvoltare a arhitecturii şi urbanismului, în prezent şi în perspectivă;
 • o politică educaţională care să conducă, prin sporirea exigenţei şi racordarea la evoluţia profesiei de arhitectură pe plan internaţional, la îmbunătăţirea pregătirii studenţilor şcolarizaţi;
 • dezvoltarea cercetării ştiinţifice în vederea aducerii unor contribuţii originale în direcţii prioritare ale domeniului arhitectură – construcţii, urbanism;
 • dezvoltarea unei politici instituţionale de recrutare şi  promovare a personalului didactic, cu disponibilităţi de dezvoltare profesională, în acord cu exigenţele activităţilor didactice şi de cercetare.

Raportul prezintă principalele acţiuni şi activităţi întreprinse în anul 2019, precum şi  rezultatele obţinute în educaţie, cercetare şi în administraţie.

Capitole, obiective şi prevederi conform Planului Operaţional pe 2019 Stadiul îndeplinirii/Observaţii Responsabil
  Obiective strategice manageriale     Birou Consiliu şi Comisii de specialitate
  Promovarea managementului calităţii în toate domeniile de activitate    
  urmărirea continuă a îmbunătăţirii indicatorilor de calitate CNCFIS şi ARACIS   asigurarea compatibilităţii cu structurile programelor de studii ale altor Şcoli de Arhitectură din România, din state ale UE şi din alte state ale lumii   creşterea calităţii învăţământului superior de arhitectură   susţinerea activităţii de creaţie şi cercetare ştiinţifică     Realizat       Realizat Anexa 9       Realizat Anexa 9   Anexa 3
  Managementul resurselor umane    
  asigurarea unei cariere academice a cadrelor didactice în concordanţă cu performanţele didactice şi de cercetare   coordonarea comisiilor de lucru de pe lângă Consiliul facultăţii pentru distribuţia echilibrată a atribuţiilor pe categorii de activităţi şi asumarea responsabilităţilor   mobilizarea colectivului de cadre didactice, a personalului auxiliar şi a studenţilor la îndeplinirea obiectivelor strategice ale facultăţii   Realizat Anexa 5     Realizat           Realizat
      Promovarea imaginii facultăţii        
  cooperarea cu alte şcoli de arhitectură din ţară şi din străinătate pentru dezvoltarea unui învăţământ modern; participarea Facultăţii de Arhitectură la programul european Erasmus; de asemenea, facultatea este membră a alianţei de cooperare AECESA – Alliance of Central European Schools of Architecture (Budapest, University of Technology and Economics – Faculty of Architecture), din noiembrie 2013.   intensificarea acţiunilor pentru promovarea imaginii facultăţii şi pentru implicarea ei profesională în problemele de arhitectură şi urbanism ale oraşului şi judeţului Iaşi   colaborarea cu organizaţii din exteriorul facultăţii (ex. Ordinul Arhitecţilor, Uniunea Arhitecţilor, Registrul Urbaniştilor din România)   Realizat Anexa 13                     Realizat Anexa 3         Realizat Anexa 3
        1.4 Managementul resurselor financiare      
gestionarea eficientă a resurselor financiare ale facultăţii (echilibrarea cheltuielilor cu veniturile provenite de la buget şi din surse proprii)   gestionarea eficientă a patrimoniului existent, modernizarea bazei materiale, utilizarea fondurilor proprii pentru dotarea facultăţii   Realizat Anexa 10       Realizat Anexa 8, 11  
  Obiective privind activitatea didactică şi oferta educaţională     Birou Consiliu Comisia didactică
              2.1 Asigurarea calităţii programelor de studii şi a activităţii didactice    
  evaluarea specializării din cadrul facultăţii în conformitate cu reglementările ARACIS   analiza programelor analitice în cadrul departamentelor şi al Consiliului facultăţii în vederea adaptării conţinutului la nivelul exigenţelor actuale ale învăţământului european de arhitectură şi eliminarea unor suprapuneri tematice şi de conţinut între diverse discipline   analize ale disciplinelor privind modul de desfăşurare efectivă (plan calendaristic,  sistem de evaluare a studenţilor)   dezvoltarea unor noi metode în  pedagogia  disciplinei „Proiectare de arhitectură”, în conexiune cu alte discipline de specialitate pentru exprimarea creativităţii  studenţilor   îmbunătăţirea actului didactic prin dezvoltarea metodelor de predare şi a suportului didactic (cursuri, îndrumare, fişe documentare), precum şi folosirea noilor resurse tehnologice pentru diversificarea comunicării cu studenţii   stimularea editării de cursuri şi îndrumare pentru disciplinele teoretice şi cele aplicative   evaluarea periodică a calităţii activităţii didactice la nivelul departamentelor şi al facultăţii   Realizat Anexa 9       Partial realizat Anexa 9               Realizat Anexa 9       Realizat Anexa 9         Realizat             Realizat Anexa 3     Realizat  
        2.2  Dezvoltarea/îmbunătăţirea ofertei educaţionale    
  prezentarea ofertei educaţionale a facultăţii în vederea sesiunii de admitere, prin popularizarea programelor de studii, a activităţilor curriculare şi extracurriculare ale studenţilor şi intensificarea acţiunilor de prezentare a imaginii facultăţii inclusiv prin mijloace mass-media;   dezvoltarea ofertei de cursuri opţionale ce pot deveni suportul unor noi direcţii de specializare odată cu sporirea ariilor de competenţă a cadrelor didactice   intensificarea acţiunii de popularizare a cursurilor  de perfecţionare prin o mai bună informare a administraţiilor locale din judeţele Moldovei   integrarea excursiilor de studii-documentare în activităţile curriculare şi extracurriculare şi asigurarea din timp a condiţiilor şi resurselor necesare   reluarea în cadrul facultăţii a cursurilor de pregătire la desen tehnic şi desen liber a candidaţilor, destinate celor care doresc să-şi îmbunătăţească aptitudinile în vederea admiterii   dezvoltarea fondului de cărţi şi reviste al bibliotecii facultăţii prin achiziţionarea de noi publicaţii (inclusiv din domenii conexe) şi reînnoirea abonamentelor la reviste de specialitate   asigurarea mijloacelor de informare din mediul virtual     Realizat Anexa 14               Realizat parţial           Realizat  Anexa 1       Realizat         Realizat           Realizat             Realizat
  Obiective privind activitatea de cercetare-proiectare     Birou Consiliu Comisia ştiinţifică
            3.1 Dezvoltarea activităţii de cercetare    
  dezvoltarea cercetării ştiinţifice de specialitate în concordanţă cu strategia şi priorităţile definite la nivel local, naţional şi european, în domeniile de competenţă   încurajarea cadrelor didactice în elaborarea propunerilor de proiecte şi contracte de cercetare ştiinţifică şi sprijinirea în implementarea acestora   realizarea de colaborări ştiinţifice cu institute de cercetare-proiectare şi organizaţii de profil din ţară   participarea la concursuri de arhitectură şi urbanism  naţionale şi internaţionale   organizarea de expoziţii anuale de proiecte ale Facultăţii de Arhitectură     Realizat Anexa 3         Realizat         Parţial realizat       Realizat Anexa 3     Realizat
  Promovarea rezultatelor obţinute în cercetarea ştiinţifică    
  publicare de articole în reviste de largă circulaţie (inclusiv cu indice ISI)   valorificarea rezultatelor obţinute în cadrul pregătirii doctorale prin publicarea de articole în reviste cotate ISI şi în alte reviste de specialitate,  prin publicarea de cărţi/monografii  în edituri recunoscute CNCSIS   participarea la manifestări ştiinţifice în domeniul Arhitectură şi Urbanism (şi domenii conexe) organizate de instituţii de învăţământ/cultură/cercetare   publicare de articole în Buletinul Ştiinţific al  U.T. Iaşi şi în alte reviste  („Arhitectura”, „Repere”)   Realizat Anexa 3   Realizat Anexa 3           Realizat Anexa 3       Realizat Anexa 3  
  Obiective privind relaţii internaţionale şi imagine universitară       Birou Consiliu Comisia pentru comunicare şi imagine
    4.1 Promovarea/menţinerea  relaţiilor de colaborare cu universităţi din ţară şi străinătate şi a altor relaţii de colaborare      
  Promovarea/menţinerea relaţiilor de colaborare cu facultăţile de profil din ţară şi străinătate  pe probleme didactice şi de cercetare   intensificarea participării la programele Uniunii Europene (Socrates/Erasmus/Leonardo – ocazie cu care li se oferă studenţilor posibilitatea  de a trăi experienţa învăţământului european de arhitectură)   colaborarea cu firme care desfăşoară activităţi de proiectare/expertizare, inclusiv prin prezentarea unor oferte de perfecţionare a pregătirii personalului acestora    iniţierea unor parteneriate cu instituţiile publice locale şi cu principalele asociaţii şi organizaţii profesionale ale breslei, pentru rezolvarea problemelor de arhitectură şi urbanism ale oraşului şi ale regiunii   Realizat Anexa 3, 13       Realizat În anul 2018/2019 au beneficiat de burse ERASMUS un număr de 74 studenţi şi 7 cadre didactice Anexa 13   Realizat           Realizat Anexa 3
             4.2  Integrarea în circuitele informaţionale de nivel naţional, european şi mondial    
  participarea facultăţii ca membru în  organizaţii universitare europene ale învăţământului de arhitectură                             participări la manifestări ştiinţifice  interne şi internaţionale   promovarea activităţii ştiinţifice a facultăţii prin publicarea de articole în reviste de specialitate   promovarea imaginii facultăţii pe plan naţional şi internaţional     Realizat Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino” este membră a alianţei de cooperare AECESA – Alliance of Central European Schools of Architecture (Budapest, University of Technology and Economics – Faculty of Architecture), din noiembrie 2013. AEEA European Association for Architectural Education din 2017.         Realizat Anexa 3   Realizat Anexa 3     Realizat Anexa 3 şi 13
  Promovarea imaginii facultăţii    
  implicarea facultăţii în problemele de arhitectură-urbanism ale oraşului şi judeţului   actualizarea paginii web a facultăţii şi realizarea unor mijloace atractive de comunicare grafică; transformarea paginii web într-un instrument util de comunicare şi de creştere a vizibilităţii facultăţii     dinamizarea organizaţiei studenţilor arhitecţi în vederea participării lor active la viaţa Universităţii Tehnice     participarea studenţilor la concursuri profesionale naţionale, la workshop-uri, expoziţii şi simpozioane alături de studenţii celorlalte facultăţi de arhitectură din ţară   Realizat        Realizat Au existat preocupări legate de modernizarea paginii web prin completarea cu proiecte şi cu informaţii de actualitate.   Realizat A.S.A.I. s-a implicat în activitatea de promovare a UTI.   Realizat Anexa 3, 4  
  Obiective privind resursele umane ale facultăţii       Birou Consiliu                                                                                         Birou Consiliu Administrator facultate                                             Birou Consiliu Îndrumători de an; Comisia socială                      
              5.1 Îmbunătăţirea activităţii personalului              didactic  
  echilibrarea structurii pe grade didactice, prin angajarea de tineri arhitecţi cu experienţă în proiectare şi noi absolvenţi cu aptitudini pentru activitatea didactică   finalizarea şi susţinerea tezelor de doctorat de către cadrele didactice care şi-au încheiat stagiile de pregătire   susţinerea promovărilor cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile stabilite de MECS şi Senatul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi; atragerea în facultate a noi cadre didactice cu studii de specialitate (tineri absolvenţi  sau absolvenţi cu experienţă) pentru a se diminua numărul de posturi vacante   evaluarea performanţelor individuale ale personalului didactic în vederea îndeplinirii de către facultate a criteriilor de calitate CNFIS şi ARACIS   participarea la schimburi de experienţă cu cadrele didactice ale şcolilor de arhitectură din ţară şi din străinătate pentru cunoaşterea şi analizarea problemelor legate de starea actuală şi tendinţele de dezvoltare ale învăţământului de arhitectură   îmbunătăţirea activităţii de consiliere profesională a studenţilor în vederea integrării mai facile pe piaţa muncii     Realizat           Realizat       Realizat Anexa 5                 Realizat         Realizat Cadrele didactice au participat  la schimburi de experienţă, în cadrul Programului Erasmus. Anexa 13     Realizat
  5.2 Îmbunătăţirea activităţii personalului auxiliar-didactic şi nedidactic    
  îmbunătăţirea activităţii administrative prin urmărirea riguroasă a echilibrului dintre venituri şi cheltuieli; desfăşurarea la timp a achiziţiilor şi buna funcţionare a relaţiilor cu furnizorii de  materiale/echipamente/servicii   evaluarea performanţelor individuale ale personalului     îmbunătăţirea activităţii de secretariat     îmbunătăţirea activităţii de pază şi control al accesului în clădire       Realizat Anexa  8,10, 11             Realizat (conform  criteriilor stabilite de lege)   Realizat     Realizat S-a constituit în imobilul facultăţii un post de pază permanent (pază asigurată de cinci portari)
  Rezolvarea problemelor studenţeşti    
  diversificarea activităţii îndrumătorilor de an şi implicarea lor activă în rezolvarea problemelor studenţilor cu dezvoltarea componentei educative a formării acestora   implicarea mai activă a studenţilor Facultăţii de Arhitectură în viaţa organizaţiilor studenţeşti şi dezvoltarea relaţiilor acestora cu studenţi ai altor şcoli de arhitectură din ţară   organizarea împreună cu filialele locale/regionale ale OAR, UAR şi RUR a unor evenimente care să faciliteze comunicarea între studenţi şi arhitecţi, întărind legătura între şcoală şi asociaţiile profesionale în cadrul cărora se vor integra ulterior   îmbunătăţirea condiţiilor de cazare, de studiu şi de documentare pentru studenţi                   creşterea gradului de comunicare, dinamizarea şi dezvoltarea relaţiei studenţi – cadre didactice; rezolvarea împreună a problemelor sociale, de cazare sau desfăşurarea unor activităţi extracurriculare   sprijinirea iniţiativelor studenţeşti individuale sau de grup   participarea la concursuri, dezbateri, workshop-uri   organizarea de excursii de studii     Realizat Anexa 4         Realizat Asociaţia studenţilor arhitecţi a desfăşurat  o activitate bogată. Anexa 3,4   Realizat S-au organizat expoziţii şi workshop-uri şi cu sprijinul Ordinului Arhitecţilor din Iaşi. Anexa 3, 4     Realizat Anexa 4 A existat o preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi documentare S-au făcut achiziţii de cărţi şi reviste de specialitate în Bibliotecă.   Realizat Anexa 3, 4           Realizat     Realizat     Realizat  
  Obiective privind strategia financiară şi dezvoltarea instituţională     Birou Consiliu Administrator facultate Comisia pentru baza materială  
   6.1  Echilibrarea cheltuielilor cu veniturile bugetare şi din surse proprii    
  creşterea numărului de studenţi (învăţământ universitar şi postuniversitar   creşterea interesului absolvenţilor de liceu pentru învăţământul de arhitectură   adoptarea soluţiilor optime privind structura de personal în conformitate cu situaţia bugetului de venituri şi cheltuieli al facultăţii.   asigurarea raportului optim între gradele didactice ale posturilor din statele de funcţiuni, în limitele resurselor bugetare   gestionarea eficientă a resurselor financiare ale facultăţii prin stabilirea unei liste de priorităţi     Realizat Anexa 1     Realizat Anexa 2     Realizat  parţial Anexa 2       Realizat Anexa  6, 8 şi 10       Realizat
        Îmbunătăţirea confortului în desfăşurarea activităţilor (didactice, în special)      
  dotarea cu aparatură performantă şi cu mobilier adecvat pentru desfăşurarea în condiţii mai bune a procesului didactic   dotarea bibliotecii cu cărţi de specialitate şi periodice din ţară şi străinătate   asigurarea spaţiilor  necesare decanatului, sediilor departamentelor şi birourilor cadrelor didactice               asigurarea condiţiilor de lucru corespunzătoare pentru cadrele didactice şi studenţii facultăţii         asigurarea necesarului de materiale pentru desfăşurarea procesului didactic, pentru activitatea de secretariat, precum şi a muncii de întreţinere   asigurarea dotării cu materiale strict necesare, în conformitate cu cerinţele P.S.I. şi  P.M.     Realizat Anexa 10       Realizat       Realizat  parţial Facultatea are deficit de spaţii atât în ce priveşte necesarul pentru activităţi cu studenţii cât şi în ce priveşte necesarul pentru personalul didactic   Realizat parţial Anexa 7, 8, 10 Rămâne în continuare nerezolvată  problema spaţiului  insuficient     Realizat Anexa 11         Realizat    
         Realizarea obiectivelor privind gestionarea resurselor financiare      
  optimizarea procedurilor de achiziţii prin stabilirea unei liste  de priorităţi     monitorizarea consumului de utilităţi     analizarea din punct de vedere economic a funcţionării facultăţii         Realizat Anexa 8     Realizat  Anexa  12   Realizat Anexa  10,11    
  Analiza activităţii şi propuneri de îmbunătăţire         Birou Consiliu  
  7.1 Analiza SWOT        
  identificarea punctelor tari şi a celor slabe     Realizat Anexa 14  

DECAN,

Prof.dr.arh. Mihai Corneliu DRIŞCU

    Intocmit

Elena Vlonga

Anexa 1

Evoluţia numărului de studenţi în Facultatea de Arhitectură

Forma de învăţământ Anul univ. 2004/2005 Anul univ. 2005/2006 Anuluniv. 2006/2007 Anul univ. 2007/2008 Anul univ. 2008/2009
Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxa Buget Taxa  
Univ. zi 190 80 210 78 238 78   269 86 295 107  
Masterat 8 9 15 18 21  
Cursuri postuniversitare 20 24  
Total studenţi fizici 278 297 331 373 423
Total studenţi echiv. buget 214 237 268 305 337
Forma de învăţământ Anul univ. 2009/2010 Anul univ. 2010/2011 Anul univ. 2011/2012 Anul univ. 2012/2013 Anul univ. 2013/2014
Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxa Buget Taxa Buget Taxa
Univ. zi 333 111   380 115 392 129 409 126 445 122
Masterat* 24 1 23 1
Cursuri postuniversitare** 16 21 31 19
Total studenţi fizici 469 519 521 535 567
Total studenţi echiv. buget 381 426 392 409 445
  Forma de învăţământ Anul univ. 2014/2015 Anul univ. 2015/2016 Anul univ. 2016/2017 Anul univ. 2017/2018 Anul univ. 2018/2019
Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă
Univ. zi 453 97   470 88 517 71 494 69 513 70
Masterat*    
Cursuri postuniver sitare** 18 71 (I) 38 (II)   51   38 33 (II)
Total studenţi fizici 550 558 563 588 583
Total studenţi echiv. buget 453 470 494 517 513

*Sistem Bologna – master integrat

** În  anul universitar 2011-2012 s-a realizat acreditarea programului de perfecţionare „Urbanism  şi Administrarea Teritoriului”

Interesul absolvenţilor de liceu pentru învăţământul de arhitectură este dovedit şi de concurenţa la examenul de admitere, situaţie ilustrată în tabelul următor:

An univer sitar 2004- 2005 2005-2006 2006-2007 2007- 2008   2008-2009   2009-2010   2010-2011 2011- 2012  
Nr. locuri buget 32 43 56 54 65 65 65 65
Nr. candi daţi 105 152 184 215 251 273 239 195
Nr. cand./ loc. 3,28 3,53 3,28 3,98 3,86 4,20 3,68 3,00
An univer sitar 2012-2013 2013- 2014 2014-2015 2015-2016 2016- 2017   2017-2018 2018-2019 2019-2020
Nr. locuri buget 75 90 90 97 96 92 92* 90
Nr. candi daţi 196 192 169 155 165 178 168 184
Nr. cand./ loc. 2,61 2,13 1,88 1,60 1,72 1,93 1,83 1,8

*au fost repartizate 90 locuri la buget, 1 loc cu taxă-CPV şi 9 locuri pentru candidaţi „români de pretutindeni”; (pentru cele 9 locuri s-au depus la Rectorat 37 de dosare).

Comparativ cu alte facultăţi, procentual, numărul de studenţi cu taxă este mai mare (raportat la numărul total de studenţi); a crescut, de asemenea, numărul de studenţi de peste hotare.

Situaţia studenţilor străini la 1 ianuarie 2019 este oglindită în tabelul de mai jos:

Ţara Studenţi străini* An univ. 2018/2019
Bursă CPL CPV CPNV Total
Maroc 0 0 3 0 3
Republica Moldova 11 1 0 7 19
TOTAL 11 1 3 7 22

*inclusiv tinerii de origine română şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care studiază la facultatea noastră (buget – 18, taxă – 4).

INSERŢIA PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR

Facultatea nu dispune de un sistem organizat de urmărire a evoluţiei profesionale a absolvenţilor,dar, din informaţiile obţinute din sistemul informatics al Ordinului Arhitecților din România- SIOAR și  în urma sondajelor, s-a constatat că absolvenţii arhitecţi îşi găsesc loc de muncă atât în domeniul specific, cât şi în cele conexe: design, construcţii, imobiliare, etc

Anexa 2

Situaţia repartizării pe posturi didactice şi auxiliare la Facultatea de Arhitectură în anul universitar 2018/2019 (la 1 oct. 2018)

Nr.crt. Departament Posturi didactice Posturi didactic- auxiliare Posturi nedidactice
Ocupate Vacante Total O V T O V T
1. Arhitectura 15 12 27            
2. Urbanism 16 9 25            
Total facultate 31 21 52 5 1 6 5* 1* 6

*din decembrie 2018 cele trei  posturi de portar au trecut în Organigrama Serviciului de Pază  al Universităţii

La începutul anului universitar 2018-2019, dintr-un număr total de 52 posturi, sunt ocupate 31, repartizate astfel pe  grade didactice:

 • 1 profesor; 4 conferenţiari; 11 şefi lucrări.; 15 asistenţi.

În comparaţie cu anul universitar 2017-2018 când raportul dintre posturile ocupate şi cele vacante era de 29/23 (total 52), nu a intervenit vreo modificare.

 În anul universitar 2018/2019 s-au organizat concursuri pentru ocuparea  unui  post de profesor şi doua posturi de conferentiar.

Structura statului de funcţii pe facultate şi pe departamente este corespunzătoare standardelor ARACIS, în ceea ce priveşte raportul între gradele didactice şi s-a mai remediat situaţia ocupării posturilor.

Situaţia repartizării pe posturi didactice (inclusiv compensate) conform procentelor, la Facultatea de Arhitectură, în anul universitar 2018-2019

1 ianuarie 2019

Total posturi 54.0953 din care:
  Prof. Conf. Şef lucrări Asistent   2,0000 (1 ocupat)   8,6710 (4,6710 ocupate)     20,2143 (11,2143 ocupate)   232100 (15,0000 ocupate)     31,8853
Ocupate
Vacante 22,2100

*Se menţionează colaborarea cu celelalte facultăţi ale Universităţii şi anume:

Facultatea de Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – „Departamentul Matematică şi Informatică”;

D.P.P.D. – „Departamentul de Ştiinţe Umaniste Educaţionale şi Limbi Străine”

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii – „Departamentul Construcţii Civile şi Industriale”.

În anul universitar 2018/2019 numărul de studenţi fizici raportat la numărul de posturi didactice (inclusiv compensate) – 11,212.

(Numărul de studenţi fizici – 583; Numărul total de posturi didactice, inclusiv compensate – 54.0953

Numărul posturilor didactice ocupate a reprezentat 58.94% din totalul posturilor didactice pe facultate. Raportul dintre numărul de posturi didactic-auxiliare ocupate şi numărul total de posturi didactice ocupate a fost de 1 : 6,37.

Anexa 3

Activitatea de cercetare –proiectare/creaţie

 • Participări în colectivele de cercetare/proiectare ale unor proiecte :
 • Proiect PN III 61BG/2016 cu titlul „ Model de locuinţă unifamilială sustenabilă care integrează concepte arhitecturale şi sisteme constructive de înaltă performanţă energetică, cu impact minim asupra mediului” – Director proiect Conf.dr.ing. Tania Mariana Hapurne; durata de implementare 2016-2018 (22 luni); buget TUIASI pe durata proiectului 443238 lei; finanţator UEFISCDI; sursa de finanţare PNCDI III;
 • Proiect „PORT Cultural: PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale cu potenţial turistic prin valorificarea elementelor de patrimoniu şi identitate culturală”; cod proiect; PN-III-P-1-1.2-PCCDI-2017-0884, nr. 56PCCDI/2018; Director proiect Conf.dr.arh. Emil Dragoş Ciolacu-Miron; Coordonator Proiect: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, iar Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi este Partenerul nr. 3; durata de implementare proiect: 2018-2020; buget TUIASI: 877370 lei.
 • ROSE- ELEVATION nr.214/SGU/NC/II/2019 “Maximizarea şanselor de reuşita şi integrare a studenţilor debutanţi si minimalizarea abandonului şcolar în cadrul Facultăţii de Arhitectură ”G.M. Cantacuzino”
 • Membri în organisme internaţionale, membri în comisii de jurizare ale unor concursuri naţionale, membri ai unor asociaţii naţionale în specialitatea „Arhitectură – Urbanism”, parteneriate cu mediul socio-economic, membri în colectivele de redacţie ale unor reviste recunoscute naţional, premii:
 • Conf.dr. arh. Mircea Grigorovschi:
 • membru al Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania (RUR)
 • coordonator teritorial al RUR pentru  Regiunea Nord-Est
 • secretar al Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Judeţe din Romania
 • redactor şef al revistei “Repere” editată de A.A.I., filială a UAR – Iaşi;
 • membru în colectivul de redacţie al revistei “Amenajarea Teritoriului şi Urbanism” (ATU) editată de Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe din România;
 • Prof. dr.arh. Mihai Drişcu
 • membru al Forumului Internaţional “Man and Architecture”(IFMA) – Amsterdam, Olanda;
 • membru al Asociatiei de arhitecţi “Kos Karoly” – Budapesta, Ungaria;
 • preşedinte OAR Iaşi
 • membru al „International Art Section”, Dornach, Elveţia;
 • membru al ”European Architectural History Network”(EAHN), Delft, Olanda;
 • Conf.dr. arh. Dragoş Ciolacu
 • redactor sef adjunct – revista Repere;
 • membru în Consiliul Naţional al OAR şi UAR;
 • preşedinte al UAR Iaşi;
 • membru în Comisia internă de evaluare şi avizare a rezultatelor lucrărilor de cercetare (finanţate prin contracte de cercetare);
 • Conf.dr.ing.Tania Hapurne
 • Associate editor – Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Construcţii şi Arhitectură (B+);
 • Conf. dr.artist plastic Adriana Micu
 • Membru UAPRUniunea Artiştilor Plastici din România;
 • Participări la conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale:

(Rezultatele obţinute în cercetarea ştiinţifică au fost promovate prin publicarea unor articole  în volumele manifestărilor ştiinţifice  internaţionale şi naţionale):

 • International Scientific – Practical Conference of Young Scientists, Build Master Class, National University of Construction and Architecture, Kiev, Ucraina, 28-30 noiembrie 2018;
 • Modern Architectural Education X. Town Planning: Aesthetics of Chaos and Order, Kiev, Ucraina, 22 noiembrie 2018;
 • Participări la seminarii, mese rotunde, workshop-uri, sesiuni ştiinţifice:
Manifestare internațională Festivalul de arhitectura Iasi, ediția a II-a – organizat în colaborare cu Ordinul Arhitecților din Romania, Asociația Culturală ARHIAS și  Asociația studenților arhitecți ASAI     11-17.05.2019 www.oar.archi Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”, sediul OAR
MUST – ul de Arhitectură – organizat în colaborare cu Ordinul Arhitecților din Romania, Ordinul Arhitecților din Romania, Uniunea  Arhitecților din Romania Asociația Culturală ARHIAS și Asociația studenților arhitecți ASAI – Workshop Regionala de arhitectură Moldova ( RAM )   11oct.-15 nov. 2019 www.oar.archi Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”, sediul OAR  Prof. dr. arh. Mihai Corneliu Drișcu   Conf.dr.arh. Dragoș CIOLACU
Workshop studentesc Iasi ne(mai)vazut: amenajare expozitie    Workshop fotografie Iasi ne(mai)vazut  Expoziție     16.05.2019  Biblioteca județeană ”Gh. Asachi”   Palatul Copiilor Iași Asist.dr.arh. Liliana Petrovici    
Expoziția școlii de arhitectură 11-17 mai 2019 Esplanada ”Ștefan cel Mare și Sfânt” Prof. dr. arh. Mihai Corneliu Drișcu
Conferință Centenar Nicolae Porumbescu 11.10.2019 Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”, UAR, Academia Română Iași Conf.dr.arh. Dragoș CIOLACU
Workshop Modernitatea tradiției Arhitectura tradițională și modernismul Iunie și octombrie 2019 Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”, OAR, UAR Conf.dr.arh. Dragoș CIOLACU

MUST de Arhitectură, Iaşi, 12-20 octombrie 2018, organizatori: OAR, UAR, Proevent;

eveniment complex care a cuprins mese rotunde, concursuri, workshop-uri, expoziţii, care au avut loc la Primăria Iaşi, Muzeul Municipal Iaşi, Sala Verdi – Palas Mall, Sala Paşilor Pierduţi şi Aula Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” – corp A – Copou, Palatul Mitropolitan, Hotel Select:

-prelegerea “Oraş, apă, arhitectură” susţinută de arh.Carol Ross Barney, Chicago, USA – 12 octombrie, Sala Mare a Primăriei Iaşi;

-Workshop pentru amenajare expoziţie “IAŞI NE.MAI.VĂZUT.CUZA VODĂ”, 15 octombrie, Muzeul Municipal Iaşi;

-Conferinţa “Specialiştii Ferestrelor, Faţadelor şi Sticlei”, 16 octombrie, Hotel Select (organizator Patronatul producătorilor de tâmplărie termoizolantă) în cadrul căreia conf.dr.arh.Mihai Corneliu Drişcu a susţinut prelegerea “Peştişorul de Murano/spaţii ale sticlei” (au mai susţinut prelegeri reprezentanţi ai principalilor producători de tâmplărie termoizolantă din ţara noastră);

-vernisajul expoziţiei “IAŞI NE.MAI.VĂZUT. Semnificaţii. Poveşti. Arhitectură”, 18 octombrie, Muzeul Municipal Iaşi;

-tur ghidat IAŞI.NE.MAI.VĂZUT. Traseul Cuza Vodă (cu participarea istoricului Sorin Iftimi), 18 octombrie;

-prelegerea “Arhitectul G.M.Cantacuzino în dosarele securităţii” susţinută de arh. Vlad Mitric Ciupe, 19 octombrie, Sala Verdi Palas Mall ;

-prelegere “Designing the Profile of the Future Architect”, arh. Andreea Robu-Movilă, 19 octombrie, sala Verdi Palas Mall;

-vernisajul expoziţiei “Arhitectura totalitară”, 19 octombrie, Palatul Culturii Iaşi;

-vernisajul expoziţiei  “Arhitectura Centenarului, 19 octombrie, Muzeul Mitropolitan;

-Conferinţa “Catedralele Unirii”, 19 octombrie, Muzeul Mitropolitan (în cadrul căreia au susţinut prelegeri printre alţii arh.Augustin Ioan şi arh. Sorin Vasilescu de la UAUIM Bucureşti);

-Cafeneaua literară. Dezbateri. Muzică.Teatru, (expo design – Ioana Ciolacu, pictură – Gabriel Caloian, teatru recital – Cătălin Mândru, jazz piano – recital Cătălin Huţanu, prezentare carte – Doru Olaş – Universul creat prin Creator), 19 octombrie, Casa Pogor;

-vernisajul expoziţiei Bienalei Naţionale de Arhitectură secţiunea 8 – Publicaţii (organizator UAR), 20 octombrie, Sala Paşilor Pierduţi – Corp A Copou;

-Gala de decernare premii BNA 2018 – secţiunea – Publicaţii, 20 octombrie, Biblioteca Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi”;

-lansare de carte “Ioana Grigorescu – Calea sincerităţii”, autor Alexandru Panaitescu, 20 octombrie, Sala Paşilor Pierduţi – Corp A Copou;

-masă rotundă “Istorie şi continuitate” (cu participarea arh. Ileana Tureanu – preşedinte UAR, arh. Nicolas Lupu şi arh. Augustin Ioan de la UAUIM Bucureşti), 20 octombrie, Aula Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi”;

-a participat la aceste manifestări (printre alţii) şi arh. Elena Nedelcu partener EMBT Miralles Tagliabue, Spania;

 • Brevete
 • Cerere de brevet de invenţie: Smart Multimedia Wall/Window, patent application :OSIM:A/00351, TUIASI: 5123 – Tudora Gabriel, Tudora Cristina, publicat în BOPI la 28.12.2018, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, Secţiunea Brevete de Invenţie, nr. 12/2018;
 • Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale (BDI); articole publicate în volume ale conferinţelor indexate ISI Web of Knowledge (ISI Proceedings) sau BDI: Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale (BDI); articole publicate în volume ale conferinţelor indexate ISI Web of Knowledge (ISI Proceedings) sau BDI:
 • Lista lucrărilor de cercetare raportate pentru anul calendaristic 2019:

 Lucrări indexate ISI Web of Knowledge

Numele
autorului/ autorilor
Afilierea instituțională
a autorului/ autorilor*
Titlul
lucrării
Numele Conferinței indexate ISI Numele volumului ISBN/ ISSN Paginile Locul in care a fost organizata Conferința DOI
1 Manoliu Raluca TUIASI “Beauty and the Beast in contemporary architecture” NORDSCI International Conference on Social Sciences vol.2 987-619-7495-06-5 / 2603-4107 23-33 Atena, Grecia, 19-23 aug. 2019  
2 Irina Oancea and Gabriela Covatariu TUIASI Simulation on implementing noise mitigation measures in a typical urban area Computational Civil Engineering Conference (CCE2019) IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 586, conference 1 Online ISSN: 1757-899X
Print ISSN: 1757-8981
01 – 12 Iasi, Romania, 30-31 mai 2019 https://doi.org/10.1088/1757-899X/586/1/012015

 Articole indexate BDI

Numele
autorului/ autorilor
Afilierea institutionala
a autorului/ autorilor*
Titlul lucrarii Numele revistei ISSN Numarul volumului Anul
publicarii
Paginile Numele
bazei de date
DOI
1 Dorina Nicolina Isopescu, Aurora Irina Dumitraşcu, Călin Gabriel Corduban, Cosmin Ţâşnei Cosmin Ţâşnei/SC Energy Logistic Park, Romania Analysis of contemporary solar house in terms of
sustainability criteria
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Computational Civil Engineering, Iasi, 30/31 mai, conferință internațională   Volume 586
2019
8 Scopus 10.1088/1757-899X/586/1/012010
2 Manoliu Raluca TUIASI “Langage architectural de la lumiere” Les Cahiers Linguatek 2559-7752 ISSN-L 2559-7759 III no. 5-6 / 2019 2019 73-84 CEEOL FABULA  
3 Ramona Costea, Tiberiu Teodor-Stanciu UAGE Iaşi, UT Cluj “Memorat – a VR-based monograph” Augmenting Performance – International Conference ISSN: 2247-4951   2019      

 Articole in volume ale conferințelor indexate BDI

Numele
autorului/ autorilor
Afilierea instituțională
a autorului/ autorilor*
Titlul lucrării Denumirea si tipul conferinței (națională sau internaționala) ISBN/ ISSN Numar Volum Anul
publicării
Paginile DOI
 1 Tania Hapurne, Irina Bliuc, Aurora Irina Dumitraşcu, Călin Gabriel Corduban TUIASI Comparative study of houses with different typologies in terms of energy efficiency GEOLINKS Conference (conferință internațională) 2603-5472 Book 3 Volume 1 2019 145-154 10.32008/GEOLINKS2019/B2/V1

 Cărți la edituri naționale

Numele
autorului/autorilor
Afilierea instituțională
a autorului/autorilor*
Titlul 
lucrării
Anul
publicării
ISBN Editura Orașul
1 Nica,  Răzvan; Șerbănoiu B., Grădinaru T. TUIASI Spațiu – Formă – Arhitectură 2019 ISBN 978-606-687-387-1 ed. Tehnopress Iași
2 Nica,  Răzvan; Vînău, Nely Nica/ TUIASI; Vînău/ Univ. de Arte “G.Enescu” din Iași Imaginea arhitecturală – Tehnici de reprezentare în creion grafit 2019 ISBN 978-606-687-402-1 ed. Tehnopress Iași

 Creații/performanțe

Denumirea creației / performantei Manifestarea / data obținerii Autor/ autori Anul
1 Prezentare amenajare Acoustic 6 a Va ediţie a Must-ului de arhitectură, Regionala de arhitectură Moldova, 24-26 octombrie Aurora Irina Dumitrașcu, Ramona Costea, Tiberiu Stanciu, Călin Corduban 2019
2 Expoziție  ”Orașul ca atmosferă” la Facultatea de Arhitectură ”G.M. Cantacuzino” în cadrul Festivalului de Arhitectură FAI 2019 – organizare, curatoriat, prezentare lucrări personale mai 2019 https://arh.tuiasi.ro/festivalul-de-arhitectura-15-18-mai-iasi/ Liliana Petrovici 2019
3 Acustic.6 Expoziție de proiecte 13 martie 2019 Tiberiu Teodor-Stanciu, Ramona Costea, Aura Dumitrașcu, Călin Corduban 2019
4 Expoziție de proiecte Etajul III 3 septembrie 2019 Tiberiu Teodor-Stanciu, Ramona Costea, Aura Dumitrașcu, Călin Corduban 2019
5 Satul românesc între tradiție și modernitate” – in cadrul Simpozionului Internațional Monumentul – Tradiție și viitor – 3-6 octombrie 2019 Radu Andrei, Mihaela Cehan 2019
6 Memorat 23 septembrie 2019 Tiberiu Teodor-Stanciu, Ramona Costea, Cosmin Ceucă 2019
7 Atelier SPRE. Expoziție 03 26 octombrie Tiberiu Teodor-Stanciu 2019
8 Vernisaj Tramvaiul tineretului 2 mai 2019 Tiberiu Teodor-Stanciu, Silviu Teodor-Stanciu 2019

 Premii şi medalii

Denumirea distincției (premiu, nominalizare, medalii obținute) Manifestarea / data obținerii Numele premianților (in ordinea apariției pe diploma) Anul tip premiu (cercetare / didactic)
1 Premiul  RAM 2019 la Secțiunea 5 – Studii, proiecte, arhitectură participativă pentru proiectul cultural ”Iași ne.mai.văzut. Povești. Arhitectură” Regionalei de Arhitectură Moldova RAM 2019 Arh. Petrovici Liliana, Cercel Simona,  Butnariuc Clarisa, Costea Ramona și Teodor-Stanciu Tiberiu. 2019 cercetare

R 2.6. Comitete organizare/științifice conferințe indexate ISI Web of Knowledge (Web of Science):

  Denumirea Conferinței științifice indexate ISI Web of Knowledge Numele  Anul Tipul de activitate (comitet științific / comitet de organizare)
1 Computational Civil Engineering Hapurne Tania Mariana 2019 comitet de organizare
2 Computational Civil Engineering Andrei Radu 2019 comitet de organizare

Conferințe non ISI si non BDI naționale si internaționale

Numele
autorului/ autorilor
Afilierea instituțională Titlul
lucrării
Tipul prezentării (orala, poster etc) Numele conferinței, detalii de organizare (oraș, tara, perioada) Tipul conferinței (națională sau internațională) Website-ul conferinței Detalii despre lucrarea publicata (nr. Pagini etc) ISBN / Editura
1 Liliana Petrovici TUIASI DEVELOPPING CREATIVITY THROUGH ARCHITECTURE EDUCATION poster 6th CEE LUMEN NASHS 2019, Chișinău, Republic of Moldova, Septembrie 19-21, 2019 internațională http://lumen.international/lumen-nashs2019/ in curs de publicare  
2 Ramona Costea, Tiberiu Teodor-Stanciu UAGE Iaşi, UT Cluj “Memorat – a VR-based monograph” orală Augmenting Performance – International Conference, Bucureşti, 15-17 noiembrie 2019 internațională 2019 https://cinetic.arts.ro/en/cinetic-review/14 ISSN: 2247-4951
3 Tiberiu Teodor-Stanciu, Ramona Costea, Cosmin Ceucă TUIASI „Memorat. Parcurs virtual prin geografii urbane recuperate”, orală Seminarul Geografic Internațional „Dimitrie Cantemir” Ediția a XXXIX-a internațională 2019    
4 Tiberiu Teodor-Stanciu, Ramona Costea UAGE Iaşi, UT Cluj „Memorat. Reconstituiri digitale ca artă a memoriei” orală Simpozionul Internațional „Anastasis”, „Artă și cultură între Orient și Occident” internațională 2019    
5 Tiberiu Teodor-Stanciu TUIASI ,,Momente.Locuri.Arhitecturi” orală Conferinţele Bookland Evolution națională 2019    
6 Tiberiu Teodor-Stanciu TUIASI „Atelier Spre” orală ZOISS Home Design Ediția a IV-a națională 2019    
7 Tiberiu Teodor-Stanciu TUIASI „Cartografieri Afective” orală Atelier de introducere în Antreprenoriat în Cadrul Iași – Capitala Tineretului din România 2019-2020, CulturISe națională 2019    
8 Tiberiu Teodor-Stanciu TUIASI „Infografic Atelier Spre” orală „Find your own Path”  C.S.I. The Center of Interdisciplinary Studie națională 2019    
 • IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Aurora Irina Dumitraşcu, Tania Mariana Hapurne, Adriana Lucia Kadhim-Abid, Irina Bliuc – Assessing the Energy Performance of Existing Buildings Based on Measurement Data. Case Study, volume 444, noiembrie 2018 – Applied Thermodinamics, Heat Transfer and Renewable Energy. Thermal Systems;

Aurora Irina Dumitraşcu, Tania Mariana Hapurne, Irina Bliuc, Călin Gabriel Corduban, Răzvan Mircea Nica – Waffle Structure Optimization in Terms of Energy Efficiency and Spatial Geometry for a Single Family House, volume 444, noiembrie 2018 – Applied Thermodinamics, Heat Transfer and Renewable Energy. Thermal Systems;

 • Mircea Grigorovschi, Constanţa Carmina Gheorghiţă – Lost and Found. Vegetal şi Antropic. Spaţii abandonate recuperate prin amenajări peisagistice, revista Repere, an X, nr. 33/2018, pag. 74-85, baza de date Ulrich’s Web GIobal Serials Directory;
 • Laura Tiron, Mircea Grigorovschi, Constanţa Carmina Gheorghiţă – Grădina de la Giverny, un altfel de tablou semnat Claude Monet, revista Repere, an X nr. 33/2018, pag. 36-43, baza de date Ulrich’s Web GIobal Serials Directory;
 • Mircea Grigorovschi,– Când şi de ce Arhitectura? (interviu cu arh. Virgiliu Onofrei), revista Repere, nr.33/2018, pag. 10-19, baza de date Ulrich’s Web GIobal Serials Directory;
 • Liliana Petrovici – Oraşul nevăzut, revista Repere, nr. 36/2018, pag. 35-50, baza de date Ulrich’s Web GIobal Serials Directory;
 • Adriana Lucia Kadhim-Abid, Tania Mariana Hapurne, Irina Baran, Irina Bliuc – An Energy Efficient Single-Family Dwelling Performance Analysis, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Vol. 64, secţia Construcţii-Arhitectură, nr. 1/2018, pag. 32-37;

Articole prezentate (oral/poster) la  conferinţe internaţionale – non ISI şi non BDI:

 • International Scientific – Practical Conference of Young Scientists, Build Master Class, National University of Construction and Architecture, Kiev, Ucraina, 28-30 noiembrie 2018:
 • Mihaela Agata Cehan, Constanţa Carmina Gheorghiţă – The Concept of Place in Architecture;

Constanţa Carmina Gheorghiţă, Mihaela Agata Cehan – The Worship Space as an In Between Place;

 • Modern Architectural Education X. Town Planning: Aesthetics of Chaos and Order, Kiev, Ucraina, 22 noiembrie 2018:

Mihaela Agata Cehan, Constanţa Carmina Gheorghiţă – Architectural Instalations – Ideeas and Interventions in Urban Public Spaces;

Mihaela Agata Cehan, Constanţa Carmina Gheorghiţă – Concept and Method in Architectural Design;

 • Conferinţa URBANCONCEPT 2018, ediţia a XVIII-a:

Mircea Grigorovschi – Monumente şi amenajare peisagistică

Mircea Grigorovschi – Evoluţia urbană ca paradigmă a dezvoltării

 • Moldova Reper Bacău, 2018:

Mircea Grigorovschi  – Monumente şi teritorii

 • Moldova Reper, Orhei 2018:

Mircea Grigorovschi – Necesităţile documentaţiei de PAT şi PUG.

 • Publicaţii: cărţi, monografii, tratate publicate în edituri recunoscute CNCS:

Mihai Corneliu Drişcu, Îndrumar disertaţie pre(diplomă) arhitectură, Editura Politehnium, Iaşi, 2018;

Mihai Corneliu Drişcu, Istoria Arhitecturii Moderne, Editura Politehnium, Iaşi, 2018;

Tania Mariana Hapurne, Aurora Irina Dumitraşcu, Radu Andrei, AutoCAD pentru Arhitectură, Editura Politehnium Iaşi, 2018;

Tudor Grădinaru, Locuirea intermediară. Forme de habitat urban semicolectiv, Editura Societăţii Academice “Mihai-Teiu Botez, Iaşi, 2018;

Tudor Grădinaru, Îndrumar de proiectare, Editura Societăţii Academice “Mihai-Teiu Botez, Iaşi, 2018;

 • Participări la expoziţii naţionale şi internaţionale:

Artist plastic Adriana Micu:

 • Salonul Municipal de Toamnă, ARTIS 2018”, 10-30 octombrie 2018, Iaşi, Galeriile „Th. Pallady”, „N.Tonitza” și Galeriile Fundației Regale; denumirea creaţiei participante: “Tata”;
 • Expoziţia-Concurs “Saloanele Moldovei”, ediţia a XXVIII-a, Iaşi, Bacău, Chişinău, iulie-septembrie 2018; denumirea creaţiei participante: “În lumină”;
 • Expoziţie itinerantă naţională de arte vizuale cu participare internaţională “Centenar – Curtea de Argeş”, 27 noiembrie 2018, denumirea creaţiei participante: “În Lumină”;
 • Expoziţia de artă vizuală “Portret şi Autoportret”, ediţia I, 29 noiembrie – 17 decembrie 2018, galeria de artă “Ion Neagoe” Iaşi, denumirea creaţiei participante: “Tata”;

Conf.dr.arh. Mircea Grigorovschi:

 • Expoziţia de planificare spaţială, urbanism, amenajarea teritoriului, peisagistică – “România 100”, 7-14-decembrie 2018;
 • Cadrele didactice ale facultăţii au participat la concursuri naţionale de proiecte/lucrări şi au îndrumat participarea studenţilor la concursuri de arhitectură-urbanism şi discipline tehnice, workshop-uri, seminarii, stagii de documentare, expoziţii  şi ateliere de lucru:
 • MUST de Arhitectură, Iaşi, 12-20 octombrie 2018, eveniment complex care a cuprins mese rotunde, concursuri, workshop-uri, expoziţii; organizatori: OAR, UAR (proiect cultural finanţat din taxa de timbru);
 • Atelier de creaţie şi tur ghidat “Iaşi Ne.Mai.Văzut” Traseul Cuza Vodă, la Colegiul Naţional de Arte “Octav Băncilă” Iaşi, 8 octombrie 2018;
 • Workshop studenţesc amenajare expoziţie “Iaşi Ne.Mai.Văzut” la Muzeul Municipal Iaşi, 15 octombrie 2018;
 • Expoziţie “Iaşi Ne.Mai.Văzut” la Muzeul Municipal Iaşi, 15-31 octombrie 2018;
 • Expoziţie concurs “Locuinţa sustenabilă”, Laboratorul de Dezvoltare Durabilă, Facultatea de Arhitectură “G.M.Cantacuzino”, coordonator Conf.dr.ing.Tania Hapurne (coordonator Proiect PN III – Modellus);
 • premiul I la faza națională a concursului ISOVER MULTICOMFORT HOUSE 2018 (doi studenţi din anul 3);
 • Concurs de soluţii – Concept, reabilitare, reconfigurare funcţională şi peisagistică – Grădina Publică Piteşti, studenţi îndrumaţi de asist. dr.arh. Carmina Gheorghiţă; Menţiune;
 • Participarea la „Zilele Universităţii” noiembrie 2019, Iaşi;

Anexa 4

Realizarea obiectivelor privind problemele studenţeşti

Problemele studenţeşti sunt legate în special de condiţiile de cazare, condiţiile de documentare şi, nu în ultimul rând, de condiţiile de acordare a burselor de studii şi sociale.

În anul universitar 2018/2019 au fost repartizate 250 locuri de cazare pentru studenţii noştri în căminele T3, T4 , T8 , T16 , T17, T21 (faţă de 215, 240, 224, 212, 200, 180,155, 136, 121 si 237 de locuri în anii precedenţi).

În ceea ce priveşte implicarea studenţilor Facultăţii de Arhitectură în viaţa organizaţiilor studenţeşti şi dezvoltarea relaţiilor cu ceilalţi studenţi ai UTI şi ai celorlalte şcoli de arhitectură din ţară, A.S.A.I. a  organizat următoarele activităţi sau a participat la acestea (unele cu  sprijinul „Ordinului Arhitecţilor Iaşi”) în anul 2018:

-Concurs C|A|S|A – Concursul Anual al Studentilor Arhitecţi– Concursul aduce împreună studenţi şi profesori de specialitate  de la toate facultăţile de la nivel naţional. Scopul acestui concurs este punerea în competiţie a studenţilor de anul II de la facultăţile de arhitectură de pretutindeni – provocarea fiind rezolvarea unei teme de locuire pe un sit real.  Totul a fost posibil prin ajutorul sponsorilor  ce vizează în mod direct acest domeniu.

24 februarie – prezentarea temei concursului la Casa de Cultură a Studenţilor; membrii ASAI s-au implicat în organizarea evenimentului;

-MUST-ul de Arhitectură, 12-20 Octombrie 2018

Eveniment complex, acesta a cuprins o serie de conferinţe şi de evenimente interactive atât pentru studenţi, cât şi pentru cadrele didactice.  Acest eveniment a adus în atenţia participaţilor specialişti din domeniu, în plan naţional şi internaţional, încurajând discuţii pe baza teoriei de arhitectură. Partea practică a fost susţinută de desfăşurarea atelierelor de lucru  şi a expoziţiilor (Anexa 3);

The Fall of Technicals – 19 octombrie 2018, Gramps The Pub (petrecere destinată studenţilor de anul I);

-Activităţi cu ocazia sărbătorilor de iarnă – decembrie 2018 – în această perioadă s-a realizat un concurs de idei de brad de Crăciun în stil arhitectural, care a permis studenţilor să îşi exprime creativitatea şi în care au fost implicaţi studenţi din întreaga facultate; 

Archi Brad – 17-18 decembrie 2018 (s-a construit bradul în facultate şi a avut loc un concert de colinde);

-Seara de filme, Treasure Hunt, Seri de socializare, Petreceri tematice, Campanii de informare  –  Realizate periodic, acestea, au ca scop aducerea împreună a studenţilor pentru a se cunoaşte mai bine şi pentru a se integra mai uşor în viaţa din campus.

– Concursul „CASA 2019” ediția a X a, 8 nominalizar

– Concursul ,,Design Urban’’, 18 participanți

– Concursul ,,La Etajul 3’’- Brandweb, 21 iulie 2019

– Concurs de eseuri : ”ARHITECTURA CELUILALT: re:FORMA”ediția a IV-a

– Concursului de design „Mobilier Metamorfic Iași”, 10 participanți

– Festivalul de Arhitectură Iași ,,FAI’’, ediția a II-a, 11-18 mai 2019

– Street Delivery Iași 14-16 iunie

– Novembarh, 23 noiembrie 2019

– MUST de arhitectura 2019, editia a VI-a, 11-26 octombrie

– Workshop : Vopsirea “tramvaiului tineretultu”, 8-27 aprilie 2019

– Workshop : Adobe Photoshop – Prelucrarea imaginilor, 16 mai 2019

– Workshop : Tehnici Fundamentale de colorare – LAVIU, 16 mai 2019

– Workshop : Adobe Illustrator – Ilustratie de arhitectura, 17 mai 2019

– Workshop : Sotron editia a VI-a, 7-9 iunie 2019

– Workshop : “Visual Concepts”, 26 octombrie 2019

– Worckshop: Arhibrad  11 decembrie

 -Concert caritabil colinde 17 decembrie-Facultatea de arhitectura ,Sediul Ordinului Arhitectilor Filiala Iasi

– Expoziția de machete “Alice’s Sharinking potion gone wild”, 26 februarie 2019

– Expoziție Complex Rezidențial 13 martie 2019

– Vernisajul expoziției ”Iași ne.mai.văzut. Orașul ca atmosferă”, 15 mai 2019

– Vernisaj        Expoziție  –                Workshop        de   arhitectură – Pavilion

– Festivalul de Arhitectură Iași ,,FAI’’,11-18 mai 2019

– Vernisajul expoziției fotografice “Autobuzul ieșean la 90 de ani”, 7 iunie 2019

– Expoziție C|A|S|A , iunie 2019

– Vernisaj Expoziție – Workshop de arhitectură – Pavilion – Street Delivery Iași, 14-16 iunie 2019

– Expoziție privind problematica patrimoniului la Cacica, 16-21 iuile 2019

– Vernisajul expoziției ,,La Etajul 3’’- Brandweb, septembrei 2019

– “Memorat. Parcurs virtual prin geografii urbane recuperate” – 18 octombrie 2019

– Expoziție de ilustrație 03 – Atelier Spre, 24 octombrei 2019

– Expoziția RAM 2019, 25-26 octombrie 2019

– Arhitectura celuilalt – Discursuri despre Arhitectură, 1 februarie 2019

– Inaugurarea Acustic 6 FabLab 12martie

– Promovarea Universitatii, a Facultatii in cadrul Riuf- 19martie, Congress Hall Palas

– Promovarea Facultatii- Targul Universitatilor-Palas, Atrium, 31 martie

– Conferințe în cadrul SHARE Bucharest, 18 aprilie 2019

– Dezbaterea „De la idee la festival”, 21 iunie 2019

– Dezbatere „Artă contemporană & design la Iași: prezent și perspective”, 21 iunie 2019

– Dezbaterea „Mizele dezvoltării urbanistice a Iașului” , 23 iunie 2019

– “Spațiul Sacru Contemporan. O privire din Interior” – arh. Augustin Ioan, 18 octombrie 2019

– East Centric Architecture”- arh. Marc Jay, 19 octombrie 2019

– ALŢII – cum parametrizează? – conferință cu arh. Andrei Pădure, 25 octombrie 2019

– Conferințe în cadrul MUST-ului 11-26 octombrie 2019

Anexa 5

Realizarea obiectivelor privind resursele umane ale facultăţii

 • În anul universitar 2018-2019 au fost susţinute concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi didactice vacante: 1 post de profesor şi doua posturi de conferentiar;
 • În 2018 s-a susţinut o teza de doctorat.
 • În anul universitar 2018-2019 situaţia numărului de doctori şi doctoranzi se prezintă astfel: 27 doctori şi 4 doctoranzi;

      Este necesară finalizarea stagiului de doctorat şi susţinerea tezei de către cadrele    didactice înscrise la doctorat.

În cursul anului 2019 nu s-au organizat concursuri pentru ocuparea unor posturi auxiliar didactice şi nedidactice vacante.

Anexa 6

Situaţia cheltuielilor din anul 2019 în funcţie de sursa de finanţare

Bunuri si servicii, practica studenţi, premii, burse Internship, mijloace fixe

Tip cheltuială *service centrala telefonică/ reparaţii reţea telefonie,  service sisteme securitate, comision BRD, abonament dozator apă, alte mentenanţe, servicii de audit, etc. **  fond persoane cu handicap, practică pedagogică, impozit clădiri, etc.   Venituri proprii Facultate     lei RON   Finanţare de bază         lei RON   Cercetare           lei RON   Alocaţie bugetară (Dotări/ Reabilitări)/ Donaţii/ Sponsorizări lei RON
Furnituri de birou(20.01.01) 3804.79 1713  
Materiale pentru curăţenie(20.01.02) 3786.17
Utilitati(20.01.03, 20.01.04)   85.061.99    
Piese de schimb,carburanti(20.01.05,20.01.06) 5831   1925.36
Telefon( 20.01.08) 434.07
Prestari servicii, publicari lucrari(20.01.30) 16673.2 5947.96
Reparaţii curente (20.02) 28.98 278790.67
Protectia muncii(20.14) 835.81      
Obiecte de inventar(20.05.30) 2650.95 3046.45  
Deplasări interne(20.06.01) 3847.23 6350.16
Deplasări externe(20.06.02) 1232.78
Consumabile   8744.01
Practica studenţi (cazare, transport) (art.57.02.02) 17825  
Burse Internship (art.59.01)
Mijloace fixe –   Licenţe(70.01.30) 693.77
Mijloace fixe – art(.71.01.03) 12794.24
TOTAL 49618.72 397891.63 14507.24

Anexa 7

Situaţia spaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor didactice

Nr.crt. Denumirea spaţiului   Număr spaţii     Suprafaţă (m.p.)
1. Săli curs (Sala de proiecţie) 1 65,40
2. Săli curs, proiectare, lucrări practice, seminar 7 804,56
3. Laboratoare (PAC şi Dezvoltare Durabilă) 2 87,68
4. Biblioteci* 1 54,25

*Biblioteca Facultăţii de Arhitectură s-a mutat în spaţiul Bibliotecii Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii şi ocupă 1/3 din acest spaţiu, conform protocolului încheiat între facultăţi.

Suprafaţa ocupată de Facultatea de Arhitectură (suprafaţa utilă, inclusiv holuri) este, în prezent, de    1869,21 m.p. (1312,71 + 556,5 m.p.).

An univ.   2006/ 2007   2007/ 2008   2008/ 2009   2009/ 2010   2010/ 2011   2011/ 2012   2012/ 2013   2013/ 2014   2014/ 2015   2015/ 2016   2016/ 2017       2017/ 2018     2018/ 2019  
Supr. utilă (m.p.) 1179 1258,4 1258,4 1268,4 1268,4 1312,7 1312,7 1312,7 1312,7 1312,7   1312,7     1312,7     1312,7  
Stu denţi fizici total   331 (buget şi taxă) 373 423 468 519 521 535 567 550 558 563 589 (buget şi taxă) 583 (buget şi taxă)
Supr. utilă/ stud. fizic 3,56 (m.p./ stud.) 3,37 2,97 2,71 2,44 2,52 2,45 2,32 2,39 2,35 2,33 (m.p./ stud.) 2,23 (m.p./ stud.) 2,25 (m.p./ stud.)

Suprafaţa totală ocupată în prezent de Facultatea de Construcţii (inclusiv holuri) este de    703,39 m.p. (352,29 +351,1 m.p.).

Din totalul de 2572,6  m.p. (inclusiv spaţii comune) Facultatea de Construcţii şi Instalaţii ocupă 27,34%.

În legătură cu eliberarea spaţiilor ocupate în prezent de Facultatea de Construcţii şi Instalaţii, nu s-a putut rezolva până acum decât eliberarea următoarelor spaţii:

 • Sala de Consiliu 2.5A – 63,50 m.p. (transformată în Birou asistenţi)
 • Arhiva – 15,96 m.p. (transformată în Birou cadre didactice)

Prin recuperarea spaţiilor ocupate în clădirea corp A de către Facultatea de Construcţii şi Instalaţii va fi posibilă rezolvarea parţială a problemelor  privind:

–   asigurarea spaţiilor necesare cadrelor didactice, inclusiv sedii departamente.

În prezent, Facultatea de Arhitectură are deficit de spaţii atât în ceea ce priveşte necesarul pentru activităţi cu studenţii cât şi în ce priveşte necesarul pentru cadre didactice.

Eliberarea celorlalte spaţii este imperios necesară cu atât mai mult cu cât numărul de studenţi ai Facultăţii de Arhitectură şi implicit de cadre didactice  a crecut de la an la an, iar capacitatea de învăţământ, în care se iau în considerare şi spaţiile de care dispune facultatea, constituie unul din indicatorii de calitate.

Anexa 8

Realizarea obiectivelor privind baza tehnico-materială

În anul 2019 s-a îmbogăţit baza materială a facultăţii cu următoarele dotări şi obiecte de inventar, din venituri proprii (taxe şi chirii) şi finanţarea de bază:

 • Videoproiector, steag, covor  AD art. 20.05.30 -2650.96 lei din V.P.
 • Licenta AD art.71.01.30 – 693.77 lei
 • Aparatura de laborator art 20.05.30 -7631.96 lei
 • Filamente  art 71.01.02 -1713.61 lei
 • Statie Andocare art 20.01.06 AD -214.34 lei
 • Chit Tastatura+mouse art 20.01.06 V.P.- 5831 lei

Situaţia achiziţiilor  în anul 2018 pe tipuri de proceduri

Tip de achiziţie Valoare totală contracte/comenzi/2018, cu TVA (lei RON) Observaţii
Licitaţie cu JOUE 11771.89 lei Achiziţie de  materiale de curăţenie art 20.01.02 (procedură efectuată de D.S.S.) – F.B.-11771.89 lei  
Procedura simplificata proceduri   8100.95 lei Achiziţie de hârtie copiator art 20.01.01 procedură efectuată de Serviciul Achizitii Publice –FB- 960.33 lei Achizitie de cartuşe toner, imprimanta,copiatoare art 20.01.09, Procedura efectuata de,Serviciul Achizitii Publice –FB –3171.35 lei Achizitie de materiale birotica art 20.01.01 procedură efectuată de Serviciul Achizitii Publice –FB- 2844.46 lei Achizitie de materiale birotica art 20.05.30 procedură efectuată de Serviciul Achizitii Publice –FB- 1124.81.lei    
Achiziţie directă 18 (comenzi/contracte) 321425.07 lei     V.P.-  34943.54 leiF.B. –  271974.29 leiCercetare- 14507.24 lei        

Valoare totală a contractelor/comenzilor încheiate în anul 2019 (produse/servicii achiziţionate prin AD/PS/L)  este:  341297.91lei.

La totalul de mai sus se adaugă plăţi diverse făcute  de contabilitate (ex. facturi defalcate pe facultăţi):

 • Art. 20.01.02

Materiale pentru dezinsecţie – 47.38 lei – F.B.

 • art.20.01.03

Energie termică, energie electrică  – 72145.43 lei – F.B.

 • art.20.01.04

Apă, salubritate (inclusiv Baza sportivă) – 12446.01 lei – F.B.

 • art. 20 01.05

Piese de schimb diverse – 1925.36 lei – F.B.

 • art.20.01.08

Telekom– 434.07 lei – F.B.

 • art. 20.01.09

Carnete student, registre (Romdidac), acte de studii, fir motocositoare, etc. – 1768.23 lei –   F.B.

 • art. 20.01.30

Servicii întreţinere telefoane Omega/Enterprise, servicii reparaţii UPS/sisteme alimentare, servicii dezinsecţie/deratizare,  servicii monitorizare sisteme de securitate, alte servicii de mentenanţă Data Center, legitimaţii transport studenţi, servicii eliminare deşeuri, etc.  – 1472.73 lei – F.B.;

Comision BRD- POS, servicii de audit – 886.14 lei – V.P.

 • art. 20.05.30

Echipamente Baza sportivă – 355.63 lei – F.B.

 • art. 20.30.30

Fond persoane cu handicap -– 41115 lei, şi 1579.85 lei – V.P.;

 • art. 20.06.01

Deplasări interne (transport, cazare),:

– decont transport şi cazare deplasări cadre didactice – 1990.74 lei – V.P.

– decont transport şi cazare deplasări cadre didactice (concursuri, , etc.) – 3099.67 lei – F.B.

 • art. 20.06.02

Deplasări externe (transport, cazare),:

– decont transport şi cazare deplasări cadre didactice (concursuri studenţeşti) – 1232.78 lei – V.P.;

 • art. 71.01.03

piese pentru sisteme securitate – 631.74 lei – V.P.

 • art. 20.14.00

apa minerala – 835.81 lei – V.P

 • art. 20.01.01

carton alb – 226.10 lei – V.P

             TOTAL achiziţii/2018 şi plăţi/facturi defalcate de contabilitate pentru Facultatea de Arhitectură în anul  2019  – 397469.56 F.B. si 26713.71 V.P

Programul de achiziţii are la bază fonduri ce urmează a fi alocate, necesităţi de produse/servicii/lucrări şi  gradul de prioritate.

Programul de achiziţii/201 s-a aprobat în 4 etape.

Valoarea achiziţiilor directe (AD) realizate  în 2019, fără mijloace electronice este de 5925.00 lei RON – cazare studenţi Practică – Muzeul Astra Sibiu

În concluzie, 93,69% din achiziţii s-au făcut electronic ( SEAP).

Anexa 9/10

Realizarea obiectivelor privind activitatea managerială

A.    Realizarea obiectivelor privind strategia calităţii

Programul de studii “Arhitectură” dezvoltat de Facultatea de Arhitectură ”G.M.Cantacuzino” a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi a făcut obiectul evaluării periodice CNEEA, în anul 2009, obţinând calificativul maxim “Incredere”.

Programul de studii în sistem integrat licenţă/master al facultăţii se bazează pe un principiu fundamental: asigurarea unei baze de cunoştinţe generale şi de specialitate legate de o autentică cultură a proiectului.

 Acest principiu are la bază o serie de obiective fundamentale:

 • creşterea calităţii învăţământului superior de arhitectură prin lărgirea bazei de studiu şi de cercetare şi printr-un larg evantai de practici în domeniu;
 • dezvoltarea permanentă a ştiinţei proiectului prin convergenţa cunoaşterii cu metodele practice, a teoriei cu practica;
 • necesitatea articulării temelor de studiu la problematica socială şi culturală a lumii contemporane;
 • reafirmarea permanentă a faptului că învăţământul de arhitectură excede simpla formare profesională.

Procesul de învăţământ, desfăşurat pe durata a şase ani, urmăreşte, prin structura şi metodologia didactică, formarea competenţelor în domeniile Arhitectură, Urbanism, Restaurări, Arhitectură de interior şi Design, Peisagistică, fiind preponderant orientat spre Arhitectura Clădirilor.

Programul de studii este astfel conceput încât să pregătescă absolvenţii pentru o arie foarte largă de solicitări, dată fiind complexitatea profesiei de architect,  de concepere şi realizare a spaţiilor, clădirilor, amenajărilor ce constituie cadrul de viaţă al comunităţilor.

Obiectivul strategic esenţial al facultăţii este ca, prin programe informative, formative şi educative, să fie asigurate condiţii favorabile pentru ca studenţii să întrunească într-un grad cât mai ridicat posibil atributele profesionale şi etice corespunzătoare exigenţelor profesiei şi să-şi dezvolte personalitatea, valenţele creative şi de cercetare şi motivaţia pentru profesia de architect.

Programul de studii pentru Arhitectură, în procesul de învăţământ, ia în considerare experienţele naţionale şi internaţionale, înscriindu-şi misiunea proprie spre dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice şi transmiterea ei generaţiilor viitoare, în contextual spaţiului European al învăţămîntului superior şi al cercetării şi în conformitate cu Strategia Naţională pentru Invăţământul Superior din Romania.

Dobândirea de către absolvenţii Facultăţii de Arhitectură a unor competenţe profesionale pluridisciplinare, prin parcurgerea programului de studiu integrat, cu durata de 6 ani, modalităţile de învăţare, relaţia student-profesor, au reprezentat permanent o preocupare pe parcursul evoluţiei planurilor de învăţământ şi a metodelor didactice, pentru a asigura o pregătire care să îi confere absolventului, în afara competenţei de bază – Arhitectură, o arie mai largă de opţiuni, o poziţie deschisă, funcţie de evoluţia domeniului “Arhitectură şi Urbanism”, a celor conexe şi de cerinţele pieţei muncii.

Prin obiectivele formulate în programele analitice şi finalitatea rezultatelor învăţării, disciplinele din planurile de învăţământ asigură competenţele specifice programului de studiu “ Arhitectură “ prevăzute în Metodologia de dezvoltare a Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior, elaborată de ANCPRAT.

De asemenea, structura planurilor de învăţământ şi conţinutul acestora asigură compatibilitatea cu structurile programelor de studii ale altor Şcoli de Arhitectură din Romania, din state ale U.E. şi din alte state ale lumii.

În anul 2011 s-a realizat ierarhizarea programelor de studii organizate de universităţile acreditate din sistemul naţional de învăţământ, conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. Domeniul „Arhitectură şi Urbanism” din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi s-a clasat pe locul al II lea, categoria „A”.

În urma finalizării procesului de evaluare europeană a programului de studii „Arhitectură”, conform Directivei Comisiei Europene 2005/36/Ec privind „Qualifications of Architects”, diploma de ARHITECT eliberată de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din  Iaşi este recunoscută automat, începând cu promoţia  2013. Decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE din data de 14.08.2012.

În data de 30 octombrie 2012 Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino” a primit vizita echipei de evaluare EUA, desfăşurată în cadrul activităţii de evaluare europeană a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, conform Deciziei nr. 173/30.01.2012.

Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino” este membră a alianţei de cooperare AECESA – Alliance of Central European Schools of Architecture (Budapest, University of Technology and Economics – Faculty of Architecture), din noiembrie 2013 şi membră a AEEA (European Association for Architectural Education).

B. Realizarea obiectivelor privind strategia financiară

 • Resursele financiare ale facultăţii au fost gestionate eficient, lucru care a permis încheierea anului 2019 fără deficit;
 • Patrimoniul existent a fost gestionat eficient;
 • Procedurile de achiziţie s-au realizat urmărindu-se o listă de priorităţi şi încadrarea în fondurile existente;
 • O problemă asupra căreia se mai poate acţiona este implicarea mai activă a comisiilor din Consiliul facultăţii şi distribuţia echilibrată a sarcinilor către cadrele didactice cu responsabilităţi administrative şi manageriale;
 • S-a organizat cursul de perfecţionare  „Urbanism  şi administrarea teritoriului”(cu taxă) cu două grupe pe parcursul anului 2018;
 • S-au depus eforturi pentru diminuarea numărului de studenţi exmatriculaţi;
 • Estimarea fondurilor provenite din venituri proprii a fost realizată;
 • Nu s-au primit fonduri pentru lucrări de reabilitare sau pentru dotări;
 • Analizarea  din punct de vedere economic a funcţionării facultăţii prin evaluarea următorilor parametri:
  • numărul de studenţi fizici/cadru didactic – 18.28 (583/31.8853)
  • procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor – 90.42%

Se poate observa o pondere mare în total cheltuieli a cheltuielilor cu salariile.

Procentul cheltuielilor de personal (din total cheltuieli)a scazut uşor de la  95.79% în 2018 la 90.42% în 2019.

Faţă de anul 2018 când valoarea cheltuielilor materiale (din venituri proprii şi finanţarea de bază) a fost de 1.76%, în anul 2019 valoarea cheltuielilor materiale s-a ridicat la 7.79%.

Situaţia veniturilor pe surse de finanţare în anul 2019

TIP VENIT Lei RON Procent %
Venituri de la finanţarea de bază/2019               *inclusiv  hotărâri judecătoreşti şi  vouchere de vacanţă aferente anului 2019 7121088.50*   (1840285 în 2007) (2025776 în 2008) (2105268 în 2009) (2031615 în 2010) (2356166 în 2011) (2165685 în 2012) (2400471 în 2013) (2728662 în 2014) (2981050 în 2015)        (3536526 în 2016)         (4434255 în 2017) (5559894 in 2018)   94,96%  
Venituri proprii facultate:                         378109.45                                              (379285 în 2007) (394349 în 2008) (464669 în 2009) (263862 în 2010) (385001 în 2011) (525360 în 2012) (538500 în 2013) (477830 în 2014) (327081 în 2015) (375891 în 2016) (460712 în 2017) (483303 in 2018) 5,04%
Venituri de la finanţarea complementară (pentru anul 2019) 0 0%
Venituri din alocaţie bugetară pentru lucrări reabilitare 0 0%
Venituri totale 7499197.95 100%

Anexa 11

Situaţia cheltuielilor  în anul 2019, pe tipuri de cheltuieli şi surse de finanţare

TIP CHELTUIALĂ Finanţare de bază (lei RON) Venituri proprii  (lei RON)   Total (lei RON)     Procent   (%)  
Cheltuieli de personal   salarii plus viramente   Vouchere de vacanţă     Indemnizaţia de hrană   Diurna si cazare   5085018,49   4906544   55100     120083   3291,49 117282,03   115291,29   0     0      1990,74 5202300,52 90,42%
Cheltuieli cu utilităţile* din care: Energie termică Energie electrică Apa Salubritate Telefon/Internet 85061,99   37947,56 34253,47   5353,28   7092,73    414,95 0             85061,99     1,47%
  Cheltuieli materiale Bunuri şi servicii     306045,41           142005         448050,41   7,79%
Alte cheltuieli Practica studenţi – cazare, transport (art 57)       17825     17825   0,32%
TOTAL CHELTUIELI 5476125,89 277112,03 5753237,92 100%

*Cheltuieli din  Anexa 12

Anexa 12

Situaţia cheltuielilor aferente utilităţilor în anul 2019

                                                                 (conform listări Contabilitate – F.B.)

Luna/2019 Apă (lei) Consum/facultate       Energie electrică (lei)     Energie termică (lei) (Veolia+ EON Gaz)   Telefoane*** (lei RON) Romtelecom Salubritate (lei)
   Ianuarie 2019   458.43   2969.72   10412.4   0   394.68
   Februarie 2019 430.52 2574.36   11439.03 2.64   34.18     441.19
  Martie 2019 322.92   3193.45   6926.19 38.17 34.19 441.19
  Aprilie 2019 402.34 2775.81 4533.76 68.8 1844.97
  Mai 2019 520.09 2831.62 2749.41 34.32 551.49
  Iunie 2019 536.92 2146.36 170.44 0 551.49
Iulie 2019   778.73 4559.86 0 68.9 661.78
  August 2019 300.75 21.86 0 34,3 0
Septembrie 2019 379.05 1964.56 10.47   661.78
Octombrie 2019 283.43 1613.03 0 34,33 441.19
  Noiembrie 2019   436.95   2060.99 1.5 35.57 441.19
 Decembrie 2019 503.15 7541.85 1660.73 2.82 70.36 661.78
Total cheltuieli 5353.28  34253.47 37947.56 414.95             7092.73

Valoare totală utilităţi plătite în 2019:  85061.99 lei – F.B.

SITUAŢIA CONSUMURILOR DE UTILITĂŢI ŞI A COSTURILOR AFERENTE ÎN PERIOADA 2005-2019

(conform datelor furnizate de Serviciul Tehnic şi Rectorat)

Utilitate 2005 2006 2007 2008
Consum mediu Cost mediu (lei) Consum mediu Cost mediu (lei) Consum mediu Cost mediu (lei) Consum mediu Cost mediu (lei)
Energie electrică (kwh) 1246 522 1604 733 1980 940 2314 1150
Energie termică (Gcal) 18 2160 18,5 2879 13 2320 13 2384
Apa (m.c.) 39 113 39 108 43 129 126 464
Telefon 180 266 319 328
Salubritate 0 0 0 190
Utilitate 2009 2010 2011 2012
Consum mediu Cost mediu (lei) Consum mediu Cost mediu (lei) Consum mediu Cost mediu (lei) Consum mediu Cost mediu (lei)
Energie electrică (kwh) 2794 1445 2337 1271 2410,41 1380 2501,17 1593,82
Energie termică (Gcal) 9 1982 5 1085 13,58 3019 17,61 3712,83
Apa (m.c.) 62 284 53 317 49,83 316 35,5 261,47
Telefon 299 188 238 238,30
Salubritate (m.c.) 455 432 6,69 410 392,65
Utilitate 2013 2014 2015 2016
Consum mediu Cost mediu (lei) Consum mediu Cost mediu (lei) Consum mediu Cost mediu (lei) Consum mediu Cost mediu (lei)
Energie electrică (kwh) 2550,08 1738,56 2139,00 1298,17 2409,42 1446,82 2518,33 1276,04
Energie termică (Gcal) 17,12 4171,20 17,09 4164,37 14,93 3752,93 14,27 3538,02
Apa (m.c.) 43,50 375,19 40,00 340,95 41,50 331,16 45,16 426,79
Telefon* 387,92 193,52 234,68   225,70
Salubritate (m.c.) 342,61 352,73 366,30 349,80
 
Utilitate 2017 2018 2019  
Consum mediu Cost mediu (lei) Consum mediu Cost mediu (lei) Consum mediu Cost mediu (lei)  
Energie electrică (kwh) 2946,67 1495,26 2904,17 1662,96 4375.5 2854.45  
Energie termică (Gcal) 13,58 3283,62 17,58 4163,93    17.09 3162.29  
Apa (m.c.) 46,25 435,39 38,66 459,32 38 446.11  
Telefon*   112,61   106,88 34.58  
Salubritate (m.c.) 5,23 443,65 4,58 399,25 5.93 591.06  

*inclusiv service telefoane Omega

Evoluţia preţurilor în perioada 2005 – 2018:

Energia electrică: preţul pentru energia electrică activă a crescut din  ianuarie 2005 până în decembrie 2012 de la 0,4119 lei la 0,45384  lei RON/kwh fără TVA, apoi a scăzut la 0,44152 lei RON/kwh fără TVA până la sfârşitul anului 2014; a scăzut la 0,43586 lei RON/kwh fără TVA până la sfârşitul anului 2015, iar apoi, din decembrie 2015 s-a schimbat furnizorul şi a crescut la ≈ 0,44167 lei RON/kwh fără TVA (0,53 lei/kwh cu TVA);

(din luna aprilie 2011, EON percepe şi o „contribuţie cogenerare de înaltă eficienţă”, care se aplică la cantitatea de energie activă consumată – a crescut de la 0,00996 lei/kwh la 0,01812 lei/kwh fără TVA); pe parcursul anului 2017 preţul a crescut uşor – 1 kwh ≈ 0,56 lei/kwh cu TVA. In anul 2019 preţul a crecut la 0,59lei/kwh

Energia termică: preţul a crescut din ianuarie 2005 până în noiembrie 2011 de la 120,24 lei la 225,87 lei RON/Gcal cu TVA, apoi în decembrie 2011 a scăzut la  185,08 lei/Gcal cu TVA ; această valoare s-a menţinut până la 12 noiembrie 2012 când a crescut la 242,89 lei cu TVA, valoare ce s-a menţinut până în martie 2015; de la 1 aprilie 2015 a crescut la 247,40 lei/Gcal cu TVA, valoare care s-a menţinut pe parcursul anului 2016; 245,38 lei/Gcal cu TVA până la 10.03.2017 şi 236,80 lei/Gcal cu TVA după data de 11.03.2017;

Apa: preţul a crescut din ianuarie 2005 până în decembrie 2015 de la 2,06 lei la 5,53 lei RON/m.c. fără TVA, valoare la care s-a menţinut pe parcursul anului 2016 (apa potabilă şi canalizare, fără canalizare apă meteorică); canalizare apa meteorică – 2,33 lei/mc fără TVA –  (valabil până la sfârşitul anului 2016); în anul 2017 preţul a crescut pentru apă (potabilă + canalizare) – de la 1 iulie 2017 de la 5,53 lei/m.c. fără TVA la 5,93 lei/m.c. fără TVA, la care se adaugă canalizare apa meteorică pentru care preţul a crescut de la 1 iulie 2017 de la 2,33 lei/mc fără TVA  la 2,53 lei/m.c. fără TVA;

Telefon: plafonul s-a modificat periodic, astfel încât s-a pornit de la  118 lei în ianuarie 2005, s-a ajuns la un plafon de 413,79 lei fără TVA în decembrie 2010, apoi la 515,39 lei fără TVA, aprobat în noiembrie 2013, valoare care s-a menţinut până în ianuarie 2015; de la 1 februarie 2015 a crescut plafonul la 594,66 lei fără TVA, din mai 2016 a scăzut la 569,88 lei fără TVA, iar din iulie 2017, plafonul a crescut la 579,60 lei fără TVA.

(plafoanele au fost modificate periodic şi aprobate în Senat, funcţie de rata inflaţiei, pe baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică);

Salubritate: preţul a crescut de la 37,11 lei în ianuarie 2008 la 64,90 lei cu TVA/m.c. (menţinându-se în perioada august 2011 – ianuarie 2013); apoi a crescut la 74,00 lei RON cu TVA/m.c.  în februarie 2013, menţinându-se şi în anul 2015; în perioada ianuarie- decembrie 2016 preţul a fost 72,00 lei cu TVA/m.c.; din aprilie 2017 până în iunie 2017 preţul a crescut la 97,20 lei cu TVA/m.c., iar din iulie 2017 preţul a scăzut la  86 lei cu TVA/m.c.Din septembrie 2018 preţul a crescut la 89,70 lei/m.c si din ianuarie 2019 a crecut la 100,27 lei/m.c.

Evoluţia preţurilor în anul 2019:

Preţurile utilităţilor au înregistrat modificări pe parcursul anului 2019.

* apă (potabilă + canalizare) – preţul a crescut de la 1 iulie 2018 de la 5,93 lei/m.c. fără TVA la 6,30 lei/m.c. fără TVA, la care se adaugă canalizare apa meteorică pentru care preţul a crescut de la 1 iulie 2018 de la 2,53 lei/mc fără TVA  la 2,69 lei/m.c. fără TVA; (cu menţiunea că TVA pentru apa potabilă este 9% de la 1 iulie 2018);

* energie electrică – pe parcursul anului 2019 preţul a crescut uşor – 1 kwh ≈ 0,587608 lei/kwh cu TVA;

* energie termică –  198,99 lei/Gcal fără TVA – 2018;

* telefon –  plafonul a crescut în luna iunie 2018 de la 579,60  lei fără TVA la 612,62 lei fără TVA (aprobat în C.A. din 30.05.2018) – plafon valabil până la sfârşitul anului 2018;

* salubritate – 86,00 lei cu TVA/m.c. deşeu menajer pentru perioada ianuarie  – august 2018; 89,70 lei cu TVA/m.c. deşeu menajer pentru perioada septembrie – decembrie 2018. Din ianuarie 2019 preţul a crescut la 100.27 lei/m.c.

                                                                                                     Anexa 13

Programul ERASMUS  în anul universitar 2018-2019

Cadrul didactic coordonator de program ERASMUS este  asist.dr.arh. Carmina GHEORGHIŢĂ

De asemenea, 41 studenţi ai facultăţii au beneficiat de burse ERASMUS pentru programe de plasament (în timpul anului universitar sau pe timpul vacanţei de vară) – Spania, Olanda, Franţa, Belgia,Germania, Marea Britanie, Portugalia, Irlanda, Italia, Austria, Croaţia în diferite universităţi după cum urmează:

-314 Architecture Studio, Grecia-7 studenti

-70F Architecture, Olanda -2 studenti

-Adam Bresnick Architects, Spania-2 studenti

Adam Bresnick Architects, Spania

-Alessandro Pepe Arquitecto, Portugalia-2 studenti

-Alexandra Prajan Architecture Office, Belgia-1 student Adam Bresnick Architects, Spania

-ANTERRA ZRT, Ungaria-1 student

-ARROW Business and Architecture, Portugalia-1 student

-Atelier Pro Architekten, Olanda-1 student

-Barcode Architects, Olanda-1 student

-BF Architecture, Belgia-6 studenti

-Bureau Fraai, Germania-1 student

-Butler Cammoranesi Architects M, Irlanda-1 student

-CEA Engineers Architects, Irlanda-1 student

-COBE Berlin, Germania-1 student

-EILAND & Architecten, Olanda-1 student

-External Reference, Spania-1 student

-GANA Arquitectura, Spania-1 student

-Guillermo Vasquez Consuegra Arquitecto, Spania -1 student

-Kadawittfeldarchitektur GbR, Germania-1 student

-LEVS Architecten, Olanda-1 student

-Petro Bau OG, Austria-1 student

-Lina Ghotmeh Architecture, Franta-1 student

-Mohring Architekten, Germania-1 student

-MGM Associates, UK-1 student

-Shannon Valley Group, Irlanda-1 student

-Studio Daverio Claudio, Italia-1 student

33 de studenti studenţi ai facultăţii au beneficiat de burse ERASMUS pentru programe de studii (în timpul anului universitar) în Grecia, Spania,Portugalia,Valencia,Italia, Slovenia după cum urmează:

-Aristotle University of Thessaloniki, Grecia-4 studenti

-CEU Cardenal Herrera, Valencia, Spania- 3 studenti

-ENSAP Lille, Franta-4 studenti

-ISCTE, Portugalia-2 studenti

-Liege Universite, Belgia-1 student

-Universidad de Alcala, Spania-4 studenti

-Universidade da Coruna, Spania-2 studenti

-Universidad de Lisboa, Portugalia-1 student

-Universided de Lisboa, Portugalia-1 student

-Universita degli Studi di Ferrara, Italia-2 studenti

-Universita degli Studi della Campania, Italia -4 studenti

-Universita degli Studi Mediteranea, Italia-2 studenti

-University of Maribor, Slovenia-3 studenti

Doisprezece studenți  (Spania, Portugalia, Italia. Ucraina, Republica Moldova) au beneficiat de burse ERASMUS (INCOMING) la facultatea noastră.

Paisprezece cadre didactice ale facultăţii au efectuat  deplasări în cadrul Programului ERASMUS (K103, K107):

 • Prof.dr.arh. Mihai DRIŞCU

Universitas Indonesia –  septembrie 2019;

 • Prof.dr.arh. Mihai DRIŞCU

Tbilisi State Academy of Arts – iulie 2019;

 • Asist.dr.arh. Carmina GHEORGHIŢĂ

Aristotle Universitty of Thessalinki- Grecia aprilie 2019

 • Asist.dr.arh. Carmina GHEORGHIŢĂ

Universidad CEU Cardenal Herrera- Spania Ianuarie 2019

 • Asist.dr.arh. Carmina GHEORGHIŢĂ

Lublin University of Technology- Polonia Iulie 2019

 • Asist.dr.arh. Mihaela Agata CEHAN

Lublin University of Technology- Polonia Iulie 2019

 • Conf.dr.a.p. Adriana Maria MICU

Universidad de Alcala- Spania Sept 2019

 • Asist.dr.arh. Vagner Iulian

Universita degli Sudi di Ferrara- Italia mai 2019

 • Asist.dr.arh. Paul Dorian PARINCU

Universita Mediterranea Reggio Calabria- Italia mai 2019

 • Asist.dr.arh. Liliana- Mihaela PETROVICI

Ensap Lille- Franta mai 2019

 • Asist.dr.arh. Carmina GHEORGHIŢĂ

UIR Rabat, Maroc – februarie 2019

 • Asist.dr.arh. Carmina GHEORGHIŢĂ

Kyiv National University of Construction and Architecture – Kiev

Personal auxiliar-didactic:

Mihaela SPÎNU – secretar şef facultate – Aberta University, Lisabona, Portugalia iunie 2019 (Staff Training Week);UIR Rabat, Maroc, Programul Erasmus K107, Staff Training Week

Olaru Mihaela – inginer Departamentul Urbanism, Kyiv National University of Construction and Architecture – Kiev, Ucraina, iulie 2019

Anexa 14

ANALIZA SWOT

Analiza SWOT a stării actuale a Facultăţii de Arhitectură  se prezintă astfel:

 1. Puncte tari
 1. Structura planurilor de învăţământ, conţinutul disciplinelor şi metodele pedagogice sunt în conformitate cu exigenţele europene contemporane în ceea ce priveşte formarea arhitectului.
 2. Oferta educaţională, caracterizată prin cele menţionate la pct.1, permite orientarea spre direcţii diverse – arhitectură, urbanism, amenajări interioare, restaurare-reabilitare, precum şi abordarea unor domenii conexe – amenajări interioare, restaurare-reabilitare, design, publicitate, în concordanţă şi cu cerinţele pieţei muncii şi posibilităţile educaţionale ale Facultăţii de Arhitectură.
 3. Promovarea/continuarea unor relaţii de colaborare pe probleme didactice şi de cercetare ştiinţifică între facultate şi universităţi din ţară şi din străinătate. În cadrul programelor SOCRATES-ERASMUS (anul 2019) s-au finalizat un număr de 13 mobilităţi cadre didactice şi 73 mobilităţi pentru studenţi la universităţi din Europa, respectiv Italia, Portugalia, Spania, Franţa, Belgia, Danemarca, Olanda, Marea Britanie, Germania, Austria, inclusiv stagii de plasament în semestrul I şi pe timpul verii.
 4. În anul 2019 au fost alocate fonduri pentru procurarea de periodice şi de cărţi (monografii, manuale universitare ale cadrelor didactice din facultate şi din alte centre universitare) pentru dotarea bibliotecii.
 5. Laboratorul pentru proiectare asistată, laboratorul “Dezvoltare durabilă în arhitectură şi urbanism”  şi  sala de proiecţii sunt corespunzător echipate şi anual s-au  alocat  fonduri pentru dotarea cu aparatură şi echipamente.
 6. Managementul administrativ  este activ, eficient şi susţine activităţile didactice şi de cercetare.
 7. Facultatea promovează o politică permanentă şi susţinută în selectarea, perfecţionarea şi promovarea personalului didactic (funcţie şi de posibilităţile financiare); În anul 2019 au fost organizate concursuri  pentru două posturi de conferentiar şi un post de profesor.
 8. Activitatea de cercetare a urmat un curs ascendent, care a avut drept consecinţă implicarea tinerilor (cadre didactice, arhitecţi  masteranzi şi doctoranzi) în această activitate, creşterea numărului de lucrări prezentate şi participarea la manifestări naţionale şi internaţionale.
 9. Toate cadrele didactice tinere sunt înscrise la doctorat.
 10. Studenţii şi organismele studenţeşti sunt stimulaţi şi solicitaţi în activităţi sociale specifice şi de management universitar. Structura organizatorică şi sistemul informaţional creează posibilitatea fiecărui student de a fi informat şi de a-şi exprima opiniile. Se constată un nivel mai ridicat de organizare şi de angajare a studenţilor în viaţa  universitară sub multiple aspecte.
 11. Absolvenţii Facultăţii de Arhitectură se integrează fără dificultate în profesie, pe de o parte datorită debutului în activitatea de proiectare încă din timpul facultăţii, pe de altă parte datorită cererii de pe piaţa muncii.
 12. Spaţiile pentru activităţi didactice deşi insuficiente, sunt utilizate intensiv, pe baza unui orar echilibrat organizat, datorită numărului de studenţi în creştere în ultimii ani.  Calitatea spaţiilor în care se desfăşoară activităţile didactice a fost optimizată prin lucrările de reabilitare şi reparaţii curente ale clădirii facultăţii (imobil A) şi dotarea cu mobilier nou a tuturor spaţiilor didactice şi a secretariatului facultăţii.  
 13.  Personalul auxiliar al facultăţii manifestă o permanentă solicitudine în relaţiile cu studenţii pentru o bună informare şi colaborare.
 • Puncte slabe
 • Deficit de personal didactic. De asemenea, structura pe cadre didactice este încă insuficient echilibrată, dat fiind numărul foarte redus de grade didactice superioare (conferenţiar, profesor).
 • Desfăşurarea  diferitelor activităţi didactice în spaţiile deţinute în prezent de facultate, prezintă unele dificultăţi, din cauza  folosirii sălilor de proiectare şi ca săli pentru seminarii, cursuri, proiecte de specialitate, lucrări; această dificultate este în  creştere odată cu sporirea numărului de studenţi ai facultăţii, în condiţiile folosirii  aproximativ a aceleiaşi suprafeţe din imobilul A, de la data funcţionării ca facultate.

     Insuficienţa spaţiilor creează dificultăţi şi în activităţile administrative şi ale departamentelor.

 • Numărul de cursuri proprii editate ale cadrelor didactice din facultate este încă redus.
 • Oferta de cursuri opţionale, care poate deveni baza unor orientări viitoare profesionale, a rămas, încă, relativ restrânsă. 
 • Disciplina Proiectare de arhitectură necesită o continuă  îmbunătăţire a pedagogiei proprii, pentru consolidarea  relaţiei didactice student-profesor, în strânsă conexiune cu alte discipline de specialitate şi cu cele tehnice, pentru  dezvoltarea  potenţialului creativ al studenţilor arhitecţi şi diminuarea problemelor de promovabilitate la această disciplină, apărute în special în anii III, IV, V.
 • La nivel de personal didactic se constată încă o reticenţă în asumarea unor responsabilităţi în domeniul cercetării şi proiectării în cadrul organizat al Universităţii Tehnice.

DECAN,

Prof.dr.arh. Mihai Corneliu DRIŞCU

                                                                                                                                                                                                                                                                    Intocmit

Ec. Elena VlongaADMITERE 2024