loader image

Procedură de organizare a activităţii didactice

1.       DOCUMENTE DE REFERINŢA

 • Legea educaţiei naţionale nr.1 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea de Guvern nr. 1418/11.10.2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
 • Hotărârea de Guvern nr. 575 / 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015/2016, modificată cu Hotărârea de Guvern nr. 781/2015
 • Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3165 /2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2015-2016,
 • Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3179 /2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
 • Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 651/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor
 • Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a sistemului de credite transferabile
 • Legea 441/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă
 • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • Hotărârea de Guvern nr. 1257/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)
 • SR ISO IWA 2:2006
 • Codul de etică şi deontologie profesională universitară al Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, cod TUIASI.COD.01

2.       DEFINIŢII

 • Medie ponderată: medie a notelor la mai multe discipline, dată de relaţia

M=Σ Ki x n/ Σ Ki

unde Ki este creditul alocat disciplinei i, iar ni este nota la disciplina i. Se pot calcula medii ponderate ori de câte ori este necesar.

Media generală de absolvire a anilor de studii se defineşte ca medie ponderată a notelor la disciplinele impuse, la cele opţionale şi la cele liber alese (facultative) promovate în timpul şcolarităţii.

 • Contract de studii: contract anual încheiat între student şi facultate, reprezentată prin decan, în care sunt stipulate principalele condiţii didactice, financiare şi administrative pe care cele două părţi sunt obligate sa le respecte. (v. Formular F2).

Studenţii care nu au semnat în prima lună de la începerea anului universitar Contractul de studii precum şi studenţii care nu au respectat prevederile acestuia sunt exmatriculaţi.

3.       DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

3.1.      PRINCIPII GENERALE

Art. 1. – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi este organizată pe facultăţi, departamente, centre de cercetare şi deţine baza logistică necesară desfăşurării activităţii acestora.

Art. 2. – Procesul de instruire a studenţilor are caracter deschis şi este organizat astfel:

 1. învăţământ universitar de licenţă:
 • învăţământ cu frecvenţă, cu durata studiilor de 4 ani;
 1. învăţământ universitar integrat de licenţă şi master – învăţământ cu frecvenţă, cu durata studiilor de 6 ani – domeniul Arhitectură;
 2. învăţământ universitar de master:
 • învăţământ cu frecvenţă, cu durata studiilor de 4 semestre;
 • învăţământ cu frecvenţă redusă, cu durata studiilor de 4 semestre;
 1. învăţământ universitar de doctorat

Art. 3. (1) Pentru învăţământul universitar de licenţă, locurile finanţate de la bugetul de stat se aprobă prin Hotărâre de Guvern şi prin Ordin al ministrului de resort. Senatul universităţii decide repartizarea cifrelor de şcolarizare pe facultăţi, domenii de licenţă şi programe de studii în concordanţă cu capacitatea maximă de şcolarizare stabilită de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, cerinţele pieţii forţei de muncă şi cu planul strategic şi operaţional de dezvoltare instituţională.

Numărul de locuri cu taxă se stabileşte de Senatul universităţii ținând cont de aceleaşi criterii.

 • Pe parcursul şcolarităţii, studenţii admişi la învăţământul cu taxă pot trece la învăţământul subvenţionat de la bugetul de stat dacă îndeplinesc condiţiile de promovare, numai cu respectarea cifrei de şcolarizare de la buget pentru anul respectiv şi numai la începutul anului universitar, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al universităţii.

Art. 4. (1) Admiterea candidaţilor în învăţământul superior se face prin concurs, în limita cifrei de şcolarizare, urmând o procedură aprobată de Senatul universităţii.

 • Procedurile de selecţie se desfăşoară în limba română şi se bazează pe criterii specifice în funcţie de particularităţile viitoarei profesii. Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine şi o probă de competenţă lingvistică eliminatorie.

Art. 5. (1) Absolvenţii cu diplomă de absolvire ai învăţământului universitar de scurtă durată pot continua studiile în învăţământul universitar de licenţă, în cadrul domeniului studiat iniţial sau apropiat acestuia, prin concurs. Numărul locurilor disponibile pentru anul universitar curent, conţinutul şi modul de desfăşurare ale concursului se stabilesc de Consiliile facultăţilor şi se aprobă de Senatul universităţii.

 • Candidaţii admişi vor susţine examenele de diferenţă stabilite de Biroul Consiliului facultăţii şi vor fi înscrişi în anul de studiu corespunzător examenelor recunoscute şi celor promovate. Înscrierea în an superior se face numai în condiţiile în care numărul de credite echivalate este minim 40 pentru un an de studii.

Art. 6. – (1) Studiile în învăţământul universitar de licenţă se încheie cu examen de diplomă, conform Procedurii de finalizare a studiilor universitare de licenţă. Absolvenţii obţin Diploma de inginer în domeniul şi programul de studiu pe care le-au absolvit; absolvenţii domeniului Arhitectură obţin Diploma de arhitect.

 • Odată cu diploma de studii universitare, universitatea va elibera absolvenţilor, în mod gratuit, Suplimentul la Diplomă, care este un document obligatoriu, anexat diplomei de studii universitare, scris în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, care oferă o descriere standardizată a tipului, nivelului, conţinutului, contextului instituţional şi statutului studiilor universitare absolvite de către titularul diplomei, precum şi a rezultatelor obţinute pe parcursul studiilor. Datele înscrise în Suplimentul la diplomă provin din Registrul Matricol.
 • Absolvenţilor care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de diplomă li se eliberează, la cerere, “Certificatul de studii universitare de licenţă – fără examen de finalizare a studiilor”

Art. 7. – Criteriile de organizare a examenelor de finalizare a studiilor sunt stabilite de ministerul de resort, iar procedurile interne se aprobă de Senatul universităţii.

3.2.      ÎNMATRICULAREA ÎN UNIVERSITATE ŞI DOCUMENTELE STUDENTULUI

Art. 8. – (1) Înmatricularea în universitate se face prin Decizie a Rectorului universităţii pe baza rezultatelor concursului de admitere.

(2) Dosarul personal al studentului cuprinde:

 1. fişa de înscriere la concursul de admitere;
 2. certificatul de naştere, în copie legalizată;
 3. diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original şi copie pentru studenţii subvenţionaţi de la bugetul de stat şi original / copie legalizată şi copie pentru studenţii cu taxă;
 4. diploma de absolvire a studiilor superioare, în original şi copie pentru studenţii subvenţionaţi de la bugetul de stat, care se înmatriculează pentru continuarea studiilor sau pentru a doua facultate;
 5. adeverinţa medicală prezentată la concursul de admitere;
 6. documentele în baza cărora a fost declarat admis în facultate;
 7. contractele de studii anuale;
 8. actele prin care i s-au acordat anumite drepturi / evidenţieri sau cele prin care i s-au aplicat sancţiuni;
 9. cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor;
 10. alte documente de interes care reflectă activitatea studentului în perioada studiilor (inclusiv fişele de înscriere, lucrarea scrisă de la examenul de finalizare a studiilor – dacă e cazul, etc.)
 11. fişa de lichidare.

Art. 9. – (1) După înmatriculare, secretariatul facultăţii eliberează fiecărui student carnetul de student, care se vizează anual şi serveşte ca act de identitate la intrarea în universitate, cămine, cantine, biblioteci, baze sportive şi la diferite activităţi pentru care se cere să se facă dovada calităţii de student. În cazul în care studentul pierde carnetul de student, se eliberează un duplicat al acestuia, după anunţarea în presă a pierderii.

 • La solicitarea studentului, facultatea eliberează adeverinţă privind calitatea de student sau situaţii şcolare. Toate actele de studii precum şi cele care atestă statutul de student (adeverinţe, carnete, legitimaţii) se eliberează în mod gratuit.
 • În acord cu alte autorităţi publice, pot fi eliberate şi alte tipuri de legitimaţii (de exemplu legitimaţii de călătorie pentru transportul în comun).
 • Fiecare student declarat admis şi înmatriculat este înscris în Registrul matricol şi primeşte un număr matricol unic, valabil pentru întreaga sa şcolarizare în facultatea respectivă. La înmatricularea unei noi serii de studenţi numerotarea se continuă în ordine naturală. Înscrierea datelor de identificare ale studentului se face, la secretariatul facultăţii, pe baza documentelor de stare civilă, după admiterea şi înmatricularea studenţilor, până la data de 1 decembrie a anului universitar respectiv.

Art. 10. – După finalizarea studiilor sau exmatriculare, diploma de bacalaureat in original se poate retrage de la dosar doar după completarea Fişei de lichidare (formular F1) care atestă faptul că nu există datorii la biblioteci şi cămine. La dosar rămâne o copie „conform cu originalul” a diplomei de bacalaureat.

3.3.      DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE STUDENTULUI

Art. 11. – În perioada şcolarizării studentul are următoarele drepturi:

 1. studenţii admişi pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat au dreptul să beneficieze de gratuitatea învăţământului pe durata normală a studiilor universitare, în condiţiile legii; studenţii admişi pe locuri cu taxă pot trece pe locuri subvenţionate de la buget, în condiţiile art. 3 (2);
 2. să folosească laboratoarele, cabinetele, amfiteatrele, sălile de curs şi seminare, sălile de lectură, bibliotecile, bazele sportive studenţeşti, casele de cultură, cluburile şi alte spaţii puse la dispoziţia sa de către universitate, pentru o cât mai temeinică pregătire profesională şi cetăţenească, cultural – educativă şi sportivă;
 3. să participe la activitatea ştiinţifică studenţească, la activitatea artistică din facultate sau universitate, a cenaclurilor literare, cluburilor, caselor de cultură ale studenţilor, la activitatea sportivă universitară de masă şi de performanţă;
 4. să fie integrat în colectivele de cercetare ştiinţifică ale cadrelor didactice sau să participe la seminarele ştiinţifice ale departamentelor şi ale facultăţilor;
 5. să primească burse de studii şi alte forme de sprijin material, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 6. să participe la concursurile organizate în vederea obţinerii de burse de studii în străinătate;
 7. să beneficieze de asistenţă medicală gratuită;
 8. să beneficieze de căminele şi cantinele universităţii, în condiţiile prevăzute de Regulamentele de funcţionare ale acestora;
 9. să beneficieze de tratament, pentru refacerea sănătăţii, în staţiuni balneo­climaterice sau pentru odihnă, în tabere studenţeşti, în condiţiile reglementărilor în vigoare;
 10. să primească bilete de intrare cu preţ redus la spectacole, concerte şi manifestări sportive, în condiţiile reglementărilor în vigoare;
 11. să beneficieze de tarif redus pentru transportul local în comun, precum şi pentru transportul naţional auto, feroviar şi naval, în condiţiile reglementărilor în vigoare ;
 12. să se organizeze în asociaţii, în condiţiile legale şi ale Cartei universitare;
 13. să aleagă şi să fie ales ca reprezentant al studenţilor în Consiliile facultăţilor sau în Senatul universităţii;
 14. să beneficieze de asistenţă gratuită oferită prin organismele create în cadrul universităţii pentru orientarea profesională a studenţilor şi pentru plasarea absolvenţilor şi să se consulte cu personalul didactic sau auxiliar / administrativ desemnat în acest scop;
 15. să decidă liber asupra apartenenţei sale politice şi religioase, în limitele legii şi în afara teritoriului universităţii;
 16. să participe, prin libera exprimare a opiniilor, la evaluarea activităţii pentru disciplinele frecventate.

Art. 12. Studentul are următoarele îndatoriri:

 1. să îndeplinească cu exigenţă şi la timp toate sarcinile ce-i revin potrivit planului de învăţământ şi programelor universitare şi conform contractului de studii;
 2. să manifeste respect faţă de membrii comunităţii universitare, în cadrul universităţii şi în afara acesteia;
 3. să aibă o comportare civilizată, o ţinută demnă, corectă şi decentă, să respecte normele de convieţuire în comun ale colectivităţii din care face parte;
 4. să utilizeze cu grijă bunurile materiale puse la dispoziţia lui în universitate, în cămine, cantine etc., să le întreţină şi să le păstreze în bună stare;
 5. să respecte prevederile prezentei proceduri şi ale Cartei universitare.

3.4.      ORGANIZAREA PROCESULUI DIDACTIC

Art. 13. – Procesul de instruire la învăţământul universitar de licenţă este structurat pe durata înscrisă în Hotărârea de Guvern privind autorizarea provizorie şi acreditarea specializărilor, în vigoare la data admiterii seriei respective.

Art. 14. – (1) Pentru a se putea înscrie la examenul de diplomă, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale de finalizare a studiilor :

 1. la învăţământul cu frecvenţă cu durata de 4 ani:

a1) acumularea a cel puţin 240 credite de la disciplinele impuse şi de la cele opţionale;

a2) obţinerea atestatului de cunoaştere a unei limbi străine la nivel mediu;

a3) obţinerea a două calificative anuale de promovare la disciplina de educaţie fizică;

 1. la domeniul Arhitectură:

b1) acumularea tuturor creditelor de la disciplinele impuse şi de la cele opţionale;

b2) atestatul de cunoaştere a unei limbi străine la nivel mediu

b3) două calificative anuale de promovare la disciplina de educație fizică.

 • Atestatul pentru cunoaşterea unei limbi străine la nivel mediu poate fi obţinut prin frecventarea disciplinelor de limbi străine din cadrul planului de învăţământ al facultăţii sau printr-o activitate independentă a studentului în afara universităţii, în cadrul unei instituţii recunoscute de universitate.

Art. 15. – (1) Calendarul anului universitar intră în componenţa planului de învăţământ şi are următoarea structură:

 1. două semestre de câte 14 săptămâni;
 2. două sesiuni de examene – de iarnă şi de vară de câte 3 săptămâni;
 3. o sesiune de examene de toamnă de 2 săptămâni;
 4. perioada de efectuare a stagiului de practică;
 5. vacanţe studenţeşti.
 • Senatul poate aproba o perioadă de reexaminări, după încheierea ultimei sesiuni.

Art. 16. – (1) La începerea anului universitar, studentul trebuie să completeze şi să semneze contractul de studii, în care precizează disciplinele pe care le va parcurge în anul respectiv de şcolaritate, astfel încât să poată acumula:

 1. cel puţin 60 de credite de la discipline impuse (DI) şi opţionale (DO);
 2. credite de la discipline liber alese (facultative) (DL);
 • Pot fi admise contracte de studii care să nu respecte condiţia din alin.(1) lit.a) dacă studentul a obţinut în anii de şcolaritate anteriori un număr de credite în avans, depăşind ritmul normal de 60 de credite/an, contractul poate prevedea numai disciplinele rămase nepromovate, conform planului de învăţământ.
 • În cazul disciplinelor la care predarea se face pe serii, studentul poate opta pentru înscrierea într-o anumită serie de predare.
 • Studenţii pot participa la acţiuni de voluntariat pentru care pot primi un număr de credite de studii transferabile. Creditele suplimentare nu pot substitui creditele de studii şi nu pot depăşi 3 credite / an universitar. Ele vor fi înscrise în Suplimentul de diplomă.

Art. 17. – Biroul Consiliului facultăţii numeşte, anual, consilieri (cadre didactice) care asistă studenţii la întocmirea contractelor de studii (Formular F2).

Art. 18. La începutul anului universitar se prevede o săptămână pentru încheierea contractelor de studii.

Art. 19. Contractele de studii sunt aprobate de Biroul Consiliului facultăţii.

Art. 20. Contractul de studii nu poate fi modificat în timpul anului universitar. Această operaţie se poate face, din motive bine justificate, numai în primele trei săptămâni ale anului universitar. Necompletarea contractului de studii în primele 4 săptămâni de şcoală duce la exmatricularea studentului.

3.5.      ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI DE STUDII

Art. 21. – (1) Studentul este obligat să participe la toate formele de activităţi didactice aplicative (seminare, laboratoare, proiecte, stagii de practică) prevăzute în planurile de învăţământ. Absentarea nejustificată şi neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestor obligaţii conduc la pierderea dreptului de prezentare la examene, în condiţii propuse de titularul disciplinei şi aprobate de Biroul Consiliului facultăţii, aceste condiţii menţionând şi modalitatea de refacere a unor activităţi în cadrul programului stabilit de departamente.

Refacerea acestor activităţi într-un program didactic suplimentar faţă de cel normat se face cu plata unei taxe. Programul de refacere se stabileşte de Biroul Consiliului facultății cu acordul titularului de disciplină. Frecvenţa la cursuri este facultativă.

 • Biroul Consiliului facultăţii poate aproba studentei gravide scutire parţială de frecvenţă, pe baza actelor medicale eliberate de medicul specialist al policlinicii şi vizate la dispensarul studenţesc. Odată cu aprobarea scutirii parţiale de frecvenţă, se stabileşte concret în ce constă această scutire parţială (la ce forme de activitate, în ce interval calendaristic).
 • Scoaterea temporară din activitatea profesională şi scutirea de frecvenţă, pentru competiţii sportive, culturale sau alte manifestări cu caracter oficial, se aprobă, pentru cazuri individuale, de Biroul Consiliului facultăţii, cu stabilirea programului de recuperare a acestora.

Art. 22. – Disciplinele complementare, odată înscrise de student în contractul de studii, devin obligaţii contractuale şi se trec în documentele de evidenţă a situaţiei şcolare a studentului. Notele la disciplinele complementare nu se iau în considerare la calculul mediei.

Disciplinele liber alese (facultative) înscrise de student în contractul de studii se trec în documentele de evidenţă a situaţiei şcolare a studentului. Notele la disciplinele liber alese se iau în calculul mediei numai la solicitarea scrisă a studentului.

Art. 23. – Prin promovarea unei discipline, oricare ar fi nota obţinută, studentul obţine integral numărul de credite alocat respectivei discipline.

Art. 24. – (1) Încheierea situaţiei şcolare a studentului se face după sesiunea de toamnă, înainte de începerea noului an universitar.

 • Pentru studenţii din anii terminali situaţia şcolară se încheie cu cel puţin 7 zile înainte de începerea sesiunii de examene de finalizare a studiilor.
 • Biroul Consiliului facultăţii poate aproba studentului din ultimul an să-şi încheie situaţia şcolară în sesiunea de toamnă.

Art. 25. – (1) La sfârşitul anului universitar, contractul de studii se consideră îndeplinit dacă studentul:

 1. a efectuat integral activităţile din planul de învăţământ prevăzute pentru anul de studii încheiat, acumulând 60 de credite din discipline (DI + DO) şi, dacă este cazul, a acumulat integral creditele pentru anii anteriori; în această situaţie studentul este declarat „promovat”;
 2. a acumulat cel puţin 40 de credite din discipline (DI + DO) ale anului de studii încheiat şi, dacă este cazul, a acumulat integral creditele pentru anii de studii anteriori; în această situaţie studentul este declarat „promovat cu creditare”;

(2) Studentul înmatriculat în regim cu taxă, care a îndeplinit contractul de studii, poate fi trecut în regim finanţat de la bugetul de stat numai la începutul anului universitar, cu aprobarea Senatului universităţii.

 • Studentul care a îndeplinit condiţiile de promovare din contractul de studii poate fi înscris în următorul an de studii, având dreptul de a încheia un nou contract de studii în care să prevadă minimum 60 de credite (DI + DO). În acest contract el trebuie să includă:
 1. dacă este cazul, disciplinele impuse nepromovate din contractul anterior;
 2. dacă este cazul, disciplinele opţionale nepromovate din contractul anterior, eventual înlocuite cu altele din acelaşi pachet;
 3. un număr de discipline corespunzătoare noului an de studii.
 • În funcţie de considerente specifice, Biroul Consiliului facultăţii poate formula prevederi proprii faţă de cele de la alin. (1 b), (2) şi (3). Acestea se adoptă, de regulă, în termen de cel mult şase săptămâni de la începerea anului universitar şi se comunică Consiliului de Administraţie spre aprobare.

Art. 26. – (1) Studentul care, la încheierea situaţiei şcolare anuale, nu a îndeplinit cel puţin condiţiile minimale de la art. 25 alin. (1 b) respectiv condiţiile stabilite de Biroul Consiliului facultăţii conform art. 25 alin. (4), este în situaţie de exmatriculare, ceea ce, pentru studentul finanţat de la bugetul de stat, determină şi pierderea automată a finanţării studiilor universitare de la bugetul de stat. Fac excepţie situaţiile menţionate la art. 16 alin.(2). Cazurile de excepţie sunt soluţionate de Biroul Consiliului facultăţii.

 • Studentul aflat în situaţie de exmatriculare care nu optează sau care nu primeşte aprobare pentru a fi înscris pentru reluarea studiilor în regim cu taxă este exmatriculat.
 • Propunerile de exmatriculare a studenţilor care nu au respectat condiţiile din contractul de studii pentru un an universitar, se transmit Consiliului de Administraţie al universităţii cel târziu până la data de 1 decembrie a anului universitar următor.
 • Studentul cu taxă care nu a plătit taxa de şcolarizare în termenele prevăzute în contractul de studii, este exmatriculat. Propunerea de exmatriculare se face la 15 zile după expirarea termenului de plată neonorat.

Art. 27. – Un student poate parcurge, cu aprobarea Consiliului facultăţii, 2 ani de studii într-un an, cu excepţia ultimului an de studii, numai în cazul în care anul de studiu precedent este promovat. În acest caz va completa câte un contract de studiu pentru fiecare an, cu obligativitatea îndeplinirii condiţiilor minime de promovare a fiecăruia, simultan. Disciplinele nepromovate pot fi refăcute, în regim cu taxă, în anul de studii următor. În cazul în care studentul nu promovează unul din ani, va fi înscris pentru recuperarea creditelor restante, în regim cu taxă.

La sfârşitul fiecărui an de studiu, în Registrul matricol se înscriu citeţ, pentru fiecare student, toate disciplinele cuprinse în Planul de învăţământ pentru anul de studii respectiv, cu denumirea corectă şi integrală, numărul de ore alocat activităţilor didactice, creditele transferabile aferente fiecărei discipline şi se completează cu toate notele de promovare obţinute în urma susţinerii examenelor / probelor de evaluare a cunoştinţelor din catalogul de examen completat de cadrele didactice. Înscrierea situaţiei şcolare pentru fiecare an de studiu se face până la data de 1 martie a anului universitar următor.

3.6.      REPETAREA DE ŞCOLARITATE. ÎNTRERUPEREA DE STUDII. EXMATRICULAREA.

Art.28. – (1) La cerere, cu aprobarea Biroului Consiliului facultăţii, studentul aflat în situaţie de exmatriculare poate fi înscris, pentru reluarea studiilor, în anul de studii pentru

care nu a îndeplinit contractul, în vederea recuperării creditelor restante, în regim cu taxă.

(2) Reluarea studiilor se poate face:

 1. cu plata taxei de şcolarizare integrale – numită „repetare de şcolaritate” când studentul nu a obţinut cele 40 de credite din contractul de studii pentru anul anterior;
 2. cu plata taxelor pentru refacerea disciplinelor nepromovate – numită „reînscriere pentru recuperarea creditelor restante” – când studentul, aflat în ultimul an de studii, a îndeplinit contractul pentru anul de studii respectiv dar mai are discipline nepromovate din anii anteriori. Titularul disciplinei poate aproba recunoaşterea îndeplinirii anumitor activităţi aferente disciplinei (lucrări de laborator, seminare etc.). Dacă toate activităţile aferente disciplinei sunt recunoscute, atunci studentul plăteşte numai taxa de reexaminare. În caz contrar se plăteşte disciplina nepromovată în funcţie de numărul de credite alocate.

Dreptul de reînscriere pentru recuperarea creditelor restante se acordă o singură dată, numai în anul universitar următor terminării ciclului de studii (pentru prima repetare a anului IV). Dacă studentul nu obţine în acest an creditele restante, este exmatriculat. În acest caz, finalizarea studiilor se face prin reînmatriculare în anul IV, ca student cu taxă integrală.

Facultăţile transmit Direcţiei Economice lista nominală cu studenţii care plătesc taxe şcolare, tipul de taxe, cuantumul taxelor acestora şi tranşele de plată stabilite.

Dacă în anul pentru care se face „repetare de şcolaritate” studentul a acumulat cel puţin 30 de credite, la începerea noului an universitar studentul poate încheia un contract de studii adiţional, în care să prevadă un număr suplimentar de credite de la disciplinele din anul universitar următor.

Art. 29. – (1) Activitatea profesională a studentului se poate întrerupe la cerere, din motive obiective, cu aprobarea Biroul Consiliului facultăţii, pe o perioadă de maximum doi ani universitari şi numai o singură dată în timpul şcolarităţii.

 • Anii de şcolaritate întrerupţi nu intră la calculul duratei totale de şcolarizare, dacă cererea este depusă în primele 60 de zile de la începerea anului universitar. La revenirea la studii, studentul va plăti o taxă de înscriere.
 • Studentei gravide sau aflate în perioada pre- sau postnatală, Biroul Consiliului facultăţii îi poate aproba întreruperea studiilor pe o perioadă cumulată de maximum doi ani universitari, cu condiţia ca cererea să fie depusă la secretariat în primele 60 de zile de la începerea anului universitar.
 • Studenţii care beneficiază de aprobare pentru întreruperea studiilor sunt obligaţi ca la reluarea activităţii să acumuleze creditele rezultate în urma modificării planului de învăţământ, cu plata taxelor.

Art. 30. – (1) La cerere, cu aprobarea Biroului Consiliului facultăţii, pot fi scutiţi total sau parţial de taxele provenite din repetarea de şcolaritate:

 1. Studenţii care, în timpul anului universitar, în perioade care nu cuprind vacanţele studenţeşti, au avut concedii medicale pe o durată mai mare de 60 de zile, pentru boli care au necesitat spitalizare repetată şi/sau imposibilitatea de deplasare, şi care au adus scrisoare medicală şi certificatele medicale vizate la Dispensarul pentru elevi şi studenţi din Iaşi;

studentele care au născut şi care în perioada pre- sau postnatală nu au făcut cerere de întrerupere de studii în termenul stabilit de 60 de zile de la începerea anului universitar;

 1. studenţii componenţi ai echipelor şi loturilor ştiinţifice /sportive de interes naţional;
 2. cazurile sociale dovedite cu acte justificative
 3. salariaţii universităţii, în conformitate cu Contractul colectiv de muncă.

Studenţii care au fost exmatriculaţi de la alte universităţi şi au beneficiat acolo, în timpul studiilor, de subvenţie de la buget un singur semestru dintr-un an universitar, pot fi scutiţi de taxă un semestru.

Scutirea de taxă se aprobă, la cerere, în şedinţa Biroului Consiliului facultăţii, înainte de data de 15 octombrie când, conform Contractului de studii, trebuie plătită prima tranşă de taxă.

3.7.      REÎNMATRICULAREA

Art. 31. – Cu avizul Biroului Consiliului facultăţii se poate aproba reînmatricularea, la cerere, a studentului exmatriculat. Această reînmatriculare se acordă în regim de şcolarizare cu taxă.

Cererile de reînmatriculare trebuie să fie transmise şi înregistrate la Rectoratul universităţii pentru a fi aprobate de Consiliul de Administraţie al universităţii.

Reînmatricularea nu se poate face în anul I de studii.

Reînmatricularea se face în max. 4 ani de la ultima exmatriculare şi nu mai mult de 3 ori consecutiv. La Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, reînmatricularea se face în max. 6 ani de la ultima exmatriculare şi nu mai mult de 3 ori consecutiv.

Ulterior, finalizarea studiilor se face prin admitere şi echivalare. Înscrierea în an superior se face numai în condiţiile în care numărul de credite echivalate este minim 40 pentru un an de studii.

Nu se reînmatriculează solicitanţii care şi-au început studiile la forma de învăţământ de lungă durată (Legea 84/1995). Aceștia vor participa la admitere si, în cazul în care sunt admişi, le sunt echivalate disciplinele promovate anterior şi sunt înscrişi în anul de studii corespunzător.

Nu se reînmatriculează studenţii exmatriculaţi datorită încălcării prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară. Studiile întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară nu pot fi recunoscute în cazul unei noi înmatriculări.

Reînmatricularea se face, la cerere, în primele 30 de zile ale anului universitar.

Cererile de reînmatriculare înregistrate ulterior vor fi analizate la facultate şi aprobate numai dacă se consideră că recuperarea creditelor lipsă poate fi obţinută în perioada de timp rămasă până la încheierea anului universitar respectiv. Pe cererea analizată şi aprobată de Biroul Consiliului facultății, înaintată pentru aprobarea Consiliului de Administraţie al universităţii, se va specifica „pot fi recuperate creditele restante” cu semnătură decan. Indiferent de data reînmatriculării, taxa de reînmatriculare se plăteşte integral cu încadrarea în tranşele stabilite prin Contract de studii.

După emiterea deciziei de reînmatriculare, facultățile vor transmite la Direcţia Economică, o situaţie financiară cu taxele acestor studenţi.

Studenţii reînmatriculaţi semnează Contractul de studii şi se supun condiţiilor acestora, beneficiind de aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi ceilalţi studenţi cu taxă.

Studenţii reînmatriculaţi primesc în Registrul matricol acelaşi număr de înmatriculare

4.       MOBILITĂŢI

Art. 32. – (1) Mobilitatea academică reprezintă dreptul studenţilor de a li se recunoaşte creditele transferabile dobândite la alte instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu din ţară sau din străinătate. Mobilitatea poate fi internă sau internaţională, respectiv definitivă sau temporară, pentru toate formele de învăţământ.

Recunoaşterea creditelor transferabile în cazul mobilităţilor academice

internaţionale se poate realiza de către instituţiile de învăţământ superior numai pentru persoana care dovedeşte calitatea de student cu documente relevante emise de către instituţia de învăţământ superior pe care a frecventat-o.

 • Calitatea de student se menţine pe perioada mobilităţilor interne şi internaţionale.
 • Mobilitatea academică se poate efectua ca urmare a demersului studentului:
 1. în cadrul unor programe ale Uniunii Europene în domeniul educaţiei, acorduri bilaterale guvernamentale sau ale ministerului de resort;
 2. în baza unor acorduri inter-instituţionale ale universităţii cu alte universităţi din ţară sau străinătate sau altor înţelegeri bilaterale realizate din iniţiative ale facultăţilor, cu aprobarea universităţii;
 3. numai cu acceptul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu de provenienţă, respectiv primitoare.
 4. durata mobilităţii poate fi de maximum un an universitar.
 • Acordurile inter-instituţionale stabilesc condiţiile de desfăşurare a mobilităţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu: tipul mobilităţii, durata mobilităţii, numărul de mobilităţi, domeniul /programul de studiu, finanţarea mobilităţii temporare etc.
 • Acceptul inter-instituţional constă în completarea şi semnarea cererii tip de mobilitate, Formular F3, astfel:
 1. studentul depune cererea de mobilitate la instituţia de învăţământ superior unde doreşte mobilitatea;
 2. după obţinerea acceptului de mobilitate studentul solicită mobilitate instituţiei de învăţământ superior de unde doreşte mobilitatea;
 3. instituţia de învăţământ superior care acceptă mobilitatea semnează prima cererea de mobilitate a studentului, apoi instituţia de la care se pleacă;
 4. în cerere sunt trecute şi condiţiile în care are loc mobilitatea.

4.1.      MOBILITATEA INTERNĂ TEMPORARĂ A STUDENŢILOR

Art. 33 – (1) Studentul poate beneficia de mobilitate temporară internă între două instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu.

(2) Mobilitatea internă temporară pe locuri bugetate sau taxă, poate surveni după parcurgerea si finalizarea primului an de studii, numai dacă anul de studii precedent a fost promovat. Mobilitatea se poate face numai pentru un an întreg de studiu şi nu în primul sau ultimul an.

 • Recunoaşterea creditelor de studii transferabile şi a compatibilităţii de curricule se realizează atât la începutul cât şi la sfârşitul perioadei de mobilitate.
 • Studentul va completa un act adiţional la contractul de studii anual, în care se vor menţiona condiţiile mobilităţii astfel încât să se asigure îndeplinirea contractului de studii anual în condiţiile art. 26 din prezenta procedură.
 • La revenirea în universitate, studenţilor li se recunoaşte activitatea desfăşurată pe baza creditelor acumulate, dovedite cu acte de studii emise de instituţiile de învăţământ superior respective.
 • Disciplinele nepromovate, care nu au avut un corespondent în universitatea parteneră, pot fi refăcute, fără plata taxelor, în anul universitar următor. Creditele obţinute în afara planului de învăţământ, se trec separat în Suplimentul la diplomă.
 • În cazul mobilităţii interne temporare pe locuri bugetate, finanţarea urmează studentul. În cazul studenţilor cu taxă, taxa se va plăti la instituţia unde se face mobilitatea, in cuantumul şi condiţiile impuse de aceasta.

4.2.      MOBILITATEA DEFINITIVĂ (TRANSFERUL)

Art. 34 – Mobilitatea academică internă definitivă (transferul) este valabilă atât pentru studenţii finanţaţi de la bugetul de stat cât şi pentru studenţii cu taxă şi se realizează cu respectarea prevederilor legale privind capacitatea de şcolarizare şi finanţarea învăţământului superior, prin acordul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu.

Art. 35. (1) Studentul poate solicita mobilitatea definitivă:

 1. în cadrul aceluiaşi centru universitar, de la o facultate la alta în acelaşi domeniu de studiu sau în cadrul aceleiaşi facultăţi de la un domeniu / program de studiu la altul, în limita capacităţii de şcolarizare, dacă are situaţia şcolară încheiată conform contractului de studii (Art.26).
 2. în alt centru universitar, dacă este promovat şi a obţinut toate cele 60 de credite pentru anii de studii anteriori şi dacă are motive întemeiate, justificate cu documente, în acelaşi domeniu/program de studii.
 • Nu se poate solicita transferul în primul an de şcolaritate sau pentru efectuarea ultimului an de şcolaritate.
 • Nu se poate solicita transferul studenţilor care nu au promovat anul universitar încheiat.
 • Cererile de transfer aprobate se depun la decanatul facultăţii înainte de începerea anului universitar iar înmatricularea se realizează o dată cu începerea noului an universitar.

Art. 36. – (1) Aprobarea transferării este de competenţa:

 1. Biroului Consiliului facultăţii pentru transferări în cadrul aceleiaşi facultăţi;
 2. Consiliului de Administraţie al universităţii pentru transferări în cadrul universităţii, cu avizul Birourilor Consiliilor celor două facultăţi implicate;
 3. Consiliilor de Administraţie ale universităţilor pentru transferări inter-universităţi, cu avizul Birourilor Consiliilor facultăţilor implicate.
 • Acceptul inter-instituţional constă în completarea şi semnarea cererii tip de mobilitate, Formular F3.

Art. 37. – (1) Biroul Consiliului facultăţii care primeşte studentul transferat stabileşte, o dată cu înmatricularea acestuia, recunoaşterea creditelor dobândite şi eventualele examene de diferenţă pe care studentul trebuie să le susţină conform planului de învăţământ şi programelor analitice ale disciplinelor. Examenele de diferenţă se susţin în sesiunile de examene programate, cu plata taxelor.

(2) În cazul studenţilor care se transferă între universităţi subvenţiile urmează studentul.

Art. 38 – Prevederile privind mobilitatea internă definitivă, se aplică şi în cazul studenţilor proveniţi din statele membre UE, SEE şi Confederaţia Helvetică. Pentru ţările terţe se aplică prevederile acordurilor bilaterale şi ale acordurilor internaţionale în materie, în vigoare la data efectuării mobilităţii.

Studenţilor transferaţi li se atribuie, în Registrul matricol, numere matricole în continuarea numerelor atribuite studenţilor admişi în anul I.

5.       RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI

Art. 39. – (1) Pentru succese deosebite obţinute la învăţătură, participare susţinută la activităţile ştiinţifice, la concursuri profesionale organizate în instituţiile de învăţământ superior etc., studentul poate fi recompensat prin:

 1. evidenţieri în cadrul anului de studii, facultăţii sau universităţii;
 2. diplome de merit anuale pentru studenţii care obţin medii peste 9,50;
 3. premii anuale sau ocazionale (cărţi, rechizite, alte obiecte);
 4. burse speciale.

(2) Acordarea diplomelor şi recompenselor materiale şi băneşti se hotărăşte de către Biroul Consiliului facultăţii şi se aprobă de Consiliul de Administraţie.

Art. 40. – (1) Studentului i se pot aplica sancţiuni pentru neîndeplinirea obligaţiilor şcolare, pentru încălcarea Cartei universitare şi a Procedurilor aferente acesteia, precum şi pentru atitudini necorespunzătoare faţă de comunitatea academică, atât în universitate cât şi în afara ei. Sancţiunile sunt următoarele:

 1. avertismentul;
 2. ridicarea bursei pe o perioadă determinată;
 3. suspendarea dreptului de a fi cazat în cămin;
 4. exmatricularea din universitate.
 • Sancţiunile prevăzute la alin.(1) lit. a), b), c), se hotărăsc şi se aplică de către Biroul Consiliului facultăţii.
 • Exmatricularea din universitate se hotărăşte prin Decizia Rectorului universităţii,

la propunerea Biroului Consiliului facultăţii şi cu aprobarea Consiliului de Administraţie şi se aplică studentului care nu şi-a completat sau nu şi-a îndeplinit Contractul de studii anual în condiţiile prezentului Regulament, ori a săvârşit abateri grave, a încălcat prevederile Regulamentelor Cartei universitare, normele de comportare în societate sau a adus grave prejudicii materiale şi morale universităţii. În ordinul de exmatriculare se va preciza motivul exmatriculării.

Creditele obţinute pe parcursul studiilor întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară nu pot fi recunoscute în cazul unei noi înmatriculări.

Art. 41. – Contestaţiile la sancţiunile aplicate se adresează structurii ierarhice imediat superioare celei care a aplicat sancţiunea.

6.       RESPONSABILITĂŢI

6.1.      Rectorul universităţii

 • aprobă procedura;
 • impune aplicarea procedurii.

6.2.      Prorectorul cu activitatea didactică

 • avizează procedura.

6.3.      Responsabilul de proces

 • elaborează, difuzează, modifică, retrage procedura.

6.4.      Responsabilii calităţii

 • aplică şi respectă procedura;
 • difuzează procedura în cadrul compartimentului;
 • organizează grupuri de lucru pentru discutarea şi aplicarea procedurii.

7.       ÎNREGISTRĂRI

7.1.      Indicatorul aprobărilor şi al reviziilor

7.2.      Lista de difuzare

7.3.      Contracte de studii

7.4.      Dosarul studentului

7.5.      Registrul Matricol

7.6.      Centralizatorul notelor

7.7.      Decizii ale Rectorului

8.       ANEXE

Formular 1 – cod TUIASI.POB.01 – F1 – Fişa de lichidare Formular 2 – cod TUIASI.POB.01 – F2 – Contract de studii Formular 3 – cod TUIASI.POB.01- F3 – Cerere de mobilitate