loader image

Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului

DISPOZIŢII GENERALE

Art.l. Prezentul document normativ reglementează statutul studentului din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în conformitate cu prevederile articolului 2 din Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3666/30.03.2012.

Art.2. Studenţii sunt membri egali ai comunităţii universitare şi parteneri ai Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi” din Iaşi, conform art.6 alin.(l) din Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului, aprobat prin Ordinul MECTS nr. 3666/30.03.2012 şi art.199 alin. (1) din Legea nr. 1/2011.

Art.3. Activitatea studenţilor în cadrul comunităţii universitare este reglementată pe baza următoarelor principii (art.202 alin.(l) din Legea nr.1/2011):

 1. principiul nediscriminării, conform căruia toţi studenţii beneficiază de egalitate de tratament din partea Universităţii;
 2. principiul dreptului la consiliere şi la servicii complementare gratuite în universitate, conform legislaţiei în vigoare;
 3. principiul participării la decizie;
 4. principiul libertăţii de exprimare;
 5. principiul accesului liber şi gratuit la informaţii care privesc propriul parcurs educaţional şi viaţa comunităţii universitare, conform prevederilor legale.

DREPTURI, LIBERTĂŢI ŞI GRATUITĂŢI

Art.4. Conform Legii nr.1/2011 (art.205), Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3666/30.03.2012 (art.11) şi Cartei universitare (art.20 alin. (1)), studenţii beneficiază de următoarele drepturi:

 1. dreptul la învăţământ de calitate;
 2. dreptul de acces la programe de mobilitate internă şi externă, cu recunoaşterea creditelor obţinute în acest fel, conform legii şi art.20 alin (1), punctul i) din Carta universitară;
 3. dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi a Cartelor universitare;
 4. dreptul la protecţia datelor personale;
 5. dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), în format fizic sau electronic şi acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultăţii;
 6. dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la programa analitică, structura şi obiectivele cursului, competenţele generate de acesta, precum şi cu privire la modalităţile de evaluare şi examinare. Otice modificare ulterioară a modalităţilor de evaluare şi examinare poate fi făcută doar cu acordul studenţilor;
 7. dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un „Ghid al studentului \ cu informaţii referitoare la : drepturile şi obligaţiile studentului, disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materială a universităţii şi facultăţii, informaţii despre asociaţiile studenţeşti legal constituite, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate;
 8. dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secţie/grupă, în funcţie de dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice din facultatea în cadrul căreia îşi desfăşoară cursurile;
 9. dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor practice, a prestaţiei cadrelor didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau organizatorice legate de programul de studii urmat, potrivit prevederilor art.303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi art.20 alin. (1), punctul h) din Carta universitară. Rezultatele evaluărilor sunt informaţii publice şi sunt folosite in evaluarea performanţelor respectivelor cursuri, seminar», stagii de practică, programe de studiu şi prestaţiei cadrelor didactice;
 10. dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale şi alte documente ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, la care studiază, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
 11. drepturi de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi Cartei universitare şi eventualelor contracte între părţi;
 12. dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere academică, profesională, psihologică şi socială, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de instituţia de învăţământ superior, potrivit art.20 alin. (1), punctul e) din Carta universitară;
 13. dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, precum şi dreptul la baza materială, transport şi masă asigurate în condiţiile legii;
 14. dreptul la recunoaşterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu;
 15. dreptul de a întrerupe şi relua studiile conform art.20 alin. (1), punctul î) din Carta universitară;
 16. dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dacă există această posibilitate în instituţia de învăţământ superior, în limita locuriloratribuite pentru acest tip de programe de studii;
 17. dreptul de a refuza să participe la procesul educaţional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare şi seminarii, exceptând cazurile de pregătirepractică;
 18. dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a competenţelor dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei, şi dreptul de a cunoaşte baremul după care a fost evaluat;
 19. dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dezabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoştinţelor învăţate în maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării;
 20. dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale universităţii. Rezolvarea contestaţiei va fi făcută de către o comisie din care nu fac parte cadrele didactice care au evaluat iniţial, în prezenţa studentului contestatar, în cazul în care studentul solicită acest lucru;
 21. dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate al lucrării de licenţă/dizertaţie şi de a i se comunica punctajul acordat;
 22. dreptul de a beneficia de un proces educaţional centrat pe student în vederea dezvoltării personale, integrării în societate şi dezvoltării capacităţii de angajare, păstrării locului de muncă şi mobilităţii pe piaţa muncii, conform cap. X din Legea nr. 1/2011;
 23. dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învăţare, conform art.123 alin. (7) din Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. în acest sens, în cadrul programului de studiu va fi asigurat un număr minim de cursuri opţionale şi/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate;
 24. dreptul de a recunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu, precum şi alte taxe percepute de universitate, în conformitate cu Carta universitară;
 25. dreptul să fie informaţi cu privire la numărul, tipul şi cuantumul fiecărei taxe practicate de către universitate.

Art.5. (1) în conformitate cu prevederile legale, studenţii beneficiază de gratuitate pentru:

 1. studii universitare de licenţă, maşter şi doctorat în limita locurilor bugetare disponibile şi conform reglementărilor Legii nr.1/2011 (art. 142 alin. (4). art.205 alin. (4), (5) şi (6)), cu modificările şi completările ulterioare, în cazul cetăţenilor români, cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, conform art. 142 alin. (4), etnicilor români de pretutindeni conform art.205 alin. (4), precum şi în cazurile prevăzute la art.205 alin. (5) şi (6) din legea menţionată;
 2. eliberarea în mod gratuit a actelor de studii şi a celor care atestă statutul de student (situaţia şcolară/foaia matricolă, diploma de licenţă, inginer, maşter şi doctor, suplimentele la diplomă, adeverinţele şi legitimaţiile, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă), conform art.205 alin. (17) din Legea nr.1/2011;
 3. accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale şi sportive organizate pe teritoriul României gratuit în cazul etnicilor români din afara graniţelor ţării, bursieri ai statului român, potrivit prevederilor art.205 alin. (4) din Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Studenţii beneficiază de reduceri de tarife, după cum urmează:
 1. cu cel puţin 50 % pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, conform art.205 alin. (2) din Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. de 75 % pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice, în limita bugetelor aprobate, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi încurajează participarea studenţilor la acţiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de credite de studii transferabile, în

conformitate cu art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi art.20 punctul i) din Carta universitară.

Art.6. Studenţii au următoarele drepturi sociale garantate de Lege:

 1. asistenţă medicală gratuită potrivit prevederilor art. 205 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. cazare, cu excepţia cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condiţiile legii, în limita locurilor disponibile şi în funcţie de performanţele studentului;
 3. subvenţii pentru cazare conform art. 205, alin. (15) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. acces în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula activităţile interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite, în conformitate cu prevederile Cartei universitare;
 5. dreptul de a sesiza abuzuri şi nereguli şi de a cere verificarea şi evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi dreptul la protecţia celor care sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
 6. dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate sau transmise la adresele oficiale de e-mail ale universităţii şi de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în condiţiile stabilite de lege şi de regulamentele universitare;
 7. Dreptul la un termen de înscriere de cel puţin 5 zile lucrătoare de la afişarea anunţului pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare şi mobilităţi, sau în conformitate cu termenele impuse de entitatea emitentă.

Art.7. (1) Studenţii pot beneficia de următoarele tipuri de burse conform legislaţiei în vigoare şi regulamentelor Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi:

 1. burse pentru stimularea performanţei, care se distribuie conform legii şi regulamentului universităţii privind acordarea burselor şi pot fi împărţite în burse de merit, de studiu şi de excelenţă (art.15 alin (1) din Ord. MECTS 3666/2012, art.20 pct. f) din Carta universitară şi Cap. Probleme studenţeşti pct.9 din Plan managerial rector UT Iaşi pentru 2012-2016);
 2. burse sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse, al căror cuantum minim este propus anual de Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior, raportându-se la costurile reale pentru masă şi cazare. Bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse;
 3. burse din alocaţii bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale universităţilor precum şi alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare, al căror cuantum trebuie să acopere cel puţin costurile pentru masă şi cazare;
 4. burse pe bază de contract încheiat cu agenţi economici ori cu alte persoane juridice sau fizice de tipul celor prevăzute la art. 205 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Studenţii pot beneficia de împrumuturi prin Agenţia de Credite şi Burse pentru Studenţi în conformitate cu art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

REPREZENTAREA STUDENŢILOR

Art.8. Studenţii pot fi reprezentaţi în toate structurile consultative, decizionale şi executive ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în conformitate cu art.203 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, Ordinul MECTS nr.3666/30.03.2012 şi art.20 punctul c) din Carta universitară.

Art.9. (1) în scopul asigurării participării reale şi efective a studenţilor la luarea deciziilor în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, aceştia se bucură de următoarele drepturi:

 1. dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structurile de conducere ale universităţii, conform 203 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. dreptul de a fi reprezentaţi în Senatul Universitar şi în Consiliul Facultăţii într-o proporţie de minim 25%, respectiv în Consiliul de Administraţie în condiţiile Legii nr. 1/201L cu modificările şi completările ulterioare şi a Cartei Universitare;
 3. dreptul de a fi reprezentaţi în structurile universităţii care gestionează serviciile sociale, inclusiv comisiile sociale, de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice;
 4. dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului prin reprezentanţi, precum şi în procesul de desemnare a acestuia indiferent de modalitatea de desemnare, potrivit art. 209 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. dreptul de a fi informaţi şi consultaţi de către reprezentanţii studenţilor în legătură cu hotărârile votate în structurile de conducere ale instituţiei din care aceştia fac parte.
 • Statutul de student reprezentant nu poate fi condiţionat de către conducerea universităţii, pe baza performanţelor academice sau a participării la cursuri, seminarii sau laboratoare, conform art. 203 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 şi Ord. MECTS nr.3666/2012.
 • Procesul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile consultative, decizionale şi executive ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi se desfăşoară în condiţiile art. 312 din Legea nr.1/2011, Ord. MECTS nr.3666/2012 şi a metodologiilor aprobate de Senatul Universităţii, fără implicarea cadrelor didactice;
 • Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale (Senatul Universităţii, Consiliul de Administraţie şi Consiliul facultăţii) ale universităţii pentru mai mult de 4 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.

ORGANIZAŢIILE NON-GUVERNAMENTALE STUDENŢEŞTI

Art. 10. Studenţii se pot asocia în structuri sau organizaţii studenţeşti, potrivit prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Art. ll. (1) Conform prevederilor legale, organizaţiile non-guvernamentale studenţeşti au dreptul de acces în spaţiile universitare, pentru derularea de proiecte studenţeşti şi pentru desfăşurarea activităţilor interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi stabilite. Acestea beneficiază de sprijinul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi în implementarea proiectelor lor.

(2) Organizaţiile studenţeşti care reprezintă interesele studenţilor la nivelul fiecărei comunităţi universitare pot avea reprezentanţi de drept în structurile decizionale şi executive ale universităţii.

Art.12. (1) Asociaţiile studenţeşti legal constituite elaborează, anual, un raport privind respectarea prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului, aprobat prin Ord. MECTS nr.3666/30.03.2012.

(2) Raportul se face public, în conformitate cu aii. 202 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.

APLICAREA ŞI MONITORIZAREA RESPECTĂRII CODULUI DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR STUDENTULUI

OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR

Art.13. Studenţii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi au următoarele obligaţii, conform legislaţiei în vigoare:

 1. de a îndeplini toate sarcinile care Ie revin potrivit planului de învăţământ şi programelor analitice ale disciplinelor;
 2. de a respecta Carta universitară, regulamentele şi deciziile universităţii;
 3. de a participa la şedinţele structurilor de conducere din cadrul instituţiilor de învăţământ superior în calitate de reprezentanţi aleşi ai studenţilor;
 4. de a respecta standardele de calitate impuse de către Universitate;
 5. de a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de a recunoaşte paternitatea informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;
 6. de a respecta prevederile Codului de etică al Universităţii;
 7. de a elabora şi susţine lucrări de evaluare la nivel de disciplină şi lucrări de absolvire originale;
 8. de a sesiza autorităţilor competente orice nereguli în procesul de învăţământ şi în cadrul activităţilor conexe acestuia;
 9. de a participa la activităţi academice fără a fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe interzise;
 10. de a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvat mediului universitar;
 11. de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şi subvenţiile primite;
 12. de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar;
 13. de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de învăţământ superior;
 14. de a suporta eventualele prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ superior;
 15. de a informa autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei situaţii care ar putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu individual şi general;
 16. de a-şi îndeplini angajamentele financiare impuse de către Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din laşi. la care studiază. în condiţiile stabilite în contractul de studiu.

Art.14. (1) Studenţii au obligaţia, prin activităţile specifice şi în limita posibilităţilor, să contribuie la dezvoltarea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din laşi şi la menţinerea şi ridicarea prestigiului instituţiei.

(2) Studenţii au obligaţia de a nu aduce atingere intereselor legitime ale Universităţii Tehnice ..Gheorghe Asachi” din Iaşi şi facultăţilor acesteia, cu excepţia situaţiilor când aceste interese ar leza drepturile conferite studenţilor de Lege şi de prevederile prezentului Cod.

Art.15. Conducerea Universităţii, prin protectoratul de resort, va institui un sistem de aplicare şi monitorizare a respectării prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, conform art.202 alin. (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu respectarea dispoziţiilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului conform Ord .MECTS nr.3666/30.03.2012, care va avea în vedere:

 1. informarea studenţilor cu privire la dispoziţiile Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
 2. efectuarea de sondaje în interiorul comunităţii studenţeşti pentru verificarea gradului de cunoaştere şi respectare a drepturilor şi obligaţiilor studenţilor;
 3. formularea de propuneri către Senatul Universităţii, în scopul soluţionării deficienţelor observate în implementarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşila nivelul Universităţii şi al facultăţilor acesteia;
 4. evaluarea sesizărilor primite de la membrii comunităţii universitare privitoare la încălcările prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi\
 5. verificarea producerii încălcărilor prevederilor Codului şi în ce constau acestea, ca urmare a evaluării sesizărilor primite;
 6. identificarea deficienţelor constatate şi găsirea modalităţilor de soluţionare a acestora.

DISPOZIŢII FINALE

Art.16. Prevederile prezentului Cod se completează, în tot ceea ce nu este expres prevăzut, cu cele ale Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului, aprobat prin Ordinul Ministrului, Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.3666/30.03.2012, ale Legii nr. 1/2011, ale Cartei Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din laşi şi Planului Managerial al rectorului Universităţii pentru perioada 2012-2016.

Art.17. Prezentul Cod poate fi modificat, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale. în aceleaşi condiţii precum cele care au stat la baza alcătuirii sale.

Art.18. Prezentul Cod intră în vigoare pe data adoptării sale de către Senatul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi va fi afişat în termen de 3 zile pe site-ul universităţii.

Adoptat în şedinţa Senatului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi din data de 15.11.2012.