loader image

Burse

PROCEDURĂ

PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU STUDENŢII DE LA CICLURILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICENŢĂ ŞI MASTER DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI,

COD PO.PRS.03

Procedura stabileşte regulile şi responsabilităţile pentru acordarea burselor studenţilor români, studenţilor din Uniunea Europeană, studenţilor din Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă, cu şi fără taxă, în ciclurile de învăţământ de licenţă şi de master la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

 1. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică în cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi.

 1. METODOLOGIE
 • DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţine performanţa academică prin burse acordate de la bugetul de stat studenţilor înmatriculaţi cu frecvenţă în ciclurile de învăţământ licenţă şi master şi asigură un climat de echitate prin burse sociale şi alte forme de sprijin material, pentru studenţii proveniţi din medii socio-economice defavorizate.

Art.2. Studenţii care pot beneficia de bursă sunt cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care îndeplinesc condiţiile stabilite de reglementările în vigoare.

Art.3. Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat, operatorii economici, organizaţiile nonguvernamentale pot acorda burse, pe bază de contract sau alte forme de sprijin studenţilor în condiţiile precizate de Legea nr.376/2004 şi a instrucţiunilor de aplicare a acesteia conform OMEC nr.5371/2004.

Art.4. Studenţii pot beneficia şi de alte burse finanţate din veniturile proprii ale universităţii, respectiv ale facultăţilor.

Art.5. Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată perioada anului universitar (12 luni) pentru persoanele care au calitatea de student.

Art.6. Studenţii înmatriculaţi în ultimul an de studii ale ciclurilor de studii de licenţă sau de master, care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu, li se vor acorda acelaşi tip de bursă/burse până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor (sesiunea curentă de susţinere a examenului de finalizare a studiilor şi nu mai mult de finalizarea anului universitar).

 • FONDUL DE BURSE

Art.7. – 1. Fondul de burse al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi este proporţional cu numărul de studenţi înmatriculaţi la programele de studii universitare cu frecvenţă, fără taxe de studii, la ciclurile de învăţământ de licenţă şi de master.

 1. Fondul de burse al universităţii este stabilit prin contract instituţional.

Art.8. Fondul de burse pentru universitate este rezultatul produsului dintre cuantumul alocat conform legii şi numărul de studenţi de la buget (licenţă+master).

Art.9. Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse şi protecţie socială a studenţilor este de 201 lei/lună/student de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă, pentru întreaga perioadă a anului universitar (12 luni, conform Legii nr.137/ iunie 2017).

Art.10. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi facultăţile din cadrul universităţii pot suplimenta fondul pentru burse provenit de la bugetul de stat, pentru fiecare categorie de burse, cu fonduri provenite din veniturile proprii extrabugetare în limita posibilităţilor şi a existenţei acestor resurse proprii.

Art.11. Repartiţia fondului de burse pe facultăţi se face direct proporţional cu numărul de studenţi de la ciclurile de studii licenţă şi master aflaţi la buget, în limita fondului disponibil prin Decizia Consiliului de Administraţie.

Art.12. Orice fond suplimentar existent în soldul de burse al universităţii şi deschis cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale se repartizează pe facultăţi conform Art.11.

Art.13. Facultăţile din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi pot repartiza fondul de burse alocat pe cicluri de învăţământ (licenţă, master) pe specializări şi ani de studii, direct proporţional cu numărul de studenţi de la cursurile de zi – buget.

Art.14. Fondul de burse al facultăţilor se poate repartiza pe categorii de burse.

Art.15. Facultăţile vor repartiza pentru categoria de burse sociale un fond de minimum 30% din fondul total de burse stabilit de universitate pentru fiecare facultate.

Art.16. In cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime, acesta se redistribuie pentru acordarea burselor de performanţă sau de merit.

Art.17. Destinaţia fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru burse nu poate fi schimbată.

Art.18. Facultăţile nu pot acorda burse integrale din fondul suplimentar alocat de universitate.

Art.19. Fondul suplimentar de burse este destinat completării burselor obţinute de studenţi din fondul bugetului de stat, pentru o perioadă de timp aprobată de Consil iul de Administraţie.

 • CATEGORII DE BURSE. PERIOADE DE ACORDARE. SURSE DE FINANŢARE

Art.20. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi acordă în condiţiile legii următoarele categorii de burse:

 1. bursă de performanţă „Meritul Olimpic”;
 2. bursă de performanţă;
 3. bursă de merit;
 4. bursă socială;
 5. bursă socială ocazională;
 6. bursă specială;
 7. bursă pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în ţară / străinătate;
 8. bursă de studiu pentru masterul didactic, L.E.N. art.238 alin.3;

Art.21. Perioadele de acordare a burselor şi sursele de finanţare sunt următoarele:

 1. bursa de performanţă „Meritul Olimpic” se acordă lunar pe durata unui an universitar, sursa de finanţare – alocaţie bugetară;
 2. bursele de perfomanţă se acordă lunar începând cu anul al doilea de studii, în urma recunoaşterii performanţelor de către facultăţi, pentru o perioadă de un an calendaristic, dar nu mai mult de finalizarea studiilor, sursa de finanţare – alocaţie bugetară;
 3. bursele de merit pentru studenţii de la ciclurile de licenţă, anii de studii I,II şi III, respectiv master anul I, se atribuie lunar pe semestru, pentru întreaga perioadă a anului universitar, sursa de finanţare – alocaţie bugetară, la care se pot adăuga şi fonduri provenite din venituri proprii; bursele de merit pentru studenţii din anii terminali licenţă – anul IV şi master – anul II, se acordă lunar pe semestru până la finalizarea studiilor – sesiunile (iunie – master; iulie – licenţă) precizate în calendarul anului universitar, sursa de finanţare – alocaţie bugetară, la care se pot adăuga şi fonduri provenite din venituri proprii;
 4. bursa socială se acordă lunar pe durata unui semestru universitar pentru perioada unui an unversitar sau până la finalizarea studiilor pentru anii terminali, sursa de finanţare – alocaţie bugetară şi după caz din veniturile proprii ale universităţii sau ale facultăţii;
 5. bursa pentru ajutor social ocazional
 6. bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte se poate acorda aceluiaşi student de două ori în cursul unui an universitar (o singură dată pe durata unui semestru universitar), sursa de

finanţare – alocaţie bugetară şi după caz din veniturile proprii ale universităţii sau ale facultăţii;

 1. bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut, sursa de finanţare – alocaţie bugetară şi după caz venituri proprii;
 2. bursa pentru ajutor social în caz de deces se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru aceeaşi situaţie;
 3. bursa specială se acordă studenţilor astfel:
 4. bursa pentru continuarea studiilor cf. Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, pentru studenţii care fac parte din familii care au dreptul la venitul minim garantat şi au 2 sau mai mulţi copii, acestea se acordă din alocaţie bugetară sau bugetele locale potrivit legilor bugetare anuale (art.21, pct.(2) Legea nr.116/2002 actualizată);
 5. bursa contractuală de studii pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă lunar, pentru perioada contractuală, pe durata unui an universitar, sursa de finanţare – alocaţie bugetară, cf. H.G. 769/14.07.2005;
 6. bursa pentru performanţe cultural – artistice sau pentru performanţe sportive sau pentru implicarea în activităţi extracurriculare sau pentru promovarea universităţii sau facultăţii, participarea la diferite activităţi specifice universităţii, se acordă lunar pentru perioada unui semestru, sursa de finanţare – alocaţie bugetară sau după caz venituri extrabugetare;
 7. bursa pentru excelenţă se acordă studenţilor în cazul obţinerii unor rezultate deosebite la concursurile profesionale sau în alte activităţi utile universităţii, pentru o perioadă de timp propusă de Consiliul de Administraţie şi aprobată de Senatul universităţii, sursa de finanţare fiind veniturile proprii ale universităţii sau ale facultăţii, ori alocaţie bugetară.
 8. bursa pentru stagii universitare şi postuniversitare se acordă pe perioada mobilităţilor temporare efectuate în universităţi şi instituţii din ţară şi străinătate, sursa de finanţare – alocaţie bugetară şi după caz din venituri extrabugetare;
 • METODOLOGIA ŞI CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR

Art.22. Bursele de performanţă, bursele de performanţă „Meritul Olimpic” şi bursa contractuală de studii pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă pe durata întregului an universitar (12 luni) fără a fi revizuite semestrial, iar bursele de merit şi sociale se acordă studenţilor înmatriculaţi în anul universitar curent pe durata întregului an universitar (12 luni), cu posibilitatea de a fi revizuite la începutul semestrului II, conform art.21.

Bursa de performanţă

Art.23. Bursele pentru stimularea performanţei, atribuite din fondurile bugetului de stat se acordă studenţilor pentru rezultate academice deosebite sau pentru implicarea acestora în activităţi extracurriculare sau pentru performanţe ştiinţifice, inovaţie, brevete sau participare sau distincţii la concursuri profesionale naţionale şi internaţionale, respectiv participare la sesiuni ştiinţifice, potrivit metodologiei proprii a fiecărei facultăţi.

Art.24. Bursele de performanţă se atribuie studenţilor care se încadrează în următoarele criterii:

 1. şi-au îndeplinit toate obligaţiile didactice, prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/an universitar);
 2. au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, cu condiţia ca media generală a anului precedent să fie de minimum 9,60 pentru nivel licenţă şi 9,70 pentru nivel master;
 3. au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie, brevete sau au participat la concursuri

profesionale de nivel naţional şi internaţional, respectiv participarea la sesiuni ştiinţifice sau au participat la activităţi extracurriculare;

 1. Punctajul pentru stabilirea clasamentului este prezentat în anexa 1.

Art.25. Bursa de performanţă se acordă una la un număr de 500 studenţi, prin concurs organizat la nivelul facultăţilor, conform metodologiei proprii. Punctajul se poate stabili conform anexei 1.

Art.26. Bursele de performanţă se pot acorda începând cu anul al doilea de studiu, în urma recunoaşterii performanţelor pentru o perioadă de un an calendaristic, dar nu mai mult de finalizarea studiilor.

Art.27. La începutul fiecărui an universitar, Consiliul facultăţii stabileşte numărul de burse de performanţă şi componenţa comisiei de evaluare a candidaţilor. După avizarea propunerilor comisiei, Consiliul facultăţii le înaintează spre aprobare Consiliului de Administraţie.

Art.28. Fondul destinat burselor de performanţă se deduce din fondul total repartizat fiecărei facultăţi.

Bursa de performanţă „Meritul Olimpic”

Art.29. Bursa de performanţă „Meritul Olimpic” se poate acorda studenţilor din anul I care au obţinut unul din primele 3 locuri, echivalent cu obţinerea medaliei de aur, a medaliei de argint, a medaliei de bronz, respectiv obţinerea premiului I, al II-lea sau al III- lea la olimpiadele şcolare internaţionale în calitate de elevi ai clasei a XII -a, pe durata anului universitar, inclusiv a vacanţelor.

Art.30. Bursa de performanţă „Meritul Olimpic” se acordă prin Ordin al Ministerului Educaţiei Naţionale.

Bursa de merit

Art.31. Bursele de merit se acordă studenţilor înmatriculaţi în anul universitar curent la ciclurile de învăţământ de licenţă şi de master, care se încadrează în următoarele criterii:

 1. şi-au îndeplinit integral obligaţiile didactice (60 credite/an universitar);
 2. media generală a anului precedent nu poate fi sub media 7,00 la nivel licenţă şi 8,50 la nivel

Art.32. Bursele de merit se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor în cuantumuri proporţionale cu media sau în cuantumuri stabilite pe intervale de medii.

Art.33. Facultăţile pot stabili prin metodologii proprii mediile minime de acordare a burselor de merit, în limita fondului disponibil, dar nu mai mici decât cele prevăzute în art.31.

Bursa pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse

Art.34. Bursele sociale şi bursele sociale ocazionale sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat, pe bază de cerere, în funcţie de situaţia socio -economică a familiei studentului şi a criteriilor generale stabilite de Ord.MEN nr. 3392/2017, a criteriilor specifice elaborate de universitate, respectiv de metodologii proprii ale facultăţilor.

Art.35. Pentru acordarea burselor sociale, în metodologiile proprii ale facultăţilor nu se pot prevedea criterii academice, în afara celui de promovabilitate specific universităţii (40 credite – conform sistemului ECTS).

Art.36. Bursele sociale se acordă în condiţiile Ordinului MEN nr. 3392/2017, după cum urmează:

 1. studenţilor orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 2. studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsii, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie ), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi orice alte boli cronice aprobate de Consiliul de Administraţie şi de Senat.
 3. studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Art. 37. Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 ani.

Art.38. Studenţii pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative de următoarele tipuri de burse, indiferent dacă studentul beneficiază de altă categorie de bursă:

 1. bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte se poate acorda studenţilor cu unul sau cu ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socio-economic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie sub salariul minim net la nivel naţional, Ord.MEN nr. 3392/2017, art.8 alin.(1), pct.a);
 2. bursa pentru ajutor social de maternitate, se poate acorda studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel naţional şi constă într-o bursă pentru naştere şi lehuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut;
 3. bursa pentru ajutor social în caz de deces se poate acorda în caz de deces a unui membru al familiei studentului(ei). Prin membru de familie se înţelege soţ, soţie, copil. În cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soţie/soţ care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/succesorului legal.

Art.39. Bursele sociale se acordă în limita fondurilor disponibile pe perioada de an universitar (12 luni) cu posibilitatea de a fi revizuite semestrial şi respectând art.36, alin.a),

 1. , c).

Art.40. Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt cele 3 luni înainte de începerea semestrului / anului universitar, conform OMEN nr. 3392/2017, art.6, pct.(2), lit.c).

Art.41. Facultăţile pot stabili criterii suplimentare în metodologiile proprii pentru acordarea burselor sociale privind frecvenţa la ore şi prezentarea la examene.

Burse speciale

Art.42. Bursele speciale se pot acorda studenţilor care se încadrează în cel puţin unul din următoarele criterii:

 1. obţinerea de performanţe cultural-artistice sau performanţe sportive deosebite sau pentru implicarea în activităţile extracurriculare;
 2. promovarea universităţii sau facultăţii, participarea la diferite activităţi specifice universităţii;
 3. continuarea studiilor, conform Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; aceste burse se acordă studenţilor care fac parte din familii care au dreptul la venitul minim garantat şi au 2 sau mai mulţi copii;
 4. obligativitatea profesării ulterioare în mediul rural, conform H.G.nr. 769/2005 (burse pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural pe bază de contract cu MEN);
 5. încheierea unui contract pentru bursă cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice, conform Legii nr. 376/2004 şi instrucţiunilor de aplicare a acesteia conform OMEC nr. 5371/2004 (burse pe bază de contract cu operatori economici sau alte persoane juridice sau fizice);
 6. g) pentru stimularea performanţei / excelenţei şi alte tipuri de burse speciale (burse speciale conform art.16, alin.(1), lit.a) şi c) din Ord.MECTS 3666/30.03.2012).

Art.43. Bursele de performanţă sportivă se pot acorda prin concurs studenţilor înmatriculaţi în anul universitar curent, indiferent de facultate.

Art.44. Criteriile de acordare a bursei de performanţă sportivă sunt:

 1. îndeplinirea tuturor obligaţiilor didactice prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/an universitar);
 2. obţinerea de titluri la concursurile naţionale şi internaţionale;
 3. punctajul pentru clasament se stabileşte conform anexei 2.

Art.45. Bursele de performanţă cultural-artistice se acordă prin concurs în următoarele condiţii:

 1. îndeplinirea integrală a obligaţiilor didactice;
 2. obţinerea de premii naţionale şi internaţionale;
 3. punctajul pentru stabilirea ierarhiei se realizează conform anexei 3.

Art.46. Bursa contractuală de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se

acordă studenţilor înmatriculaţi la studii universitare de licenţă.

Art.47. Criteriile de acordare a bursei contractuale de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural sunt:

 1. să aibă domiciliul în mediul rural;
 2. să nu aibă restanţe la examene pe perioada în care primesc bursa de studiu şi să nu repete nici un an universitar;
 3. să se oblige, prin contract, ca după terminarea studiilor universitare să profeseze în învăţământul din mediul rural, o perioadă egală cu cea pentru care a primit bursa, în calitate de titulari sau suplinitori, în specialitatea în care s-a pregătit.

Art.48. Bursa contractuală de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se poate cumula cu o altă categorie de bursă.

Art.49. Drepturile şi obligaţiile studentului care beneficiază de bursa contractuală de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural sunt prevăzute în contractul încheiat între părţi conform anexei 7.

Art.50. Beneficiarul bursei contractuale de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se obligă prin angajament de plată anexă la contract, să restituie în caz de nerespectare a obligaţiilor asumate, sumele primite cu titlul de bursă, indexate cu indic ele de inflaţie conform anexei 8.

Art.51. În cazul în care la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi există mai multe cereri decât numărul de burse contractuale de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale, bursa se acordă pe bază de concurs de selecţie în funcţie de media generală a anului universitar anterior, respectiv de media de admitere.

Art.52. Pentru obţinerea acestei burse, un student trebuie să parcurgă următoarele etape:

 1. prezentarea la facultate a următoarelor documente: copie după CI/BI, adeverinţă de student, cerere adresată decanului facultăţii şi vizată de către acesta;
 2. completarea în cinci exemplare a contractului de bursă, modelul postat pe site-ul universităţii;
 3. contractul va fi depus la registratura universităţii pentru obţinerea semnăturilor autorizate;
 4. dosarul este preluat de beneficiar, care are sarcina de a obţine semnăturile autorizate de la Inspectoratul Judeţean al localităţii de domiciliu, urmând a fi depus ulterior la Prorectoratul Relaţia cu Studenţii;
 5. Prorectoratul Relaţia cu Studenţii va transmite dosarul spre aprobare către Ministerul Educaţiei Naţionale;
 6. după aprobare, un exemplar al contractului de bursă este transmis de către Prorectoratuil Relaţia cu Studenţii, studentului titular.

Burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare efectuate prin
mobilităţi în universităţi şi instituţii din ţară şi străinătate

Art.53. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţine mobilităţile temporare efectuate de studenţi în universităţi şi instituţii din ţară şi străinătate, desfăşurate prin programul ERASMUS+ sau prin alte programe de mobilităţi agreate de universitate, prin recunoaşterea statutului de bursier pe toată perioada mobilităţii.

Art.54. Studenţii care nu sunt bursieri şi sunt selectaţi prin programele universităţii într-o mobilitate la universităţi şi instituţii din ţară sau din străinătate, pot primi la cerere o bursă din fondul de burse al facultăţii la care este înmatriculat, în cuantum propus de Consiliul de Administraţie şi aprobat de către Senat.

Art.55. Statutul de bursier (cu bursă din alocaţiile bugetare MEN) pentru studenţii care se află în mobilităţi prin programul Erasmus+ se stabileşte astfel:

 1. pentru mobilitate Erasmus+ în primul semestru, conform ierarhiei obţinute în urma rezultatelor din anul universitar anterior acelei mobilităţi; la întoarcere, pentru obţinerea bursei în semestrul al II-lea, ierarhia se stabileşte în funcţie de rezultatele din anul universitar anterior mobilităţii;
 2. pentru mobilitate Erasmus+ în semestrul al doilea, conform ierarhiei obţinute în urma rezultatelor din primul semestru al aceluiaşi an universitar;
 3. pentru mobilitate Erasmus+ pe perioada semestrului I şi cu prelungire şi pe perioada semestrului al II-lea, conform ierarhiei rezultate în urma recunoaşterii academice a notelor din anul universitar anterior mobilităţii; în cazul nepromovării unor discipline la universitatea parteneră, conform situaţiei şcolare, după întoarcere studenţii vor susţine examene/diferenţe/măriri de note la TUIASI până la finalizarea anului universitar; rezultatele finale se vor lua în considerare la stabilirea ierarhiei pentru bursă pentru anul universitar următor de studii.
 • COMISII DE ATRIBUIRE A BURSELOR

Art.56. La nivelul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu aprobarea Consiliului de Administraţie, se constituie Comisia centrală de atribuire a burselor.

Art.57. Comisia centrală de atribuire a burselor este constituită în principiu din:

 • Prorectorul responsabil cu activitatea de relaţii cu studenţii – preşedinte
 • Prorectorul responsabil cu activitatea didactică – vicepreşedinte
 • Directorul General Administrativ – membru
 • Directorul economic – membru
 • Directorul Direcţiei Servicii Studenţeşti – membru
 • Consilierul juridic – membru
 • Reprezentantul studenţilor în Consiliul de Administraţie – membru
 • Secretarul responsabil cu relaţia cu studenţii – secretar.

Art.58. Responsabilităţile Comisiei centrale sunt următoarele:

 1. monitorizarea activităţii de acordare a burselor pe universitate şi pe facultati;
 2. repartizarea fondurilor pe facultăţi pentru ciclurile de învăţământ de licenţă şi master;
 3. analiza şi rezolvarea unor cazuri de contestaţii care pot apărea în activitatea de acordare a burselor la nivelul universităţii;
 4. acordarea unor burse speciale la nivelul universităţii.

Art.59. La nivelul fiecărei facultăţi, cu aprobarea Consiliului facultăţii, se constituie o comisie de analiză, evaluare a dosarelor şi de atribuire a burselor.

Art.60. Comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi de acordare a burselor este constituită din:

 • Decanul / Prodecanul cu probleme studenţeşti – preşedinte;
 • Secretarul şef al facultăţii – membru;
 • Studentul / studenţii din Consiliul Facultăţii / senatori al facultăţii – membru(i).

Art.61. Comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi de acordare a burselor la nivelul facultăţilor are responsabilităţi in:

 1. stabilirea unor criterii suplimentare pentru acordarea burselor, criterii care să nu contravină prevederilor prezentei proceduri;
 2. organizarea concursului pentru acordarea burselor de performanţă sau a altor tipuri de burse, la care se poate aplica acest sistem;
 3. verificarea documentelor de acordare a burselor (declaraţii de venituri, adeverinţe de venituri );
 4. analizarea solicitărilor de burse;
 5. rezolvarea eventualelor contestaţii care pot apărea la nivelul facultăţii privind acordarea burselor;
 6. identificarea şi propunerea altor surse suplimentare extrabugetare pentru fondurile de burse;
 7. verificarea încadrării în fondurile repartizate de Consiliul de Administraţie;
 8. propunerea Consiliului Facultăţii a categoriilor de burse şi ponderea burselor parţiale din totalul burselor;
 9. propunerea listei nominale a studenţilor care vor beneficia de burse, pe fiecare categorie.
 • ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA UNEI BURSE

Art.62. Dosarul de candidatură, întocmit de studenţii care solicită bursa de performanţă

va cuprinde:

 1. cerere către decanul facultăţii pentru participare la concurs (anexa 15);
 2. situaţia şcolară;
 3. curriculum vitae;
 4. portofoliu de lucrări ştiinţifice ale candidatului sau copii după documentele care atestă rezultatele obţinute la concursurile profesionale sau manifestările ştiinţifice la care a participat sau invenţii, inovaţii, cu avizul cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea de cercetare ştiinţifică;
 5. dovada implicării în activităţi extracurriculare.

Art.63. Dosarul de candidatură întocmit de studenţii care solicită bursă specială pentru performanţe sportive va cuprinde:

 1. cerere către decanul facultăţii pentru înscriere la concurs (anexa 16);
 2. situaţia şcolară;
 3. curriculum vitae;
 4. medalii, diplome sau copii după diplome, care atestă performanţa sportivă.

Art.64. Dosarul de candidatură, întocmit de studenţii care solicită bursă specială pentru performanţe cultural-artistice va cuprinde:

 1. cerere către decanul facultăţii pentru înscriere la concurs (anexa 14);
 2. situaţia şcolară;
 3. curriculum vitae;
 4. medalii, diplome sau copii după diplome care atestă premierea la concursurile naţionale sau internaţionale.

Art.65. Dosarul pentru bursa contractuală de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural cuprinde următoarele documente:

 1. cinci exemplare ale contractului de bursă;
 2. cerere adresată decanului facultăţii la care studentul este înmatriculat, vizată de către acesta (anexa 6);
 3. adeverinţă de student;
 4. copie după CI/BI.

Art.66. Studenţii care se încadrează la bursele de merit nu trebuie să depună acte pentru acest tip de bursă. Studenţii beneficiari ai acestei categorii de burse vor transmite la secretariatul facultăţii datele cardului bancar, pentru a li se putea vira bursa.

Art.67- 1. Dosarul de candidatură, întocmit de studenţii care solicită bursă socială va

cuprinde următoarele documente, conform art.15 din Ord.MEN nr.3392/2017:

 1. cerere către decanul facultăţii (anexa 4);
 2. înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale (Declaraţie venituri – anexa 5);

În cazul în care niciunul dintre părinţi nu deţine venituri, studentii depun o declaraţie pe propria răspundere în acest sens, însoţită de documentele care atestă acest lucru; facultăţile pot introduce în Criteriile specifice suplimentare prezentei Proceduri, obligativitatea studentului care solicită bursa socială de a prezenta la dosar o declaraţie notarială sau anchetă socială;

 1. pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
 2. copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul;
 3. certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul şi care se încadrează în prevederile art.6, alin.(2), lit.b) a Ord.MEN nr. 3392/2017.
 4. Pentru determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se aplică Ord.MEN 3392/2017, art.14.(1), alin.a) – l):

„Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soţie, copii dacă este cazul, luând în calcul:

 1. veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 5. ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;
 6. veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
 7. drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;
 8. orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizic autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016;
 9. orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 10. dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12.”
 11. pentru studenţii din Republica Moldova care deţin cetăţenie română, la calculul veniturilor, părinţii acestora sunt consideraţi cu locul de muncă în străinătate.
 12. la acordarea burselor de ajutor ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, se ia în calcul un venit lunar net mediu pe membru de familie sub salariul minim net la nivel naţional (Ord.MEN 3392/2017, art.8, alin.(1), pct.a)), în limita fondului alocat facultăţii.
 13. Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale ale acestuia şi ale persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie , în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 14. Pentru studentul(a) la care se produce decesul unui membru al familiei în intervalul celor 3 luni luate în calcul pentru stabilirea venitului lunar mediu net al familiei, nu se iau în calcul veniturile realizate de acest membru în perioada respectivă.
 15. Nu se iau în considerare bursele primite de studenţi, respectiv de fraţii studenţi sau elevi înaintea începerii anului universitar/semestrului la calculul venitului mediu net al familiei studentului în vederea acordării bursei sociale, în baza aprobării CA, extrasului nr.35 PV/CA/08.12.2017 şi a adresei MEN nr.41249/24.11.2017, care precizează că prevederile art.14 pct.1) din OMEN nr.3392/2017 privind determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului în vederea acordării burselor sociale, nu fac referire la bursele primite de studenţii înmatriculaţi la programele de licenţă şi master buget, respectiv de fraţii studenţi sau elevi înaintea începerii anului universitar.
 • CUANTUMUL BURSELOR

Art.68. Cuantumul burselor este propus pe categorii de burse, la începutul fiecărui semestru universitar, de către Consiliul de Administraţie, şi aprobat de către Senat.

Art.69. Cuantumul burselor de performanţă şi de merit poate fi stabilit prin hotărâre a Senatului Universităţii la propunerea Consiliului de Administraţie, potrivit fondurilor disponibile şi nevoilor identificate la nivelul comunităţilor studenţeşti cu respectarea prevederilor art.223 alin. (10) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.70. Cuantumul burselor sociale se stabileşte pornind de la cuantumul m inim propus anual de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS) ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare.

Art.71. Cuantumul burselor pentru ajutor social ocazional se stabileşte de către Senatul Universitar la propunerea Consiliului de Administraţie, în aşa fel încât să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei sociale.

Art.72. Cuantumul burselor pentru stagii de studii universitare si postuniversitare este stabilit de către Senatul Universitar la propunerea Consiliului de Administraţie.

Art.73. Cuantumul bursei de performanţă este mai mare decât cuantumul bursei de merit. Cuantumul bursei de merit este mai mare decât cuantumul bursei sociale.

Art.74. Cuantumul lunar al burselor de performanţă „Meritul Olimpic Internaţional” este diferenţiat în funcţie de nivelul performanţei realizate la olimpiadele internaţionale, astfel:

 1. pentru locul I (medalia de aur sau premiul I), cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul salariului minim garantat pe economie la data acordării acesteia;
 2. pentru locul al II-lea (medalia de argint sau premiul al II-lea), cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 75 % din salariul minim garantat pe economie la data acordării acesteia;
 3. pentru locul al III-lea (medalia de bronz sau premiul al III-lea), cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 50 % din salariul minim garantat pe economie la data acordării acesteia.

Cuantumul lunar al burselor de performanţă „merit olimpic internaţional” se calculează anual, în funcţie de valoarea salariului minim garantat pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului, din bugetul M.E.N., capitolul 57.01 „Învăţământul”.

Bursa „Merit olimpic internaţional” poate fi acordată pe toată durata studiilor, ca urmare a unei evaluări anuale a performanţelor (cf. H.G. nr.1004/2002); menţinerea acestui tip de bursă în anii II, III, IV se stabileşte prin criteriile proprii fiecărei facultăţi (de exemplu, prin obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură, similar bursei de performanţă (media anuală > 9,60) etc.).

Art.75. Cuantumul bursei de studii pentru masterul didactic este egal cu salariul net al unui profesor debutant (L.E.N. art.238 alin.4)

Art.76. Cuantumul bursei pentru stagii universitare şi postuniversitare în ţară şi străinătate este stabilit de Senatul Universităţii la propunerea Consiliului de Administraţie la începutul fiecărui an universitar.

Art.77. Cuantumul burselor de studii pentru studenţii cu domiciliul in mediul rural este de 350 lei/lună şi se indexează conform legii (HG nr.769/14.07.2005, art.2, pct.2).

Art.78. Cuantumul burselor, indiferent de tipul acestora este aprobat prin Hotărâre a Senatului, la propunerea Consiliului de Administraţie, în urma consultării cu reprezentanţii studenţilor, inclusiv a organizaţiilor studenţeşti reprezentative din universitate.

 1. MODALITATEA DE CONTESTAŢIE

Art.79. Studenţii au posibilitatea de a contesta modalitatea de atribuire a burselor la facultate sau valoarea bursei, dacă acestea nu respectă procedura universităţii sau criteriile proprii ale facultăţii, aprobate de consiliul facultăţii.

Art.80. Cererea privind contestaţia este adresată conducerii facultăţii în termen de 48 de ore de la afişarea tabelului cu burse şi se depune la Secretariatul facultăţii cu număr de înregistrare.

Art.81. Biroul Consiliului facultăţii va numi o comisie pentru rezolvarea contestaţiilor înregistrate privind modul de atribuire a burselor. Comisia va anunţa rezultatele analizei contestaţiilor în termen de 5 zile de la ultima dată a depunerii cererilor.

 1. SANCŢIUNI

Art.82. Comisia de burse a facultăţii poate hotărî retragerea sau imputarea bursei primite, în următoarele cazuri: depunerea de acte false, abateri grave de la disciplina universitară, alte situaţii deosebite, analizate de către Consiliul facultăţii.

Art.83. În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obţinerea unei burse pentru ajutor social, facultăţile vor sesiza organele de anchetă competente şi vor proceda la sancţionarea studentului în funcţie de gravitatea faptei.

Art.84. Bursa contractuală de studiu pentru studenţii din mediul rural se suspendă pe perioadele în care studentul nu îndeplineşte condiţiile de la art.46.

 1. DISPOZIŢII FINALE

Art.85. Studenţii pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master, cu excepţia burselor de stagii universitare şi postuniversitare.

Art.86. Studenţii care se încadrează la două categorii de burse simultan, au dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pe o perioadă mai îndelungată de timp.

Art.87. Studenţii care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit trebuie să opteze pentru una dintre ele, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp.

Art.88. Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la bugetul de stat: vârsta, ţinându-se cont de limitele impuse de Ordinul MEN 3392/2017), sexul, religia, rasa, naţionalitatea, cetăţenia, orientarea sexuală, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conformă cu legislaţia europeană în vigoare, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.

Art.89. Pentru acordarea unei burse în semestrul I al anului universitar se consideră rezultatele obţinute în anul universitar anterior, iar pentru semestrul al II-lea se consideră doar rezultatele din semestrul I al anului universitar în curs. Bursele anuale se acord ă pe baza rezultatelor obţinute de student în anul universitar anterior.

Art.90. Plata burselor se realizează prin virament bancar în conturile studenţilor. În termen de 7 zile de la afişarea burselor, studentul este obligat să aducă un extras de cont la secretariatul facultăţii.

Art.91. Facultăţile pot adopta regulamente/criterii proprii de acordare a burselor în conformitate cu prezenta procedură şi care să respecte legislaţia în vigoare. Acestea se aprobă de Consiliul facultăţii şi sunt prezentate la avizier şi pe site-ul facultăţii respective.

Art.92. Anunţurile pentru depunerea cererilor şi a documentelor justificative în vederea obţinerii unor categorii de burse vor fi publicate pe site-ul şi la avizierul fiecărei facultăţi cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de prima zi de depunere a actelor.

Art.93. Perioada pentru depunerea cererilor şi a documentelor justificative pentru obţinerea unei categorii de burse se stabileşte de către Comisia de burse a facultăţii.

Art.94. Facultăţile vor afişa tabele nominale cu studenţii bursieri (anexele 9-13, 17) şi vor transmite tabele nominale la DSS, conform anexelor 12 şi 17 din prezenta procedură. Facultăţile vor comunica lunar adresă în scris DSS-ului dacă apar sau nu modificări în listele de bursieri transmise la începutului anului universitar/semestrului II (de ex. exmatriculări).

Prezenta procedură intră în vigoare începând cu anul universitar 2018/2019. Celelalte regulamente sau ediţii ale procedurii datate anterior îşi încetează valabilitatea.

 1. RESPONSABILITĂŢI
  • Senatul universităţii
 • aprobă procedura.
  • Rectorul universităţii
 • impune aplicarea procedurii;
 • alocă resurse pentru desfăşurarea procesului şi aplicarea procedurii.
  • Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
 • verifică şi avizează procedura din punct de vedere al sistemului calităţii;
 • gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii;
 • auditează procesul şi procedura, în vederea identificării oportunităţilor de îmbunătăţire a calităţii;
 • elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii.
  • Responsabilul de proces – Prorectoratul Relaţia cu Studenţii
 • elaborează, modifică, retrage procedura;
 • aplică procedura;
 • monitorizează aplicarea procedurii.
  • Facultăţile TUIASI

– aplică şi respectă procedura.

 • Direcţia Servicii Studenţeşti
 • difuzează procedura la Biroul Social;
 • aplică şi respectă procedura.
 1. ÎNREGISTRĂRI
 • Indicatorul aprobărilor şi al reviziilor
 • Lista de difuzare

 Persoana admisă la un program de studii universitare de licenţă, master sau doctorat are calitatea de student, respectiv student-doctorand, pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul programului, respectiv de la înmatriculare până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puţin perioadele de întrerupere a studiilor (Legea nr.1/2011, art.142, alin.7).