loader image

Metodologia taberelor studențești

I NORME privind repartizarea locurilor în taberele studențești pe perioada vacanței de vară , pentru studenții înscriși la cursurile cu frecvenţă în instituţiile de învățământ superior de stat

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art.l. Cadrul legal pentru organizarea taberelor studențești este reprezentat de:

1 .Legea bugetului de stat pe anul în curs;

 1. Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, modificată de Hotărârea Guvernului nr. 651/ 2009;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, modificată de Hotărârea Guvernului nr. 621/2018;
 5. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Art. 2.(1) Ministerul Tineretului şi Sportului , denumit în continuare MTS – Direcţia Activităţi pentru Studenţi şi Tabere, denumită în continuare DAST organizează, prin casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „Tei”, denumite în continuare CCS/CCSS Tei, în perioada vacanței de vară , tabere studențești care se desfăşoară la munte, la mare şi în Delta Dunării.

 • CCS/CCSS Tei vor achiziţiona serviciile de cazare şi masă cu respectarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Stabilirea locaţiilor de tabără se va face în urma consultării cu toate organizaţiile studențești , legal constituite, din centrele universitare arondate.
 • Procesul de consultare se organizează în mod public şi transparent, prin afişarea documentelor privind organizarea taberelor studențești şi a anunţului privind consultările cu cel puţin 7 zile înaintea de desfăşurarea acestora, la loc vizibil şi pe site-ul propriu al CCS/CCSS Tei.

Art. 3. Studenţii beneficiază de locuri gratuite în tabere în limita locurilor repartizate, în funcţie de
rezultatele obţinute la învăţătură şi de activitatea depusă la diverse manifestări culturale, artistice,

ştiinţifice, sportive sau de voluntariat, excepţie făcând cazurile sociale. în perioada taberelor studențești, studenții beneficiază în mod gratuit de cazare şi masă.

CAPITOLUL II Beneficiarii taberelor studențești

Art. 4.(1) Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanței de vară , în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenții care îndeplinesc cumulativ:

 1. Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvenţă;
 2. Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvenţă, la programul de studii licenţă şi la programul de studii masterat;
 3. Sunt integralişti (au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare şi au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă , în cazul studenţilor din anul I);
 4. Sunt studenţi în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile 2, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor.
 • în cazul categoriilor de studenţi cazuri sociale si studenţi care activează în cadrul CCS/CCSS Tei, criteriul de student-integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora facându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale, respectiv a criteriilor de selecţie specifice.

Art. 5. (1) Categoriile de studenţi beneficiari ai taberelor studențești sunt:

 1. cazuri sociale – studenţi orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori şi cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând maximum 30% din locurile repartizate universităţilor;
 2. studenții cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul precedent de şcolarizare, studenții integralişti (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2017-2018 ), iar în cazul studenţilor din anul I, studenții care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare 2018-2019.
 3. studenții care activează în cadrul CCS/CCSS Tei şi care s-au evidenţiat prin activităţile cultural – artistice desfăşurate. Aceştia vor fi selectaţi de către CCS/CCSS Tei pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea. Criteriile de selecţie a studenţilor beneficiari, precum şi numele beneficiarilor, facultatea şi universitatea din care provin vor fi postate pe site-urile proprii ale CCS/CCSS Tei, până cel târziu cu 5 zile înaintea începerii primei serii de tabără;
 4. studenții implicaţi în acţiuni de voluntariat, activităţi şi proiecte studențești, manifestări culturale, ştiinţifice şi sportive gestionate de federaţiile studențești, legal constituite.
 • Pentru studenții beneficiari ai taberelor studențești prevăzuţi la alin. (1), a) şi b), se alocă un număr total de 6.600 de locuri, pentru studenții beneficiari prevăzuţi la alin. (1), lit. c se alocă un număr de 392 de locuri, incusiv membrii comandamentelor de tabără, iar pentru studenții beneficiari prevăzuţi la alin. (1), lit. d) se alocă un număr de 150 de locuri, inclusiv membrii comandamentelor de tabără.

CAPITOLUL III Modul de repartizare a locurilor în taberele studențești pe instituţii de învățământ superior de stat

Art. 6. MTS-DAST, repartizează locurile de tabără pe universităţi, proporţional cu numărul de studenţi înmatriculați la forma de învățământ cu frecvenţă, la programele de studii licenţă şi masterat, conform Anexei nr. 1.

Art. 7. MTS-DAST, repartizează locurile instituţiilor de învățământ superior de stat pentru fiecare CCS şi pentru CCSS Tei în funcţie de numărul de studenţi înmatriculați la programele de studii licenţă şi masterat, la forma de învățământ cu frecvenţă, în anul universitar 2018-2019, conform Anexei nr. 2.

Art. 8. Repartizarea numărului de locuri de tabără în cadrul instituţiei de învățământ superior se face de către universitate, pe facultăţi, proporţional cu numărul de studenţi înscriși la forma de învățământ cu frecvenţă.

CAPITOLUL IV Modul de acordare a locurilor de tabără în cadrul instituţiilor de învățământ superior de stat

Art. 9. DAST transmite CCS/CCSS Tei, iar acestea transmit universităţilor numărul de locuri de tabără aferent prevăzut în Anexele nr. 1 şi 2, împreună cu documentaţia necesară (borderoul de distribuire a locurilor în taberele studențești prevăzut în Anexa nr. 3 şi cererea individuală prevăzută în Anexa nr. 4).

Art. 10. Universităţile vor transmite către fiecare facultate din cadrul lor numărul de locuri care îi revine, acest număr fiind stabilit ca raport între numărul de studenţi înmatriculați la forma de învățământ cu frecvenţă, pe fiecare facultate şi numărul total de studenţi ai universităţii.

Art. 11. Universităţile vor transmite prezenta metodologie şi documentaţia aferentă, facultăţilor, iar acestea au obligaţia de a le afişa atât la loc vizibil, cât şi pe site-ul propriu, cel târziu până la data de 19 aprilie 2019.

Art. 12. Decanatul facultăţilor are obligaţia să informeze oficial secretariatele proprii în legătură cu etapele procedurii de acordare a locurilor în tabără, în care acestea sunt implicate direct.

Art. 13.(1) Studenţii care doresc ocuparea unui loc gratuit în taberele studențești pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără prin una dintre următoarele modalităţi:

 1. completarea şi depunerea unei cereri tip (Anexa nr. 4), direct la secretariatele facultăţilor în perioada 19 aprilie – 17 mai 2019. Cererile tip se vor găsi la secretariatele facultăţilor;
 2. transmiterea cererii tip (Anexa nr. 4) prin intermediul serviciului de fax la numărul de telefon afişat de facultate la avizier şi pe pagina web proprie odată cu afişarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără;
 3. transmiterea cererii tip (Anexa nr. 4) la adresa de e-mail afişată de facultate la avizier odată cu afişarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără.

(2) Cererile , semnate de studenţi vor fi însoţite de documentele justificative care atestă implicarea în activităţi extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi vor primi un număr de înregistrare de la secretariatul facultăţii.

Art. 14. Cererile tip depuse de către studenţi vor fi completate cu informaţiile aferente fiecărui student, semnate şi ştampilate de către secretariatul facultăţii.

Art. 15.(1) In perioada 20 – 22 mai 2019, după încheierea perioadei de depunere a cererilor, Secretariatul Facultăţii:

 1. va întocmi lista cu studenții care se încadrează la 5, alin. (1) lit. a);
 2. va întocmi lista cu studenții care se încadrează la 5, alin. (1) lit. b), adică, cu toţi studenții care au depus cereri şi care nu se încadrează la lit. a);
 • Lista întocmită cu studenții care se încadrează la 5 alin. (1) lit. b) va fi ordonată după criteriul mediei obţinute în anul precedent de şcolarizare, respectiv media pe semestrul I în cazul studenţilor înscriși în anul I;
 • în cazul studenţilor cu valoare identică a mediilor obţinute, departajarea se va face pe criteriile stabilite de universităţi.
 • Secretariatul facultăţii va întocmi, de asemenea, câte o listă de rezervă pentru fiecare categorie de studenţi conform alin. (1) a) şi b);
 • în termen de 48 ore, de la întocmirea listelor mai sus menţionate, secretariatul facultăţii le va afişa atât la loc vizibil, cât şi pe site-ul propriu, dar nu mai târziu de 24 mai 2019.

Art. 16. Facultăţile vor desemna comisii de selecţie a studenţilor beneficiari, până la data 28 mai 2019, formate din decan şi prodecan şi alte persoane desemnate de aceştia,exclusiv studenţi şi un reprezentant al organizaţiilor studențești legal constituite la nivelul facultăţii sau universităţii.

Art. 17. Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru întrunirea comisiei în vederea selecţiei beneficiarilor de locuri de tabere, secretariatele au obligaţia să afişeze atât la loc vizibil cât şi pe site- ul propriu următoarele informaţii: data, ora şi locaţia de întâlnire a comisiilor, dar şi componenţa nominală a acestora.

Art. 18.(1) în perioada 03 iunie – 06 iunie 2019 comisia va analiza listele întocmite de secretariatele facultăţii şi cererile depuse de studenţi şi va întocmi un proces verbal de selecţie cu studenții care vor beneficia de locuri în taberele studențești şi studenții din listele de rezervă.

 • Procesul verbal de selecţie cu studenții care vor beneficia de locuri în taberele studențești va conţine următoarele:
 1. Denumirea facultăţii şi a universităţii cu adresa completă;
 2. Numele şi prenumele beneficiarilor de tabere;
 3. CNP, serie şi nr C.I./B.I./Paşaport;
 4. Punctajul fiecărui beneficiar, în ordine descrescătoare în funcţie de media obţinută în anul precedent de şcolarizare respectiv media pe semestrul I în cazul studenţilor înscriși în anul I;
 5. Componenţa comisiei: nume, prenume, reprezentare.
 • Se va respecta legislaţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 19. Comisia va semna procesul verbal de selecţie a studenţilor beneficiari de tabere, îl va transmite secretariatului facultăţii, iar acesta îl va ştampila şi afişa atât la loc vizibil, cât şi pe site-ul facultăţii, până la data de 7 iunie 2019.

Art. 20.(1) După afişarea rezultatelor, în termen de 48 de ore, la secretariatele facultăţilor se pot primi contestaţii privind selecţia beneficiarilor locurilor de tabără.

(2) Contestaţiile se pot transmite prin două modalităţi:

 1. personal, la secretariatele facultăţilor;
 2. în format electronic, pe adresa de e-mail, publicată de facultate odată cu Metodologia.

Art. 21. în data de 12 iunie 2019 facultăţile vor întruni comisiile de soluţionare a contestaţiilor, ai căror membri vor fi alţii decât cei din comisiile de selecţie, dar respectând criteriile de reprezentare de la art. 16.

Art. 22. După soluţionarea contestaţiilor se vor întocmi listele finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără în anul 2019 şi listele finale cu studenții aflaţi pe listele de rezervă. Acestea vor fi afişate până la data de 14 iunie 2019, ora 16.00, atât la loc vizibil, cât şi pe site-ul propriu al fiecărei instituţii de învățământ superior.

Art. 23. Universtităţile vor primi, până la data de 18 iunie 2019, o adresă din partea CCS/CCSS Tei căreia i-a fost repartizată, conform Anexei nr. 2, care va conţine informaţii exacte despre: denumirea locaţiei, adresa completă, persoana de legătură din cadrul CCS/CCSS Tei, seriile (perioadele) şi numărul de locuri alocat.

Art. 24. Universitatea va repartiza facultăţilor, conform art. 10, locurile de tabară, locaţiile şi perioadele de desfăşurare, dar nu mai târziu de 21 iunie 2019.

Art. 25.(1) In perioada 24-25 iunie 2019 comisiile de selecţie de la nivelul facultăţilor, constituite conform art. 16, se vor întâlni cu beneficiarii locurilor de tabără stabiliţi conform listelor finale.

 • în funcţie de numărul de locuri care a fost alocat fiecărei facultăţi, în ordinea listelor finale, studenții selectaţi pot alege una dintre locaţiile disponibile;
 • La întâlnirea organizată conform alin. (1) studenții vor avea asupra lor atât carnetul de student, vizat la zi, cât şi C.I / B.I / paşaport, (original şi copie, copiile vor fi ataşate diagramelor de cazare). 26.(1) Dacă din motive obiective, unul sau mai mulţi studenţi refuză sau nu mai doresc să beneficieze de locul/locurile de tabără sau nu se ocupă locurile alocate facultăţilor, repartizarea locurilor de tabără se va realiza conform alin. (2) – (4).
 • în cazul studenţilor reprezentând cazuri sociale, redistribuirea locurilor se face pe baza aceluiaşi criteriu în conformitate cu lista de rezerve stabilită conform 22. în cazul în care la nivelul universităţii sau la nivelul fiecărei facultăţi nu sunt suficiente cereri din partea studenţilor proveniţi din medii socio-economice defavorizate, locurile rămase libere se vor redistribui proporţional în cadrul aceleiaşi facultăţi pentru studenții din lista de rezerve.
 • în cazul sudenţilor beneficiari de loc de tabără pe baza rezultatelor academice:
 1. dacă nu sunt suficienţi studenţi integralişti repartizarea se face pe baza listelor cu rezerve şi mai departe, se redistribute în cadrul universităţii;
 2. dacă nu sunt suficienţi studenţi care au aplicat pentru un loc de tabără, acestea se vor redistribui proporţional în cadrul celorlalte facultăţi;
 3. în cazul în care, după distribuirea locurilor rămase între facultăţi nu se ocupă toate, universitatea le va raporta CCS/CCSS Tei unde a fost arondată şi se vor distribui universităţilor ce au ocupat toate locurile de tabără distribuite iniţial sau în rândul studenţilor ce activează în cadrul CCS/CCSS Tei.
 • în cazul studenţilor din CCS/CCSS Tei repartizarea se face pe baza listelor cu rezerve şi, mai departe, se redistribute proporţional în cadrul altor CCS/CCSS Tei.

Art. 27. La data întâlnirii comisiei cu beneficiarii de locuri de tabară se vor completa borderourile cu beneficiari. Modelul de borderou va face parte din documentaţia transmisă iniţial de DAST şi va conţine următoarele informaţii: nr. curent, nume şi prenume, universitatea, facultatea, anul de studiu, seria şi numărul C.I / B.I / paşaport, CNP, localitate, denumire locaţie, serie (perioada), semnătura studentului, conform Anexei nr. 3.

Art. 28. Facultăţile vor afişa atât la loc vizibil, cât şi pe site-ul propriu, listele de studenţi beneficiari ai taberelor, listele de rezervă, precum şi locaţiile şi perioadele de desfăşurare, dar nu mai târziu de 26 iunie 2019.

Art. 29. Facultăţile vor transmite către universităţi, până la 28 iunie 2019, următoarele documente:

 1. Procesele verbale, întocmite conform 18, semnate de membrii comisiei şi ştampilate de secretariatul facultăţii pe fiecare pagină;
 2. Listele finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără, întocmite conform 22, semnate şi ştampilate de secretariatul facultăţii pe fiecare pagină;
 3. Borderourile cu studenții beneficiari, întocmite conform 27, semnate şi ştampilate de secretariatul facultăţii pe fiecare pagină.

Art. 30. Facultăţile vor întocmi documentele prevăzute la art. 29 în 3 exemplare originale, 1 exemplar va rămâne la secretariatul facultăţii, 2 exemplare originale vor fi transmise către secretariatul universităţii.

Art. 31.(1) Universităţile vor centraliza borderourile cu studenții beneficiari, întocmite conform art. 27.

(2) Universităţile vor transmite către CCS/CCSS Tei selectată/selectat conform art. 7, până la data de 5 iulie 2019, câte un exemplar original pentru următoarele documente:

 1. Listele finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără, întocmite conform 22, semnate şi ştampilate de secretariatul facultăţii, avizate prin ştampilare, pe fiecare pagină, de către Universitate;
 2. Borderourile cu studenții beneficiari, întocmite conform 27, semnate şi ştampilate de secretariatul facultăţii pe fiecare pagină;
 3. Centralizarea borderourilor cu studenții beneficiari, întocmite conform 27, semnate şi ştampilate de secretariatul facultăţii pe fiecare pagină, întocmită cu următoarele informaţii: nr. curent, nume şi prenume, universitatea, facultatea, anul de studiu, seria şi numărul C.I / B.I / paşaport, CNP, localitate, denumire locaţie, serie (perioada), semnate şi ştampilate de către universitate pe fiecare pagină.
 4. Procesele verbale, întocmite conform 18, semnate de membrii comisiei şi ştampilate de secretariatul facultăţii pe fiecare pagină.

CAPITOLUL V Dispoziţii finale

Art. 32.(1) Universităţile, CCS/CCSS Tei au obligaţia de a informa studenții asupra următoarelor:

 1. Studenţii se vor caza în tabără doar pe baza centralizării borderourilor întocmite de către universităţi în conformitate cu 31, începând cu ora 14:00 în ziua de începere a seriei de tabără şi maximum ora 14:00 în cea de-a doua zi de tabără; în acest caz CCS/CCSS Tei organizatoare va achita serviciile de cazare şi masă doar pentru serviciile efectiv prestate pentru studentul respectiv;
 2. Neprezentarea în tabără, în termenul stabilit, atrage anularea locului şi pierderea dreptului de a mai beneficia de un alt loc în tabără în anul în curs şi în anul următor;
 3. Studenţii vor fi cazaţi numai dacă au asupra lor C.I/B.I/paşaport şi carnetul de student şi dacă figurează pe borderoul transmis de universităţi (în original), iar verificarea va fi făcută de către Comandamentul de Tabără.
 4. Dreptul de a beneficia de un loc de tabără este netransmisibil. în cazul în care un student beneficiar renunţă la locul de tabără, serviciile de cazare şi masă, nu vor fi achitate de CCS/CCSS Tei organizatoare.

(2) Studenţii care nu s-au prezentat în tabără, fără o justificarea motivată transmisă universităţii cu minimum 5 zile înainte de începerea seriei de tabără, nu vor mai putea participa în taberele studențești organizate de MTS în anul următor.

II NORME privind specificaţiile tehnice obligatorii pentru achiziţionarea serviciilor de cazare şi masă

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 33. MTS – DAST organizează prin CCS/CCSS Tei, taberele studențești, în perioada 15.07.2019 – 03.09.2019. Taberele vor fi organizate pe serii, numărul acestora fiind orientativ, în funcţie de numărul de studenţi alocat pe universităţi, precum şi de arondarea universităţilor pe CCS/CCSS Tei, după cum urmează:

Serial15.07-20.07.2019Seria VI09.08 – 14.08.2019
Seria II20.07 – 25.07.2019Seria VII14.08 – 19.08.2019
Seria III25.07 – 30.07.2019Seria VIII19.08 -24.08.2019
Seria IV30.07-04.08.2019Seria IX24.08 – 29.08.2019
Seria V04.08 – 09.08.2019Seria X29.08 -03.09.2019

Art.34. CCS/CCSS Tei vor achiziţiona serviciile de cazare şi masă cu repectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 35.(1) Alegerea locaţiilor pentru taberele studențești se va face la munte, la mare şi în Delta Dunării, unde accesul se poate realiza cu mijloace de transport în comun.

 • Stabilirea locaţiilor de tabără se va face în urma consultării cu toate organizaţiile studențești legal constituite, din centrele universitare arondate.
 • Procesul de consultare se organizează în mod public şi transparent, prin afişarea documentelor privind desfăşurarea taberelor studențești şi a anunţului privind desfăşurarea consultării, cu cel puţin 7 zile înaintea desfăşurării acestora, la loc vizibil, pe site-ul propriu al CCS/CCSS Tei în urma consultării se va întocmi un Proces verbal, semnat şi ştampilat de către toate organizaţiile studențești prezente, ce va fi înregistrat şi păstrat în arhiva CCS/CCSS Tei.

Art. 36. Operatorii economici selectaţi în vederea colaborării pentru desfăşurarea taberelor studențești vor trebui să facă dovada acreditării de către MTS.

CAPITOLUL II Specificaţiile tehnice privind serviciile de cazare

Art. 37.(1) Cazarea studenţilor se va face în unităţile clasificate conform legislaţiei şi standardelor naţionale, acceptându-se unităţi de cazare clasificate cu cel puţin categoria 2 stele sau 3 margarete, în limita a maximum 100 lei/zi/student.

(2) Unităţile de cazare vor respecata condiţiile prevăzute de:

 1. Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea „Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice, republicată;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 535/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Turism 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare .

Art. 38. Nu se admite cazarea într-o cameră a mai mult de 2 studenţi beneficiari ai taberelor studențești. Nerespectarea acestui criteriu, constatată de către membrii Comandamentului de Tabără sau în urma controlului MTS atrage după sine neplata serviciilor de cazare aferente respectivei camere.

Art. 39.(1) în procesul de achiziţie a serviciilor de cazare se vor respecta întocmai următoarele condiţii minime:

 1. Asigurarea unui număr de maximum 2 studenţi în cameră şi a unei dotări minime a camerei: 2 paturi, dulap, masă, scaune, cuier (în formularul de ofertă se va prezenta structura unităţii de cazare cu camere şi numărul locurilor în cameră, inclusiv numărul fiecărei camere), în conformitate cu „fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii din unitate”, anexă la Certificatul de Clasificare emis de Autoritatea Naţională pentru Turism; Fiecare cameră va dispune de grup sanitar propriu;
 2. Asigurarea spaţiilor de cazare împotriva furturilor;
 3. Instalaţiile sanitare şi electrice în stare perfectă de funcţionare;
 4. Asigurarea curăţeniei în camere şi dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare;
 5. Schimbarea lenjeriei şi a prosoapelor la începutul fiecărei serii de tabără;
 6. Asigurarea apei calde şi reci pe tot parcursul seriei.

(2) Agenţii economici vor putea contracta pe fiecare serie, maximum 95% din totalul locurilor acreditate.

Art. 40. Operatorii economici care pe lângă condiţiile minime specificate la art. 39 oferă servicii superior calitative şi cantitative (televizor, aer condiţionat, etc.) pot avea prioritate în vederea achiziţionării pachetului de servicii.

CAPITOLUL III Specificaţiile tehnice privind serviciile de masă

Art. 41. Locaţia în care se va servi masa va fi situată la o distanţă de maximum 300 m de spaţiul de cazare.

Art. 42. (1) Masa se va servi numai pe bază de bonuri valorice în valoare de 40 lei/zi/student.

(2) Bonurile valorice pentru masă nu pot fi folosite pentru achiziţionarea de băuturi alcoolice şi tutun.

Art. 43. în procesul de achiziţie a serviciilor de masă se vor respecta întocmai următoarele condiţii minime:

 1. Locaţia unde se va servi masa va avea cel puţin jumătate din capacitatea de cazare, fiind în conformitate cu „fişa privind clasificarea unităţii de alimentaţie”, anexă la Certificatul de Clasificare emis de Autoritatea Naţională pentru Turism;
 2. Studenţii beneficiari de locuri în tabără se vor bucura de toate serviciile de care beneficiază ceilalţi turişti în ceea ce priveşte atât locul de servire a mesei, indiferent de modalitatea de plată (bonuri valorice sau plată în numerar), cât şi de alte eventuale variante de meniu decît cea prezentată în ofertă;
 3. Oferta de meniu prezentată va conţine obligatoriu următoarele feluri de mâncare în mai multe variante: gustări calde, supe, ciorbe, mâncare gătită, preparate din came, garnituri, salate, desert, răcoritoare, apă plată/ minerală;
 4. La fiecare masă (mic dejun, dejun, cină) se vor asigura minimum 50% din sortimentele fiecărui fel de mâncare (în sensul mai sus amintit), specific mesei respective (dar nu mai puţin de 3 variante de meniu complet);
 5. Asigurarea locurilor în sala de mese, astfel încât să nu existe timp de aşteptare pentru ocuparea unui loc la masă;
 6. Tarifele practicate în locaţiile de servire a mesei din tabără trebuie să asigure servirea a trei mese pe zi în cuantumul sumei de 40 lei. în acest sens, vor exista minimum 3 variante de meniuri zilnice care să nu depăşească suma de 40 de lei.

Art. 44. Ofertantul va prezenta pentru fiecare produs din oferta de meniu preţurile cu TVA inclus precum şi gramajul fiecărui preparat.

CAPITOLUL IV Dispoziţii finale

Art. 45. După achiziţionarea serviciilor de cazare şi masă CCS/CCSS Tei vor transmite către DAST din cadrul MTS copii ale contractelor de prestări servicii (cu menţiunea conform cu originalul), adresele locaţiilor contractate, numărul de locuri, numărul de serii, diagrama de cazare, persoana de legătură şi datele de contact ale acesteia. Adresele locaţiilor vor fi transmise prin email la adresa dast@mts.ro , până la data de 12 iulie 2019, ora 12.00.

Art. 46. Acestea vor fi monitorizate de către DAST

Art. 47. Până la data de 18 iunie 2019,CCS/CCSS Tei vor transmite către universităţile arondate conform Anexei nr. 2, adrese care vor conţine informaţii exacte despre: denumirea locaţiei, adresa completă, persoana de legătură, seriile (perioadele de desfăşurare), numărul de locuri.

III Regulament privind organizarea şi desfăşurarea taberelor studențești

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 48. Prezentul titlu stabileşte modul de funcţionare şi de administrare a taberelor organizate de către MTS – DAST, prin CCS/CCSS Tei pentru studenții din învăţământul superior.

CAPITOLUL II Conducerea taberei

Art. 49. Conducerea taberei este asigurată de Directorul de tabără, delegat de către CCS/CCSS Tei. Acesta reprezintă beneficiarul în relaţia cu prestatorul de servicii. Directorul de tabără colaborează şi se consultă cu comandamentul studenţesc în toate problemele şi aspectele seriei de tabară.

Art. 50. Directorul de tabără are următoarele atribuţii:

 1. Coordonează întreaga activitate din seria de tabără în care este numit Director de tabără, prin delegarea acestuia de către CCS/CCSS Tei organizatoare;
 2. La plecarea în tabără trebuie să aibă asupra sa următoarele documente: borderourile transmise de la universităţi (în original), în conformitate cu 31, contractul de prestări servicii, delegaţia din partea CCS/CCSS Tei, dar şi tipizatele necesare bunei desfăşurări a taberei;
 3. Asigură recepţia spaţiilor de cazare şi masă, precum şi a spaţiilor comune, pe bază de proces- verbal, încheiat cu reprezentantul prestatorului de servicii, în prima zi a seriei de tabără;
 4. La sosirea în tabără va comunica DAST prin e-mail, la adresa dast@mts.ro, date privind locul unde este cazat şi numărul de telefon la care poate fi găsit;
 5. Anunţă DAST asupra eventualelor probleme pe care le-a sesizat în urma întocmirii procesului verbal de recepţie a serviciilor (conform punctului c);
 6. Formează Comandamentul de Tabără, care este compus din:
 7. fl) Directorul de tabără din cadrul CCS/CCSS Tei (director, director adjunct, referent, inspector, contabil)

f2) 2 ( doi) reprezentanţi ai studenţilor din organizaţiile studențești, legal constituite, membre ale federaţiilor naţionale studențești, studenţi desemnaţi de acestea, anunţaţi oficial de DAST, cu minimum 3 zile înainte de începerea fiecărei serii de tabără.

 1. Anunţă Directorul CCS/CCSS Tei pe care o reprezintă atât despre cazurile de abateri grave de la normele de conduită ale participanţilor la tabere, cât şi de nerespectarea de către prestator a condiţiilor impuse de prezenta Metodologie;
 2. Vizează decontul şi factura, pe baza procesului verbal de recepţie a serviciilor prestate, întocmit la sfârşitul seriei de tabără;
 3. La întoarcerea din tabără prezintă Directorului CCS/CCSS Tei Raportul de Activitate din care să rezulte modul de organizare şi desfăşurare a serviciilor de cazare şi masă, care au avut loc în tabără în perioada respectivă, precum şi eventualele probleme apărute, cu măsurile ce au fost adoptate. Acesta va fi transmis şi către DAST în maximum 72 ore de la terminarea seriei de tabără. Raportul de Activitate va fi obligatoriu contrasemnat de către membrii Comandamentului de Tabără constituit conform f);
 4. Predă în termen de 48 de ore la CCS/CCSS Tei – Serviciul Contabilitate ,dosarul de decont.

Art. 51.(1) Comandamentul de Tabără este format în prima zi de tabără de către Directorul de tabără, are componenţa prevăzută la art. 50, lit. f) şi are următoarele atribuţii:

 1. Asigură,împreună cu reprezentantul prestatorului cazarea studenţilor pe baza borderourilor transmise de către universităţi (Anexa nr. 3) şi eliberează bonurile de masă;
 2. Asigură instruirea studenţilor beneficiari privitor la Regulamentul de Tabără (Anexa nr. 8) şi modul de folosire a bonurilor valorice de masă;
 3. Se asigură că absolut toţi participanţii la seria de tabără semnează „Regulamentul de Tabără”;
 4. întocmeşte documentaţia necesară privind dosarul de decont;
 5. Analizează şi rezolvă orice situaţie semnalată de către studenții beneficiari;
 6. în momentul cazării responsabilii de comandament beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi studenții beneficiari de locuri în tabără;
 7. Comandamentul de Tabără trebuie să asigure un program de permanenţă la unitatea de cazare, de asemenea să afişeze la loc vizibil informaţii cu privire la datele de contact ale acestora, deciziile comandamentului de tabără, camera la care pot fi găsiţi;
 8. La propunerea studenţilor beneficiari ai locurilor de tabără comandamentul de tabără poate organiza în spaţiile puse la dispoziţie prin contract, de către prestator, activităţi cu caracter cultural-sportive.

(2) Taberele studențești pot fi monitorizate de către DAST. Reprezentantul DAST desemnat de conducerea MTS pentru monitorizarea seriei de tabără studenţească, contrasemnează raportul de activitate.

CAPITOLUL III Organizarea activităţii în taberele studențești

Art. 52. Primirea studenţilor în tabără se face începând cu prima zi a fiecărei serii de tabără pe baza borderourilor transmise de către universităţi (în original), începând cu ora 1400.

Art. 53. Pentru cazare, studentul se prezintă la comandamentul taberei cu B.I./C.I./paşaport şi carnet de student sau legitimaţie de transport, vizate la zi.

Art. 54. (1) La cazare se vor reţine datele din documentele de identitate în vederea înregistrării în cartea de imobil, se va face copie a B.I./C.I./paşaportului, se vor elibera bonurile valorice de masă şi cheile de la camerele unde urmează să fie cazaţi studenții.

(2) Se va respecta legislaţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 55. Studenţii vor fi cazaţi numai dacă au asupra lor C.I./B.I./paşaport şi carnetul de student doar dacă figurează pe borderoul transmis de universităţi (în original), verificarea va fi făcută de către Comandamentul de Tabără.

Art. 56.(1) Dacă un student doreşte să părăsească tabăra acesta va preda cheia de la cameră, iar persoana responsabilă de bunurile locaţiei va verifica dacă în camera în care este cazat studentul respectiv există toate obiectele de inventar, nu sunt distruse bunurile de folosinţă, iar camera este în starea în care a primit-o.

(2) Dacă se constată că lipsesc obiecte din inventarul camerei sau se semnalează distrugeri de orice natură directorul de tabără va acţiona împreună cu reprezentantul prestatorului de servicii pentru recuperarea sumelor aferente obiectelor care lipsesc sau care sunt distruse, de la studenții cazaţi în camera respectivă. Controlul se face atât în timpul sejurului cât şi la plecarea studenţilor din tabără. Art. 57. în spaţiile taberei este interzisă cazarea persoanelor care nu figurează în borderourile transmise de către Universităţi.

CAPITOLUL IV Dispoziţii finale

Art. 58. în cadrul taberelor organizate în condiţiile prezentei metodologii se vor afişa în locuri vizibile:

 1. Regulamentul de Tabără (Anexa nr. 8);
 2. Locul în care pot fi găsiţi Directorul de tabără şi membrii Comandamentului de Tabără precum şi numerele de telefon ale acestora;
 3. Locul unde se poate primi asistenţă medicală;
 4. Programul de masă;
 5. Alte materiale informative.

Art. 59. Persoanele implicate în organizarea taberelor studențești vor duce la îndeplinire prevederile prezentului titlu. în cazul în care se constată abateri de la Regulament conducerea MTS poate impune sancţionarea persoanelor vinovate pentru abaterile constatate şi remedierea problemelor apărute în urma acestora.

Art. 60. Prevederile prezentului titlu sunt valabile pe toată perioada desfăşurării taberelor studențești.

IV NORME privind procedura de decont în cadrul taberelor studențești

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 61. MTS – DAST organizează, prin CCS/CCSS Tei, în perioada 15.07.2019- 03.09.2019, taberele studențești.

Art. 62. CCS/CCSS Tei vor achiziţiona serviciile de cazare şi masă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 63. După încheierea fiecărei serii de tabără, în maximum 48 ore, CCS/CCSS Tei vor demara procedurile de decont.

CAPITOLUL II Documentele necesare pentru decont

Art. 64. La sfârşitul fiecărei serii de tabără delegatul CCS/CCSS Tei, în calitatea de director de tabără – coordonator şi membru al Comandamentului de Tabără împreună cu ceilalţi membri ai Comandamentului de Tabără va întocmi un dosar ce va conţine următoarele documente în original:

 1. Diagrama de cazare (Anexa nr. 5);
 2. Pontaj de masă (Anexa nr. 6);
 3. Lista de participanţi cu semnăturile studenţilor beneficiari, care va coincide cu borderourile transmise de universităţi ,în original către CCS/CCSS Tei (Anexa nr. 7); Lista de participanţi se va întocmi după ce fiecare participant a completat declaraţia cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. (Anexa nr. 7.1).
 4. Raport de activitate întocmit de Comandamentul de Tabără, care să reflecte condiţiile de cazare şi masă. După caz, trebuiesc prezentate în raport şi eventualele solicitări, reclamaţii sau opinii ale studenţilor beneficiari;
 5. Proces verbal de recepţie a serviciilor cazare şi masă;
 6. Factura emisă pentru serviciile de cazare şi masă, prestate conform Contractului de prestări servicii încheiat în urma achiziţiei de servicii între CCS/CCSS Tei şi prestator.

Factura va avea următoarele specificaţii:

 1. Barem masă/zi x          persoane x          nr. zile =        total masă-,
 2. Barem cazare/zi x          persoane x          nr. zile =        total cazare;

total factură

Art. 65. Pentru buna desfăşurare a procedurii de decont se va folosi modelul de documentaţie ataşat la prezenta Metodologie, care nu va putea fi modificat.

Art. 66. CCS/CCSS Tei vor transmite DAST până la data de 05 a lunii respective, necesarul de finanţare pentru decontarea taberelor studențești, specificându-se suma necesară, numărul de studenţi beneficiari, perioada, seria şi locaţia conform dosarului de decont complet, în conformitate cu art. 65. Art. 67. După centralizarea necesarului de finanţare, transmis de către CCS/CCSS Tei, DAST va transmite Direcţiei Economică şi Resurse Umane, din cadrul MTS, centralizarea lunară până la data de 10 a fiecărei luni, pentru necesarul de finanţare, iar Direcţia Economică şi Resurse Umane va efectua transferul fondurilor necesare, conform legislaţiei în vigoare, urmând ca respectiv, CCS/CCSS Tei să efectueze plăţile către prestatorii de servicii, pe baza documentelor justificative în conformitate cu legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL III Dispoziţii finale

Art. 68. Toate documentele aferente organizării taberelor studențești vor fi păstrate la sediile CCS/CCSS Tei, în original, pentru verificarea ulterioară.

Art. 69. Reprezentanţii CCS/CCSS Tei împreună cu membrii Comandamentului de Tabără şi prestatorul de servicii îşi asumă întreaga responsabilitate privind întocmirea şi corectitudinea documentelor transmise către MTS – DAST în vederea decontării.

Art. 70. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Metodologia in format PDF poate fi accesata aici: