loader image

Metodologie admitere

1.  SCOP

Scopul prezentei proceduri este de:

 • a stabili metodologia şi responsabilităţile privind metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă;
 • a da asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
 • de a asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
 • de a sprijini auditul şi/ sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe Rector, în luarea deciziilor.

2.  DOMENIU  DE  APLICARE

Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă.

Procedura este o procedură operaţională pentru proces de bază, care se aplică în activitatea tuturor compartimentelor Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

2.1. Date de intrare

 • cerinţele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, decizii ale Rectorului universităţii etc.) şi cerinţe reglementate (standarde, normative aplicabile);
 • procesele care se desfăşoară în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
 • competenţa personalului implicat în desfăşurarea activităţilor;
 • resurse financiare alocate.

2.2. Date de ieşire

 • concurs de admitere organizat şi desfăşurat.

2.3. Indicator de performanţă: Număr de candidaţi declaraţi admişi/ număr total de candidaţi înscrişi la concurs

3.  DOCUMENTE  DE  REFERINŢĂ

3.1. Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011

3.2. Legea nr.288/ 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare

3.3. Legea nr.1/ 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/ 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană

3.4. O.U.G. nr. 133/ 2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/ 2001, cu modificările ulterioare

3.5. O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

3.6. H.G. nr. 493/ 2013 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, cu modificările şi completările ulterioare

3.7. Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5734/ 24.12.2013 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul 2014/ 2015

3.8. Metodologia de şcolarizare a tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor cu domiciliul în străinătate, în învăţământul din România

3.9. Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6000 din 15 octombrie 2012 privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi psrticular acreditat din România

3.10. Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3359MD din 11 martie 2013 privind modificarea Metodologia pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi psrticular acreditat din România

4.  METODOLOGIE

4.1. CRITERII GENERALE

Art.1. – Admiterea în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se organizează pentru domeniile şi specializările acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu, potrivit Hotărârii de Guvern şi a Deciziei Rectorului în vigoare la data desfăşurării admiterii.

Art.2. – (1) Locurile finanţate de la bugetul de stat, se alocă universităţii prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale. Senatul universităţii decide repartizarea cifrelor de şcolarizare pe facultăţi, domenii de licenţă şi programe de studii în concordanţă cu capacitatea maximă de şcolarizare stabilită de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, cerinţele pieţii forţei de muncă şi cu planul strategic şi operaţional de dezvoltare instituţională.

(2) Numărul de locuri cu taxă se stabileşte de Senatul universităţii, în concordanţă cu capacitatea maximă de şcolarizare stabilită de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, cu cerinţele pieţei forţei de muncă, cu planul strategic şi operaţional de dezvoltare instituţională.

(3) Este exclusă depăşirea cifrelor de şcolarizare finanţate de la bugetul de stat repartizate universităţii. Numărul total de locuri şcolarizate pentru fiecare program de studii (locuri finanţate de la buget + locuri cu taxă) poate fi cel mult egal cu capacitatea de şcolarizare stabilită în urma evaluării externe realizată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art.3. – Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se organizează pe domenii de studiu.

Art.4. – Pot candida la admiterea în învăţământul superior în ciclul de studii universitare de licenţă:

(1) cetăţenii români absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;

(2) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Fiecare candidat are obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. În cazul în care, din motive obiective, candidatul nu a intrat în posesia atestatului de recunoaştere a  diplomei de bacalaureat până la data admiterii, acesta va prezenta în locul atestatului dovada depunerii dosarului la CNRED şi diploma de bacalaureat şi foile matricole pentru toţi anii de liceu, traduse în română dacă sunt emise în alte limbi decât engleză sau franceză. Actele de studii emise în state care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi vizate cu Apostila de la Haga de autorităţile competente din ţările emitente. Pentru celelelalte state diplomele vor fi supralegalizate de Ministerul Învăţământului, Ministerul Afacerilor Externe şi Ambasada / Oficiul Consular al României din ţara emitentă. Cetăţenii vor depune atestatul de recunoaştere a diplomei până la data limită de prezentare a actelor de studii în original, dată stabilită de fiecare facultate şi prezentată în Anexa TUIASI.POB.09-A1. Cei care nu depun atestatul până la aceste date vor fi declaraţi respinşi la concursul de admitere şi înlocuiţi cu următorii candidaţi care îndeplinesc cerinţele respective de admitere.

(3) cetăţenii statelor terţe UE, pe locurile cu taxă în valută sau cu bursă acordată de statul român (în baza unor acorduri bilaterare sau a unor oferte unilaterare), în aceleaşi condiţii de studii prevăzute de prezenta procedură pentru cetăţenii români, pe baza Scrisorii de acceptare la studii eliberată de către direcţia de specialitate din cadrul MEN. Cuantumul taxelor de şcolarizare este aprobat de Senatul universităţii, în funcţie de cuantumul minim stabilit prin lege.

(4) La admiterea la studiile universitare de licenţă cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (ex. centrele de an pregătitor). Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţă lingvistică persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate şcolară/ instituţie de învăţământ superior din sistemul naţional din România.

Art.5. – (1) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare prin granturi de studii pentru un singur program de licenţă. Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi/ domenii/ programe de studii este obligat să opteze, în termenul stabilit prin prezenta procedură, prin depunerea diplomei de bacalaureat în original, pentru domeniul/ programul de studii la care doreşte să fie finanţat prin granturi de studii, la o singură instituţie de învăţământ superior şi/ sau facultate.

(2) Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.

Art.6. – Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Art.7. – Candidaţii admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii, absolvenţi sau studenţi ai unor instituţii de învăţământ superior particular acreditate sau autorizate, pot beneficia, în baza sistemului de credite transferabile, de recunoaşterea perioadelor de studii efectuate. Asupra acesteia hotărăşte Biroul consiliului facultăţii, pe baza actelor justificative prezentate de către student.

Art.8. – Candidaţii admişi la a doua specializare în învăţământul superior de stat pot urma studiile astfel:

a) dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă;

b) dacă prima specializare a fost făcută în regim cu taxă în învăţământul de stat sau particular, cea de a doua specializare poate fi făcută în regim fără taxă, dacă au fost declaraţi admişi pe locurile finanţate prin granturi de studii.

Art.9. – Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior pot fi admişi şi pot urma o a doua specializare parţial în regim fără taxă în învăţământul universitar de licenţă, aceştia având obligaţia să declare la înscriere perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. Aceşti candidaţi pot fi admişi pe locurile cu taxă, urmând ca, pe baza aprobării Senatului universităţii, să poată fi înscrişi pe locuri finanţate prin granturi de studii în momentul în care au dreptul.

Art.10. – (1) Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de scurtă durată pot continua studiile în ciclul de studii universitare de licenţă, în cadrul domeniului studiat iniţial sau apropiat, în limita locurilor disponibile pentru anul universitar curent aprobate de Senatul universităţii.

(2) Admiterea se face conform metodei de selecţie şi în perioadele aprobate pentru această formă pentru fiecare facultate, conform Anexa TUIASI.POB.09-A2.

(3) Biroul consiliului facultăţii decide asupra recunoaşterii perioadelor de studii efectuate de către candidaţii declaraţi admişi, asupra eventualelor examene de diferenţă şi asupra înmatriculării, după caz, în anul de studii corespunzător examenelor recunoscute şi celor promovate. În cazul în care înmatricularea se va aplica pentru anul II de studii, în regim cu taxă, Biroul Consiliului facultăţii poate aproba plata de către student doar a taxelor de susţinere a examenelor de diferenţă, nenormate.

4.2. ORGANIZAREA  ŞI  DESFĂŞURAREA  ADMITERII

Art.11. – Pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii se constituie Comisia de admitere pe universitate şi Comisiile de admitere pe facultăţi, prin decizie a Rectorului universităţii.

Art.12. – Atribuţiile comisiilor de admitere sunt:

A.  Comisia de admitere pe universitate:

 • asigură informarea şi acordă asistenţă comisiilor de admitere pe facultăţi;
 • verifică rezultatele concursului de admitere şi repartizarea candidaţilor admişi pe domenii şi programe de studii;
 • validează rezultatele concursului de admitere.

B.  Comisiile de admitere pe facultăţi:

 • asigură informarea şi instruirea comisiilor de înscriere şi supraveghere;
 • organizează înscrierea candidaţilor, verifică dosarele de înscriere, întocmesc listele candidaţilor înscrişi şi, după caz, repartizarea la sălile de concurs;
 • după caz, organizează accesul candidaţilor în sălile de concurs şi supravegherea acestora în timpul probelor;
 • după caz, organizează întocmirea subiectelor de concurs şi a baremurilor;
 • după caz, preiau lucrările scrise de la colectivul de supraveghere a candidaţilor în săli şi le pregătesc pentru verificare şi notare;
 • stabilesc rezultatele concursului pe baza formulei de calcul a mediei de admitere şi le prezintă comisiei de admitere pe universitate, spre verificare;
 • rezolvă contestaţiile.

Art.13. – La finalul fiecărei sesiuni de admitere, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, preşedintele comisiei de admitere pe facultate întocmeşte un Proces – verbal de desfăşurare a admiterii, înregistrat la decanatul facultăţii, pe care îl transmite la Prorectoratul Didactic împreună cu listele de admitere (în forma în care ele au fost afişate la sfârşitul sesiunii de admitere respective).

Art.14. – Sediul comisiei de admitere pe universitate se stabileşte la Prorectoratul Didactic,  str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr. 67, etaj 1, cam. B106.

Art.15. – (1) Admiterea se organizează pe facultăţi şi pe domenii, conform metodei de selecţie aprobată pentru fiecare facultate şi prezentată în Anexa TUIASI.POB.09-A1.

(2) Media de admitere se stabileşte pe baza notelor de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat sau, după caz, pe baza rezultatului la testul – grilă sau de aptitudini, conform formulelor de calcul aprobate pentru fiecare facultate şi prezentate în Anexa TUIASI.POB.09-A1.

(3) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine, obligatoriu, o probă de competenţă lingvistică eliminatorie notată cu admis/ respins. Comisia de admitere pe facultate poate aproba echivalarea probei de competenţă lingvistică cu un certificat de competenţă lingvistică prezentat de candidat şi recunoscut de Catedra de Limbi străine a universităţii.

(4) În situaţiile în care se organizează admiterea pe bază de test, la stabilirea subiectelor se vor lua în considerare toate manualele alternative valabile pentru disciplinele şi clasele de liceu.

Art.16. – Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se organizează în două sesiuni, iulie şi septembrie, după calendarul aprobat pentru fiecare facultate şi prezentat în Anexa TUIASI.POB.09-A1.

Art.17. – Candidaţii admişi la mai multe universităţi şi/ sau facultăţi vor depune opţiunea lor de a urma cursurile programului de studii universitare de licenţă din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în regim subvenţionat de stat, prin prezentarea actelor de studii în original până la data stabilită de facultate şi prezentată în Anexa TUIASI.POB.09-A1. Cei care nu şi-au precizat opţiunea până la aceste date vor fi declaraţi respinşi la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget şi înlocuiţi cu următorii candidaţi care îndeplinesc cerinţele respective de admitere.

Art.18. – Comisiile de admitere pe facultăţi respectiv pe universitate vor asigura afişarea în mod vizibil pentru candidaţi a tuturor documentelor de interes cu privire la admitere, dar şi publicarea acestor documente pe site-ul facultăţii respectiv al universităţii.

4.3. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

Art.19. – (1) Înscrierea candidaţilor se face la fiecare facultate, în locurile amenajate special în acest scop. Pentru înscrierea la concursul de admitere candidaţii vor completa o cerere de înscriere (Formularul TUIASI.POB.09-F1) la care anexează:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • adeverinţă medicală tip;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/ diploma de absolvire, în original sau copie legalizată (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • 2 fotografii color, 3 x 4 cm;
 • alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat).

(2) Pentru înscrierea la concursul de admitere a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidaţii vor completa, la facultatea vizată, o cerere de înscriere (Formularul TUIASI.POB.09-F2) la care anexează actele stipulate la art.19 (1), cu menţiunile:

 • pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, diploma echivalentă cu diploma de bacalaureat este atestatul de recunoaştere a studiilor de nivel echivalent, eliberat în condiţiile art.4 (2) din prezenta procedură;
 • este obligatorie – acolo unde programul de studiu se desfăşoară în limba română – prezentarea certificatului de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de instituţii abilitate de Ministerului Educaţiei Naţionale în condiţiile art.4 (4) din prezenta procedură, în copie legalizată.

(3) Înscrierea la concursul de admitere a cetăţenilor din statele terţe Uniunii Europene se face la Rectorat, camera B102 prin depunerea dosarului, cuprinzând următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii (formularul TUIASI.POB.09- F3);
 • actul de studii – copie şi traducere legalizată – care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);
 • foile matricole – copii şi traduceri legalizate – aferente studiilor efectuate;
 • certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată;
 • copie de pe paşaport – valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;
 • certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

Dosarele candidaţilor care vor primi avizul facultăţilor vor fi transmise la Ministerul Educaţiei Naţionale- Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Europene pentru obţinerea Scrisorii de acceptare la studii.

Art.20. – Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea curentă pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate și că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat, precum şi foaia matricolă.

Art.21. – (1) Candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot prezenta la înscriere, în locul atestatului de recunoaştere a studiilor, o adeverinţă de recunoaştere a studiilor eliberată de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

(2) În vederea eliberării adeverinţei de recunoaştere a studiilor, candidaţii vor completa un dosar separat cuprinzând următoarele acte:

 • cerere tip pentru recunoaşterea studiilor efectuate, în vederea admiterii la studii universitare de licenţă;
 • diploma de bacalaureat şi foile matricole pentru toţi anii de liceu (copii legalizate);
 • documentul personal de identificare – în copie: paşaport (copie după pag. 1, 2, 3, 4) sau alt act de identitate care dovedeşte calitatea de cetăţean al unui stat membru UE, SEE sau CE;
 • dovada plăţii taxei de 50 lei în contul Ministerului Educaţiei Naţionale cod fiscal 13729380, cont RO27TREZ7005003XXX000069 deschis Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

Pentru documentele redactate în alte limbi decât limbile engleză şi franceză se vor prezenta traduceri legalizate în limba română, în original. Diplomele trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga de autorităţile competente din ţările emitente pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, iar pentru celelelalte state diplomele vor fi supralegalizate de Ministerul Învăţământului, Ministerul Afacerilor Externe şi Ambasada/ Consulatul României din ţara emitentă.

Dosarul va fi depus la Prorectoratul Strategii Universitare (camera B102), cu minim 30 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere, în vederea transmiterii lor la Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. Dosarul poate fi depus direct la Registratura Ministerului Educaţiei Naţionale, Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti.

Adeverinţele de recunoaştere a studiilor emise de către CNRED vor fi transmise universităţii prin poştă, sau se eliberează la sediul CNRED titularului sau unei persoane împuternicite.

Art.22. – (1) Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii/ specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte opţiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu/ specializare.

(2) La înscriere, candidaţii vor semna o declaraţie că vor respecta termenele impuse prin prezentul regulament cu privire la depunerea actelor în original.

Art.23. – Candidaţii cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta care nu îndeplinesc criteriile de stabilire a mediei de admitere (absenţa diverselor medii solicitate), nu pot fi înscrişi la facultăţile care iau în considerare aceste repere.

Art.24. – În cererea de înscriere candidaţii vor menţiona opţiunile lor privind forma de învăţământ (cu frecvenţă), tipul subvenţiei (de la buget sau cu taxă), domeniul, limba în care doresc susţinerea probelor de concurs, disciplinele de concurs (după caz).

Art.25. – Comisia de admitere pe facultate verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă, sub semnătură, legalitatea înscrierii. Dacă se constată nereguli, candidaţii sunt convocaţi de urgenţă la comisie pentru clarificări.

Art.26. – Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie gratuit acestora, pe baza actelor de identitate, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat.

Art.27. – (1) La înscriere, candidaţilor li se percepe o taxă de înscriere în cuantumul aprobat de Senatul universităţii, care va include şi activităţile aferente analizării contestaţiilor depuse în termen legal. Valoarea taxei de înscriere va fi anunţată, prin afişare, odată cu programul de înscriere.

(2) Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

 • copiii personalului didactic în activitate;
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • angajaţii sau copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior.

(3) Comisia de admitere pe facultate aprobă scutirea de plata taxei de înscriere pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi.

Art.28. – (1) Pentru candidaţii cetăţeni ai Republicii Moldova care au absolvit liceul în România, se repartizează un număr distinct de locuri subvenţionate de la buget.

(2) Candidaţii vor completa fişa de înscriere cu opţiunea privind facultatea şi domeniul/ programul de studiu la care candidează şi vor depune dosarul de înscriere la Comisia de admitere pe universitate, la Rectorat, camera B102.

(3) Media de admitere = Media bacalaureat. Clasificarea candidaţilor se efectuează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate universităţii. Candidaţii la specializarea Arhitectură vor susţine Proba eliminatorie de Desen tehnic şi desen liber.

(4) Candidaţii care dau admitere pe locurile cu taxă alocate cetăţenilor români susţin testele de admitere acolo unde este cazul.

Art.29. – (1) Pentru candidaţii cetăţeni români de etnie rroma se repartizează prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale un număr distinct de locuri subvenţionate de la buget.

(2) Candidaţii vor prezenta la înscriere o recomandare scrisă din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor (civică, obştească, politică), care să ateste apartenenţa candidatului la etnia rroma şi nu faptul că acesta face parte din organizaţia respectivă. Nu sunt acceptate la înscriere declaraţii de etnie rroma făcute pe propria răspundere prin notariat sau acte emise în acest sens de alte organisme sau instituţii.

(3) Candidaţii vor completa fişa de înscriere cu opţiunea privind facultatea şi domeniul de licenţă la care candidează şi vor depune dosarul de înscriere la Comisia de admitere pe universitate. După verificarea dosarului, Comisia de admitere pe universitate emite o adresă de înştiinţare a facultăţii cu privire la înregistrarea candidaturii persoanei respective pe locurile repartizate candidaţilor de etnie rroma.

(4) Candidatul de etnie rroma prezintă dosarul de înscriere, împreună cu adresa de înştiintare eliberată de Comisia de admitere pe universitate, la Comisia de admitere pe facultate, respectând perioada de înscriere şi metodologia de admitere de la facultatea respectivă.

(5) În cazul în care numărul candidaţilor de etnie rroma este mai mic sau egal cu numărul locurilor repartizate prin Ordin al Ministrului Educaţiei, se declară admişi candidaţii care au îndeplinit criteriile minime de admitere de la facultatea la care aceştia s-au înscris.

(6) În cazul în care numărul candidaţilor de etnie rroma este mai mare ca numărul locurilor repartizate prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Comisia de admitere pe universitate va proceda la departajarea candidaţilor care îndeplinesc criteriile minime de admitere de la facultatea la care aceştia s-au înscris. Departajarea se face în funcţie de media examenului de bacalaureat, iar clasificarea candidaţilor se efectuează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate universităţii.

(7) Rezultatul admiterii se comunică de către Comisia de admitere pe universitate, în scris, facultăţilor la care s-au înscris candidaţii.

Art.30. – Pentru fiecare candidat înscris la admitere, facultăţile vor colecta datele cuprinse în cererea de înscriere (Formularul TUIASI.POB.09-F1).

4.4. REZULTATELE  FINALE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE

Art.31. – (1) Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi scoate la concurs locuri finanţate de la bugetul de stat şi locuri de studiu cu taxă, în condiţiile art.2 al prezentului regulament.

(2) Cuantumul taxei de studiu, stabilită în funcţie de costurile specifice şcolarizării, se aprobă de Senatul universităţii şi se anunţă candidaţilor cu cel puţin 15 zile înainte de începerea admiterii.

(3) Statutul de student fără taxă se păstrează, potrivit legii, pentru o durată de şcolarizare egală cu durata normală a studiilor la specializarea respectivă.

(4) Statutul de student cu taxă se modifică în condiţiile stabilite de Senatul universitar. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi va face la începutul fiecărui an universitar evaluarea locurilor finanţate de la bugetul de stat rămase disponibile, pentru a fi ocupate de studenţii înscrişi cu taxă, în ordinea descrescătoare a clasificării lor şi în limita numărului de locuri vacante.

Art.32. – Admiterea în învăţământul superior se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Departajarea candidaţilor care au obţinut medii de admitere egale se face ţinând seama de criterii ce vor fi anunţate de fiecare facultate cu cel puţin 15 zile înainte de începerea admiterii.

Art.33. – Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci). Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare în primul rând la facultatea şi domeniul la care au candidat.

Art.34. – Locurile rămase neocupate se gestionează la nivelul universităţii.

Art.35. – (1) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere care, din motive legale, nu mai pot beneficia de învăţământ finanţat de stat şi din candidaţii situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a clasificării lor făcută în baza criteriilor de admitere şi în funcţie de opţiunile înscrise de candidaţi în fişa de înscriere la concurs.

(2) Biroul consiliului facultăţii poate stabili termene pentru înscrierea candidaţilor declaraţi admişi şi pentru plata anticipată a unei cote – părţi din taxa de şcolarizare. Plata anticipată a taxei se poate efectua numai după semnarea contractului de studii, care consemnează drepturile şi îndatoririle fiecărei părţi.

Art.36. – Rezultatele admiterii, verificate şi validate de Comisia de admitere pe universitate, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare, specificându-se ora şi data afişării.

Art.37. – Eventualele contestaţii se depun în maxim 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor sesiunii de admitere.  Contestaţiile sunt rezolvate la nivelul omisiei de admitere pe facultate şi, în ultimă instanţă, la comisia de admitere pe universitate. Rezultatul soluţionării contestaţiilor se comunică în cel mult 3 zile după încheierea termenului de depunere a acestora.

Nu se admit contestaţii la probele orale sau de aptitudini artistice.

4.5.  ÎNMATRICULAREA  OLIMPICILOR

Art.38. – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi acordă condiţii speciale de admitere la studii universitare de licenţă pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri naţionale, în perioada studiilor liceale, distincţii la olimpiadele şcolare şi/ sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale, conform Anexei TUIASI.POB.09-A3.

5.  DISPOZIŢII FINALE

Art.39. – (1) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în baza rezultatelor concursului de admitere în anul I de studii începând cu prima zi a anului universitar, prin decizia Rectorului universităţii.

(2) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioada de şcolarizare la programele de studii la care au fost admişi.

Art.40. – Universitatea nu are nici o obligaţie faţă de studenţi referitoare la cazare, masă, oferte de locuri de muncă etc. Cazarea şi atribuirea burselor ori a ajutoarelor materiale se fac potrivit reglementărilor legale în vigoare.

ADMITERE 2024