loader image

Bursă student-antrepenor

Bursă 280lei/ lună timp de trei semestre
Certificat de absolvire curs de antreprenoriat

 Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este creșterea participării și a nivelului de educație pentru studenți și cadre didactice, în special pentru grupurile vulnerabile, organizat în cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, în perioada 2019-2021, prin asigurarea de sprijin financiar studenților, creșterea atractivității ofertei educaționale și îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice.

 Obiective specifice

– Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, în perioada 2019-2021, pentru 500 de studenți (inclusiv studenți din grupuri vulnerabile) de la toate cele 11 facultăți din universitate.

– Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar tehnic organizat în cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, în perioada 2019-2021, corelate cu nevoile pieței muncii din domenii de specializare inteligente: Bioeconomia, Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate, Energie mediu și schimbări climatice, Eco-nanotehnologii și materiale avansate, Sănătate, identificate prin Strategia Națională pentru Competitivitate si Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020.

– Crearea la nivelul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași a unei rețele de centre de instruire în domeniul antreprenoriatului, cuprinzând toate cele 11 facultăți existente.

Grupul țintă

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași este cea mai mare universitate cu profil tehnic din zona Moldovei. Ca urmare bazinul de recrutare a studenților cuprinde pe lângă județul Iași și județele Neamț, Vaslui, Suceava, Botoșani, Bacău (zona Nord-Est), ceea ce face ca mare parte dintre studenți să provină din zone dezavantajate sau mediul rural al acestora. Astfel, 4337 (46.7%) studenți din cei 9285 de studenți înscriși la cursurile de licență, provin din zone dezavantajate, iar dintre aceștia 4008 (43.2%) sunt din mediul rural, 2159 (23.3%) sunt studenți maturi/netradiționali (care au ales sa urmeze studiile universitare la un anumit interval de timp după promovarea examenului de bacalaureat), 9 studenți cu dizabilități și 3 studenți de etnie rroma.

     În aceste condiții baza de selecție a celor 500 studenți ce vor beneficia de suport material și de pregătire antreprenorială în cadrul proiectului este foarte largă și ca urmare selecția ce se va realiza prin concurs organizat la nivelul fiecărei facultăți, după prezenta metodologie de selecție va urmări ca:

– numărul de studenți selectați din fiecare facultate trebuie sa fie direct legat de numărul total de studenți/numărul de studenți din categorii vulnerabile (zone dezavantajate, mediul rural, netradiționali, dizabilități, rromi etc.), din anii terminali ai ciclului de licență;

– studenții selectați trebuie să fi dovedit pe parcursul primilor ani de studiu interes pentru învățare în general și pentru activități inovative în special;

– bursa student antreprenor să se acorde studenților condiționat de participarea și finalizarea de cursuri antreprenoriale asociate celor corespunzătoare programului de studiu curent, cu prioritate studenților defavorizați, inclusiv proveniți zone dezavantajate, mediul rural, netradiționali, dizabilități, rromi etc.;

– bursa student antreprenor să se acorde studenților care îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de burse sociale conform legislației în vigoare și regulamentului de burse al universității;

– sprijinul financiar primit de student pe perioada de implementare a proiectului să contribuie la îmbunătățirea rezultatelor sale profesionale, prin frecventarea tuturor activităților didactice curente și scăderea riscului de abandon școlar;

– studenții selectați să-si dorească ei înșiși completarea propriei pregătiri prin dezvoltarea de competenţe în domeniul antreprenoriatului;

– studenții selectați să-si dorească a fi ei înșiși promotori ai unor proiecte antreprenoriale, parte din ele componente ale proiectelor de finalizare a cursurilor antreprenoriale sau chiar a proiectelor de diploma.

Criterii de eligibilitate generale

 • să fie cetățeni UE cu domiciliul sau reședința legală in Romania, regiunea nord-est (județele: Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava, Vaslui);
 • să fie student înmatriculat, în anul III, la una din facultățile Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, cu excepția Facultății de Arhitectură, caz în care, studentul trebuie să fie înmatriculat în anul IV .

Pentru a putea participa la selecția în grupul țintă, fiecare student va depune un dosar complet, având următorul conținut:

 • Cerere de înscriere (Anexa 1);
 • Declarație de disponibilitate privind participarea la activitățile de implementare ale proiectului (Anexa 2);
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3);
 • Formular grup țintă (Anexa 8);
 • Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa 4);
 • CV – model recomandat Europass (Anexa 5);
 • Copie carte de identitate;
 • Adeverință de la secretariatul facultății unde studiază studentul, în care se precizeze rezultatele școlare (media numărului de credite – pentru anii I, II și III, în cazul studenților de la Facultatea de Arhitectură, respectiv pentru anii I și II, pentru studenții de la celelalte facultăți).

După caz, dosarul va fi completat și cu:

 • document/documente din care să reiasă încadrarea într-un grup vulnerabil sau categorie de dizabilități/tip de boală cronică;
 • declarație de apartenență la etnia romă etc.

    Dosarele de candidatură se depun până la data de 5 noiembrie 2019 la secretariatul facultății unde sunt înmatriculați studenții /expertul grup țintă studenți facultate.

 Listă persoane de contact:

Nume și prenume Funcție în proiect Facultatea e-mail
Asistent univ.dr.ing. Andrei Purcaru Expert grup țintă studenți Arhitectură andrei.purcaru@gmail.com

 

 

 

 

 

documente

Metodologie GT studenti_Antreprenoring

Anexa 5_CV

REZULTATE ADMITERE