loader image

Anunț cazări

Comisia de cazare va începe activitatea pe data de 23 septembrie, fără prezența fizică a studenților la facultate. 
După comunicarea de către D.S.S. a camerelor alocate facultății noastre, studenții vizați vor primi pe e-mail invitația de a completa într-un fișier opțiunea pentru o anumită cameră din cele disponibile. În cazul apariției unor suprapuneri, Comisia de cazare va lua legatura cu cei implicați pentru lamurirea problemei. 
Confirmarea cazării într-o anumită cameră se va comunica pe e-mail, urmând ca studentul se prezinte în zilele următoare la administratorul căminului pentru a semna contractul și pentru a intra în posesia cheilor.
Până marți, 22.09.2020, studenții familiști și studenții care pot beneficia, conform legii, de gratuitate sau de reducere cu 50% a tarifului de cazare, trebuie să trimită documentele doveditoare scanate (conform cerințelor din documentul anexat) la adresa de email: 
andrei.purcaru@academic.tuiasi.ro.

 1. Studenți familiști

Studenții familiști trebuie să trimită la adresa de e-mailul de mai sus, până marți 22.09.2020, următoarele documente scanate pentru a beneficia de o cameră în căminele T7-T8 sau T20-T21:

 • copie după certificatul de căsătorie;
 • adeverinţă de student pentru soţul / soţia de la altă universitate de stat în care se va specifica dacă urmează cursuri la buget sau taxă – dacă este cazul;
 • copie după certificatul de naştere al copilului – dacă este cazul;
 • Studenți care pot beneficia, conform legii, de cazare gratuită sau redusă cu 50%

Studenții care pot beneficia, conform legii, de gratuitate la cazare sau de reducerea tarifului de cămin cu 50% trebuie să trimită documentele solicitate, scanate, la adresa de email andrei.purcaru@academic.tuiasi.ro, până marți, 22.09.2020. 

Vor beneficia de cazare gratuită sau redusă cu 50% studenții înscriși la prima facultate, pe locuri la buget, dacă se încadrează în următoarele categorii:

Nr. crt. Categorie Limită de vârstă Documente doveditoare Cazare gratuită/procent reducere
1. Copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate 26 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclurile de studii de licență și master.     30 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclul de studii de doctorat. Adeverinţă de salariat a părintelui vizată de inspectoratul şcolar din teritoriu din care să reiasă că în anul şcolar în curs este în activitateCopie după certificatul de naștere al studentului Cazare gratuită
2. Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ 26 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclurile de studii de licență și master.     30 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclul de studii de doctorat. Copie după decizia de pensionareCopie după certificatul de naștere al studentului Cazare gratuită
3. Copiii personalului nedidactic din sistemul de învăţământ 26 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclurile de studii de licență și master.     30 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclul de studii de doctorat. Adeverinţă de salariat a părintelui vizată de inspectoratul şcolar din teritoriu din care să reiasă că în anul şcolar în curs este în activitateCopie după certificatul de naștere al studentului Cazare gratuită
4. Studenţii orfani de unul sau ambii părinţi 26 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclurile de studii de licență și master.     30 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclul de studii de doctorat. Copie după certificatul de decesCopie după certificatul de naștere al studentului Cazare gratuită
5. Studenții aflați în regim de protecție specială: persoane provenite din case de copii, centre de asistență sau plasament familial Nu este cazul Adeverinţă eliberată de instituţia respectivă Cazare gratuită
6. Studenții străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român, sau fără bursă Nu este cazul Nu este cazul – sunt deja înregistrați în baza de date a universității Cazare gratuită
7. Studenții cu dizabilități și însoțitorii acestora Nu este cazul Certificat medical Cazare gratuită
8. Studenţii cu handicap grav şi accentuat Nu este cazul Certificat medical prin care se atestă gradul de handicap Reducere cu 50% a tarifului de cazare

După ce au primit prin email, de la comisia de cazare a facultății, căminul și camera în care vor locui în noul an universitar, studenții vor prezenta la administrația căminului următoarele documente:

 • cartea de identitate: original + copie;
 • 1 fotografie tip „carte de identitate” ce va fi utilizată pentru legitimația de cămin;
 • documentele suplimentare în original pentru studenții căsătoriți – documentele ce au transmise scanat la facultate;
 • documente suplimentare în original pentru studenții ce pot beneficia de cazare gratuită sau redusă cu 50% (punctele 1-8) – documente ce au fost transmise scanat la facultate;

Sprijin la plata chiriei pentru studenţii proveniți din familii cu venituri reduse

Studenții care provin din familii cu venituri reduse și care locuiesc în chirie, în afara căminelor studențești, pot beneficia de sprijin lunar din partea universității pentru plata chiriei cu sumele prezentate în tabelul de mai jos. Aceste sume pot varia, în funcție de actualizările realizate de Ministerul Educației și Cercetării. Studenții pot primi subvenția individuală de cazare dacă îndeplinesc următoarele condiții impuse de prevederile OUG nr. 73/2004:

 • este student la cursurile de zi, bugetar şi prezintă situaţia şcolară;
 • prezintă un dosar care conţine copia după contractul de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia de locuinţă, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice a județului Iaşi;
 • prezintă copie după B.I./C.I. din care să rezulte unde locuieşte în municipiul Iaşi;
 • acte doveditoare din care să rezulte veniturile brute lunare pe membru de familie, care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
 • acte pentru persoanele aflate în întreţinerea părinţilor pentru continuarea studiilor până la vârsta de 25 ani.
Nr. crt. Luna Contravaloare lunară a subvenției – lei –
1. Ianuarie 160
2. Februarie 160
3. Martie 135
4. Aprilie 110
5. Mai 96
6. Iunie 80
7. Iulie 80
8. August 80
9. Septembrie 80
10. Octombrie 110
11. Noiembrie 151
12. Decembrie 160